ECCO CRE­PE­TRAY SPU­NE BUN VENIT MIERII ÎN VA­RIAN­TA HI-TE­CH

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

Fi­e­ca­re co­lec­ţie Ecco re­pre­zin­tă o fu­zi­u­ne a ino­va­ţi­i­lor cu meșteșu­gul tra­diți­o­nal. Dar ni­ci­o­da­tă ca în pri­mă­va­ra 2018, ace­as­tă com­bi­na­ţie din­tre mo­dern și cla­sic nu a fost mai pu­ter­ni­că, ilus­tra­tă per­fect de că­tre no­ua co­lec­ţie Ecco Cre­pe­tray. Îmbu­nă­tă­ţi­ri­le adu­se tăl­pii din crep con­ven­ţi­o­nal au fost re­a­li­za­te fă­ră a pi­er­de as­pec­tul tra­di­ţi­o­nal al pan­to­fu­lui și tex­tu­ra or­ga­ni­că. Acest lu­cru a fost po­si­bil da­to­ri­tă teh­no­lo­gi­ei Flu­id­form™, ca­re per­mi­te in­jec­ţia di­rect a tăl­pii re­a­li­za­tă din­tr- un cau­ci­uc mo­dern, bo­gat și tran­slu­cid. No­ua co­lec­ţie se gă­sește în toa­te ma­ga­zi­ne­le ECCO din ța­ră pre­cum și în ma­ga­zi­nul on­li­ne www.ecco- sho­es.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.