#ZOE, our new fri­end

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

De când am au­zit pri­ma da­tă des­pre mași­ni­le elec­tri­ce, mași­ni­le vi­i­to­ru­lui, ne-am gândit că ar fi per­fec­te pen­tru sti­lul nos­tru de viață. Iar când Re­nault ne-a dat-o pe Zoe pe mână, ne-am cam fă­cut de cap cu ea. Ne pla­ce la vo­lan, ne pla­ce ac­ce­le­rația (nu vi­te­za) și, pen­tru că pe­tre­cem des­tul de mult timp în mași­nă, con­du­sul ar tre­bui să fie o acți­u­ne re­la­xan­tă. Am fost no­ro­coa­se să tes­tăm Re­nault ZOE, mași­na cu ca­re # nu­te­con­su­mi, într- o săp­tă­mână în ca­re am avut un pro­gram hao­tic. Și da, Zoe a fost ca o oa­ză de Zen și ne-a aju­tat să nu ne mai ener­văm când ni se taie fața-n tra­fic. Detaliile lui Zoe fac di­fe­re­nța, es­te un mo­del de mași­nă re­vo­luți­o­nar ca­re elec­tri­ze­a­ză orașul și tran­sfor­mă ex­pe­ri­e­nța con­du­su­lui într-o plă­ce­re! Ne-au plă­cut la ne­bu­nie detaliile minimaliste, ecra­nul tac­til smart și su­per ușor de fo­lo­sit și fap­tul că o pu­tem încăr­ca foar­te ușor și în foar­te mul­te lo­curi. Și da­că nu te-am con­vins, avem 10 mo­ti­ve zdra­vene pen­tru ca­re ar tre­bui să o pui pe Zoe pe wis­hlist-ul tău în 2018! 1. Da­că tot ești ve­ga­nă și pro eco, bio și mi­li­te­zi pen­tru sal­va­rea pla­ne­tei, nu poți con­du­ce altce­va de­cât Re­nault ZOE. Iar da­că nu ești ve­ga­nă și pro bio, mă­car mași­na să fie eco. Ori­cum o dai, Zoe e must! 2. Vrei să faci eco­no­mie?! Ni­mic mai sim­pu. ZOE se încar­că cu ma­xi­mum 30 de lei. Așa că vei fa­ce su­per eco­no­mie. Ca să nu mai spu­nem și că sta­tul îți dă 10.000 de eu­ro sub­venție. Și încă ce­va. Cu Zoe nu plă­tești ni­cio par­ca­re! Te-am con­vins? 3. E mi­că și su­per fâșneață. E au­to­ma­tă, e per­fec­tă pen­tru me­di­ul ur­ban și pen­tru per­soa­ne­le ac­ti­ve, ca­re nu stau lo­cu­lui. 4. Es­te su­per încă­pă­toa­re. Are por­tba­gaj ma­re, spați­os. E sur­prin­ză­tor de spați­oa­să în spa­te. Pe noi ne-a cam con­vins cu asta, pen­tru că mași­na e a do­ua noas­tră ca­să. În plus, da­că ești ma­mă, si­gur știi că spați­ul e me­ga su­per im­por­tant! 5. În câți­va ani, toa­tă lu­mea va tre­ce la mașini elec­tri­ce. De ce să nu fii în pri­ma li­gă și să nu dai tu un exem­plu so­ci­e­tății și, im­pli­cit, pri­e­te­ni­lor? 6. Au­to­no­mie 400 de km. Deci poți să te re­la­xe­zi. Nu o să stai doar în oraș, poți să te aven­tu­re­zi și în afa­ra lui. 7. Exis­tă o har­tă cu toa­te pri­ze­le de ali­men­ta­re. Dow­nloa­de­zi apli­cația și sca­pi de stres. Și vei fi sur­prin­să să afli că în ma­jo­ri­ta­tea mall-uri­lor exis­tă câte o stație de încăr­ca­re. Shop­ping + ali­men­ta­re = Lo­ve. 8. Zoe înse­am­nă teh­no­lo­gie de ul­ti­mă ge­ne­rație! Te vei si­mți în ea ca într-o na­vă spația­lă. Doar a ta! 9. Zoe es­te o mași­nă fru­moa­să! Ga­ta, am zi­so! E fru­moa­să fooooc!! Noi ne-am îndră­gos­tit de ea. 10. Și es­te cea mai vându­tă mași­nă elec­tri­că din Eu­ro­pa. Ce­ea ce con­fir­mă toa­te ce­le de mai sus. Poa­te ar fi tre­bu­it să înce­pem cu nr. 10 pen­tru că, zi­cem noi, nu de­ge­a­ba toți eu­ro­pe­nii o vor. Și cum tot vrem să in­trăm în rând cu Eu­ro­pa, n-ar fi rău să înce­pem cu Zoe. Ia-o la un test dri­ve, înce­ar­că, mai ci­tește și alte re­cen­zii și dă-ne un semn. Sun­tem cu­ri­oa­se să aflăm ce im­pre­sie ți-a fă­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.