sun­tem Ci­ne vrem să fim ȘI CI­NE

Marie Claire (Romania) - - Editorial -

Întot­de­au­na am cre­zut că fru­mu­sețea e în strânsă le­gă­tu­ră cu fe­lul în ca­re ne si­mțim, și nu nea­pă­rat cu ki­lo­gra­me­le, ro­chia de se­a­ră sau stra­tul de ma­chiaj. Că încre­de­rea în noi, sta­rea de bine și fe­ri­ci­rea ne pun lu­mi­nă în ochi – iar acea lu­mi­nă nu poa­te fi re­pro­du­să cu ni­mic. Nici cu fard de ple­oa­pe și nici cu Pho­tos­hop. De ce­le mai mul­te ori, încer­căm să mas­căm ne­si­gu­ra­nța cu fond de ten și ți­nu­te com­pli­ca­te, ca­re să ia ochii și ca­re, da­că se poa­te, să as­cun­dă ce si­mțim. OK, dar ce se întâmplă da­că le dăm jos pe toa­te astea? Da­că sun­tem au­ten­ti­ce, cu plu­su­ri­le și mi­nu­su­ri­le noas­tre? Da­că ne ac­cep­tăm slă­bi­ci­u­ni­le și de­fec­te­le și da­că nu mai po­zăm în ce­ea ce stan­dar­de­le de azi ar spu­ne că es­te per­fe­cți­u­ne? Știu că e ne­voie de mult cu­raj. Că se vor gă­si oa­meni ca­re să ne ju­de­ce (dar asta se va întâmpla ori­ce am fa­ce). Însă, în fi­nal, a ară­ta ci­ne sun­tem − fă­ră fil­tre și măști − înse­am­nă și să dăm jos o po­va­ră. Pen­tru că e o ade­vă­ra­tă ușu­ra­re să re­nu­nțăm la efor­tul de a ju­ca un rol și, în ace­lași timp, la do­ri­nța de a fi plă­cu­te de toa­tă lu­mea și de a res­pec­ta șa­bloa­ne­le în ca­re cei­la­lți se aște­ap­tă să ne înca­drăm. Asta − și nu nu­mai asta − îmi pla­ce la Ana Ularu. Că nu se as­cun­de de ea însăși și că nu vrea să pa­ră alt­fel de­cât e. Că nu e ge­nul ca­re se stu­dia­ză cu ore­le în oglin­dă, că n-are bu­cle de­să­vârși­te și că nici mă­car nu cau­tă să-și ale­a­gă fo­to­gra­fia per­fec­tă de la șe­di­nța fo­to. Nu. Toa­te ima­gi­ni­le au fost ale­se de noi și ea n-a avut pre­te­nția „să le apro­be”. Îți mu­lțu­mim, dra­gă Ana, pen­tru încre­de­re. Și, mai ales, pen­tru po­vești­le sin­ce­re pe ca­re le-ai împăr­tășit cu noi.

mc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.