CA­SA­DEI PRE­ZIN­TĂ CO­LE­CȚIA ANI­VER­SA­RĂ DE 60 DE ANI

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

No­ua co­le­cție Ca­sa­dei pro­pu­ne, pen­tru se­zo­nul de pri­mă­va­ră-va­ră 2018, pi­e­se ca­rac­te­ri­za­te de un stil ele­gant, au­ten­tic și fe­mi­nin. Mo­de­le­le pre­zin­tă tex­turi de­o­se­bi­te și ma­te­ria­le ra­fi­na­te, iar co­le­cția mar­che­a­ză ani­ver­sa­rea a 60 de ani de la înfi­i­nța­rea bran­du­lui. Ast­fel, sunt re­da­te atât cre­a­ti­vi­ta­tea, cât și sur­se­le in­spi­rați­ei, ca­re, timp de trei ge­ne­rații, au re­pre­zen­tat ba­ze­le bran­du­lui. Des­co­pe­ră co­le­cția în ma­ga­zi­nul Ca­sa­dei de pe Ca­lea Do­ro­ba­nți­lor 133 și on­li­ne, pe dis­tin­to.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.