MA­RIE CLAIRE IN­TER­NA­ŢI­O­NAL

Lu­mea vă­zu­tă prin 34 de ediții in­ter­nați­o­na­le

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Aus­tra­lia DREP­TUL LA OPI­NIE Puți­ne lu­cruri sunt mai pu­ter­ni­ce de­cât o fe­meie ca­re știe ce vrea și lup­tă pen­tru lu­crul res­pec­tiv. Pen­tru a mar­ca Zi­ua In­ter­nați­o­na­lă a Fe­meii, jur­na­lis­ta Alley Pas­coe a fă­cut un ma­te­rial re­tros­pec­tiv al ce­lor mai im­por­tan­te pro­tes­te ale fe­mei­lor din ul­ti­mii o su­tă de ani.

Fran­ţa

SAL­VAȚI DE APĂ Nu­me­le lor sunt Dao­ud, Han­nan, Sa­lar și Su­lin și au între șap­te și dois­pre­ze­ce ani. Pen­tru a scă­pa de tru­pe­le Da­e­ch, la fel ca mu­lți alți emi­gra­nți, au tra­ver­sat mă­ri­le pen­tru a ajun­ge în Eu­ro­pa, înain­te să știe să înoa­te. Spri­ji­niți de Ong-uri, ei învață acum să îmblânze­as­că apa, sim­bol al dez­ră­dă­ci­nă­rii lor. Ita­lia O AFA­CE­RE DE FA­MI­LIE În India, ti­ne­rii nu își aleg sin­guri per­soa­na cu ca­re vor să se că­să­to­re­as­că. De ce­le mai mul­te ori, ale­ge­ri­le se fac între fa­mi­lii, iar co­pi­ii nu au ni­ci­un cu­vânt de spus. To­tuși, în ul­ti­ma vre­me, soții pre­tind iu­bi­rea și nu mai sunt de acord să trăias­că în ace­as­tă si­tuație.

U.S.A

FE­MEI ÎN TOP Din ce­le 270 de com­pa­nii eva­lua­te la mai mult de 1 mi­liard de do­lari, doar un pro­cent mic îl ocu­pă com­pa­ni­i­le con­du­se de fe­mei. Fă cu­noști­nță cu ce­le ca­re au schim­bat Si­li­con Val­ley – fe­mei­le ca­re stau în frun­tea unor afa­ceri im­por­tan­te. Află ca­re sunt pro­vo­că­ri­le lor, cum au ajuns aici și ca­re es­te fi­lo­so­fia din spa­te­le suc­ce­su­lui. MA­RIE CLAIRE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.