Fox­trot

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

Fox­trot es­te unul din­tre ce­le mai pre­mia­te fil­me în fes­ti­va­lu­ri­le de anul tre­cut. Re­gi­zat de is­ra­e­lia­nul Sa­muel Maoz, spu­ne po­ves­tea unui ta­tă îndu­re­rat, ca­re trăi­ește cir­cum­sta­nțe­le ilo­gi­ce din ju­rul mo­rții fi­u­lui său. Fil­mul exa­mi­nea­ză atât pu­te­rea, cât și ab­sur­di­ta­tea ser­vi­ci­u­lui mi­li­tar, pre­cum și ne­bu­nia răz­boi­u­lui și ur­mă­ri­le sa­le imi­nen­te. În Ro­mânia, Fox­trot are pre­mi­e­ra ofi­cia­lă la TIFF, în pre­ze­nța re­gi­zo­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.