CÂND HI­DRA­TA­REA DE­VI­NE ȘI MAI PU­TER­NI­CĂ

Du­pă mul­te de­ca­de de pi­o­ni­e­rat în ofe­ri­rea unor so­luții de îngrijire ca­re asi­gu­ră mai mult de­cât hi­dra­ta­re, Bi­ot­herm mar­che­a­ză înce­pu­tul unei noi ere: ga­ma Aqua­so­ur­ce, si­no­ni­mă și cu pro­pri­e­tăți re­ge­ne­ran­te și hră­ni­toa­re. To­tul pen­tru un glow na­tu­ral al t

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Apa es­te ori­gi­nea vi­eții. În cea mai ma­re par­te ne­ex­plo­ra­tă, apa vie a Ter­rei es­te bo­ga­tă în mi­li­oa­ne de mi­croor­ga­nis­me, planc­toa­ne și al­ge, cu ace­le­ași pro­pri­e­tăți bi­o­lo­gi­ce spe­ci­fi­ce și o afi­ni­ta­te de­o­se­bi­tă față de pi­e­le. De ace­ea, Bi­ot­herm, brand aflat în sluj­ba bi­o­lo­gi­ei pi­e­lii de pes­te 60 de ani, se ba­ze­a­ză pe in­gre­di­en­te ac­ti­ve de ori­gi­ne ac­va­ti­că. Teh­no­lo­gia sub umbre­la că­reia co­e­xis­tă toa­te co­le­cți­i­le bran­du­lui se nu­mește Bi­o­teh­no­lo­gie Albas­tră, com­ple­xul reu­nind in­gre­di­en­te­le ac­ti­ve din apă în tex­turi proas­pe­te și plă­cu­te, mărci ale unei fru­mu­seți să­nă­toa­se și, în pa­ra­lel, sus­te­na­bi­le. Cea mai no­uă ino­vație înglo­be­a­ză do­uă pro­du­se ca­re se ală­tu­ră ico­ni­cei ga­me Aqua­so­ur­ce, având la ba­ză năs­tu­rel me­di­ci­nal, ale că­rui pro­pri­e­tăți hi­dra­tan­te sunt du­bla­te de pu­te­rea de re­ge­ne­ra­re a Planc­to­nu­lui de Vie – Li­fe Plan­kton–, unul din­tre puți­ne­le ele­men­te uni­ce din skin­ca­re cu acți­u­ne re­a­lă de re­ge­ne­ra­re și, de alt­fel, nu­cleul tu­tu­ror for­mu­le­lor Bi­ot­herm. Se­ru­mul bi­fa­zic Aqua­so­ur­ce Au­ra Con­cen­tra­te și ge­lul hi­dra­tant Aqua­so­ur­ce sunt des­ti­na­te epi­der­mei înse­ta­te, des­hi­dra­ta­te sau ter­ne.

Se­cre­tul lu­mi­no­zi­tății na­tu­ra­le

În spa­te­le unui efect ra­di­os al chi­pu­lui se află întot­de­au­na o do­ză pro­fun­dă și con­stan­tă de hi­dra­ta­re. Ecuația es­te pe cât de sim­plă, pe atât de im­por­tan­tă: atunci când se des­hi­dra­te­a­ză, pi­e­lea nu mai

are pu­te­rea ab­so­lu­tă de a se re­ge­ne­ra, mo­tiv pen­tru ca­re apar sem­ne vi­zi­bi­le ale slă­bi­rii ac­ti­vi­tății ce­lu­la­re (pori mă­riți, as­pect tern, cu­loa­re neu­ni­for­mă, sen­si­bi­li­ta­te etc.). Aici in­ter­vi­ne năs­tu­re­lul – Au­ra Le­af sau Nas­tur­ti­um – ca­re, po­tri­vit re­fe­ri­nțe­lor is­to­ri­ce, crește la mar­gi­nea cu­re­nți­lor, nu­mai în apa de pri­mă­va­ră –, lip­si­tă de ori­ce ur­mă de po­lua­re și bo­ga­tă în oli­go­e­le­men­te. Din ce­le mai ve­chi tim­puri, năs­tu­re­lul a fost fo­lo­sit pen­tru ca­pa­ci­tăți­le de vin­de­ca­re și de a re­con­strui rețe­aua de hi­dra­ta­re a pi­e­lii. Iar mai mul­te stu­dii re­cen­te au de­mon­strat că năs­tu­re­lul es­te, de ase­me­nea, o sur­să efi­ci­en­tă de hi­dra­ta­re, re­du­când pi­er­de­rea de apă tran­se­pi­der­mi­că: în ke­ra­ti­no­ci­te, ex­trac­tul pro­du­ce aqua­po­rin3 (AQP3), cel mai pu­ter­nic sis­tem de tran­sport al apei în stra­tu­ri­le pro­fun­de ale epi­der­mei. Năs­tu­re­lul es­te și in­gre­di­en­tul prin­ci­pal în ce­le do­uă noi for­mu­le Aqua­so­ur­ce de la Bi­ot­herm, am­be­le con­sti­tu­ind no­ul „se­cret hi­dra­tant” al pi­e­lii să­nă­toa­se, ca­re strălucește din toți po­rii. Cu un adaos op­tim și de Planc­ton de Vie, ga­ma de îngrijire fa­cia­lă acți­o­nea­ză pre­cum un boost su­prem de hi­dra­ta­re, ce tran­sfor­mă te­nul zi de zi și îi res­tau­re­a­ză aces­tu­ia lu­mi­no­zi­ta­tea pro­prie. Din com­po­ziția pro­du­se­lor mai fac par­te și alte in­gre­di­en­te be­ne­fi­ce țe­su­tu­ri­lor, pre­cum ulei­uri or­ga­ni­ce de ma­ca­da­mia sau squa­lan și no­te su­cu­len­te de ci­tri­ce ver­zi – pen­tru a îmbră­ca pi­e­lea într-un par­fum proas­păt. În plus, ase­me­nea tu­tu­ror pro­du­se­lor Bi­ot­herm, ga­ma es­te lip­si­tă de sul­fați, pa­ra­beni, si­li­con și alte in­gre­di­en­te no­ci­ve, ca­re nu sunt eco-fri­en­dly.

Do­uă pro­du­se uni­ce

Pen­tru te­nul nor­mal spre us­cat, Bi­ot­herm pro­pu­ne se­ru­mul Aqua­so­ur­ce Au­ra Con­cen­tra­te, o for­mu­lă bi­fa­zi­că ex­trem de pu­ter­ni­că, ce res­tau­re­a­ză ba­ri­e­ra na­tu­ra­lă de hi­dra­ta­re a pi­e­lii. Tex­tu­ra sa de­li­ca­tă, le­je­ră și flu­i­dă es­te com­pu­să la gra­nița din­tre ese­nță și emul­sie, pen­tru a per­mi­te mi­cro­pi­că­tu­ri­lor să se con­to­pe­as­că cu pi­e­lea în cel mai fin mod cu pu­ti­nță. Pro­du­sul se uti­li­ze­a­ză de do­uă ori pe zi, di­mi­neața și se­a­ra, și ga­ran­te­a­ză cel mai efi­ci­ent re­zul­tat prin in­ter­me­di­ul a pa­tru pi­că­turi. Pen­tru te­nul des­hi­dra­tat și tern, cre­ma-gel Aqua­so­ur­ce de­vi­ne un aliat in­dis­pen­sa­bil, întru­cât re­e­chi­li­bre­a­ză ni­ve­lul op­tim de apă în țe­su­turi, hi­dra­tând com­plet te­nul până la 48 de ore, în timp ce tex­tu­ra sa sub for­mă de gel es­te ca o atin­ge­re plă­cu­tă și proas­pă­tă. Se apli­că, prin teh­ni­ca de laye­ring, dea­su­pra se­ru­mu­lui Aqua­so­ur­ce Au­ra Con­cen­tra­te, pen­tru un efect vi­zi­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.