Fes­ti­va­lul proi­ec­ţi­i­lor

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Ediția cu nu­mă­rul pa­tru a Spo­tli­ght – Bu­cha­rest Inter­na­ti­o­nal Li­ght Fes­ti­val se va des­fășu­ra în pe­ri­oa­da 12-15 apri­lie 2018 în Bu­cu­rești. Șa­se ar­tiști vor tran­sfor­ma fața­da Pa­la­tu­lui CEC prin proi­e­cții vi­deo map­ping. In­spi­ra­tă de săr­bă­to­ri­rea a 100 de ani de la Ma­rea Uni­re a Ro­mâni­ei, te­ma proi­e­cți­i­lor din acest an es­te Uni­ted We Shi­ne. Pro­pu­ne­ri­le par­ti­ci­pa­nți­lor tre­bu­ie să pu­nă ac­cent pe con­cep­tul de so­li­da­ri­ta­te, pe ide­ea co­ne­xi­u­ni­lor din­tre oa­meni și orașe, din­tre cul­turi și et­nii di­fe­ri­te, fața­de și ar­tă, lu­mi­nă și întu­ne­ric.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.