MI­HA­E­LA GLĂVAN ADU­CE AE­RUL CU­RAT DE MUN­TE LA ORAȘ

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

Co­le­cția de pri­mă­va­ră-va­ră 2018 sem­na­tă de Mi­ha­e­la Glăvan pro­pu­ne o rein­ter­pre­ta­re ur­ba­nă a echi­pa­men­tu­lui teh­nic de mun­te. Ast­fel, omul mo­dern es­te încu­ra­jat să re­de­fi­neas­că li­ber­ta­tea per­so­na­lă. Ele­men­te­le de­fi­ni­to­rii ale co­le­cți­ei sunt mo­ti­ve­le flo­ra­le bro­da­te pe ne­o­pren, ac­ce­so­ri­i­le me­ta­li­ce spe­ci­fi­ce ți­nu­te­lor sport și o si­lue­tă no­uă de pan­tof cu tal­pă su­praînă­lța­tă. Eveni­men­tul de lan­sa­re a co­le­cți­ei a con­stat într- o pre­zen­ta­re de po­di­um a pi­e­se­lor Mi­ha­e­la Gla­van SS2018 de că­tre nu­me re­cu­nos­cu­te ale te­a­tru­lui și fil­mu­lui din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.