BE­AU­TY NEWS

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

CODUL LU­MI­NO­ZI­TĂȚII Se­zo­nul aces­ta, ma­chia­jul tău poa­te fi per­so­na­li­zat într-o ma­ni­e­ră apar­te, grație unor pi­că­turi ma­gi­ce cu efect de lu­mi­no­zi­ta­te și stră­lu­ci­re in­ten­să, de­oa­re­ce Lancôme lan­se­a­ză Cus­tom Drops Li­qu­id Highlighter, un ilu­mi­na­tor li­chid ce pro­mi­te tușe spec­ta­cu­loa­se fie de bron­za­re, fie de sculp­ta­re. Ce­le pa­tru nua­nțe dis­po­ni­bi­le pot fi apli­ca­te în do­uă mo­da­li­tăți: pen­tru o no­tă ra­di­oa­să, mi­xe­a­ză câte­va pi­că­turi cu fon­dul de ten pre­fe­rat, iar pen­tru un glow in­tens, apli­că pro­du­sul di­rect pe ten. Ilu­mi­na­tor li­chid Cus­tom Drops Li­qu­id Highlighter, Lancôme, 155 lei

DES­TI­NAȚIE LUXURY Uni­ver­sul ex­pre­si­vi­tății ol­fac­ti­ve de nișă, Obsen­tum, se află acum și în Bă­neasa Shop­ping Ci­ty. Năs­cut din pa­si­u­nea pen­tru lux și ele­ga­nță, au­ten­ti­ci­ta­te, ex­cen­tri­ci­ta­te și eli­tism, bo­u­ti­que-ul se re­mar­că prin bran­duri de par­fu­me­rie ar­tis­ti­că, pre­cum Amo­ua­ge, Tom Ford Pri­va­te Blend, Sos­pi­ro, Ca­sa­mo­ra­ti, Xer­joff, Jul et Mad, Laurent Maz­zo­ne, Ate­li­er des Ors, Ini­tio, Annick Go­u­tal sau Etat Li­bre d’oran­ge, iar iu­bi­to­rii de ese­nțe ra­re vor des­co­peri, pe lângă no­te ol­fac­ti­ve ex­ce­pți­o­na­le, și o lu­me ul­tra­sen­zo­ria­lă.

COCKTAIL CONDIMENTAT Ju­li­et­te Has a Gun in­tro­du­ce un par­fum in­spi­rat de fai­mo­sul cocktail „Mos­cow Mu­le”, cu aro­mă de vod­kă, ghim­bir și suc de lă­mâie, gar­ni­sit cu atin­geri de men­tă, tei și ghe­ață zdro­bi­tă și ser­vit într-o ca­nă din cu­pru. Po­ves­tea ca­re încon­joa­ră ori­gi­nea coc­ktai­lu­lui spu­ne că ar fi apă­rut pen­tru pri­ma oa­ră în SUA, în 1940, pen­tru a „pro­mo­va” atât be­rea de ghim­bir, cât si vod­ka, „re­năs­când” mai târziu, în 2007, cu aproa­pe ace­e­ași le­gen­dă. Ro­ma­no Ricci, cre­a­to­rul par­fu­mu­lui Mos­cow Mu­le, a ală­tu­rat do­uă ele­men­te-cheie pen­tru a obți­ne o com­po­ziție ele­gan­tă și mis­te­ri­oa­să to­to­da­tă, cu­pru și ghim­bir, la ca­re a adău­gat no­te su­cu­len­te de ber­ga­mo­tă, măr, lemn de san­tal și am­bo­xan, pen­tru a ilus­tra per­fect per­so­na­li­ta­tea lem­nos-ci­tri­că a aro­mei. Apă de par­fum Mos­cow Mu­le, Ju­li­et­te Has a Gun, 50 ml, 565 lei (Be­au­tik Hau­te Par­fu­me­rie)

TONALITATEA VE­RII Givenchy rein­ven­te­a­ză unul din­tre par­fu­mu­ri­le em­ble­ma­ti­ce ale ca­sei, Eau de Givenchy, păs­trând po­ves­tea pur­ta­tă de nu­me­le său, împăr­tășind ace­e­ași ele­ga­nță cla­si­că și ră­mânând o odă adu­să stră­lu­ci­rii ve­rii. Aro­ma înde­am­nă la o eva­da­re pe ma­lul mă­rii sau prin­tre man­da­ri­nii din su­dul Fra­nței, prin in­ter­me­di­ul no­te­lor ci­tric-mos­ca­te uni­sex, de ber­ga­mo­tă, lă­mâie, floa­re de por­to­cal și man­da­ri­ne, la ca­re se adau­gă acor­duri neaștep­ta­te de li­chi­or de mig­da­le, mosc, ne­ro­li și pe­tit­grain. Apă de toa­le­tă Eau de Givenchy, Givenchy, 100 ml, 381 lei (Sephora)

ÎN VA­LURI EFERVESCENTE Stră­lu­ci­rea so­la­ră, re­fle­xi­i­le apei din pis­ci­nă, îmbi­na­rea între cald și re­ce, sen­zua­li­ta­tea pi­e­lii pe timp de va­ră … Peter Phi­lips, Cre­a­ti­ve and Ima­ge Di­rec­tor pen­tru Dior Makeup, se in­spi­ră din fre­ne­zia zi­le­lor to­ri­de, creând co­le­cția de ma­chiaj a ca­sei Dior pen­tru se­zo­nul aces­ta, Cool Wa­ve, ce ex­plo­re­a­ză con­tras­te vi­bran­te între nua­nțe al­bas­tre și to­na­li­tăți eu­fo­ri­ce. „Es­te pre­cum «ci­oc­ni­rea» din­tre un trup in­can­des­cent și apa re­ce. For­mu­le­le au un efect cool, cu­lo­ri­le ener­gi­ce con­to­pin­du-se cu pi­e­lea să­ru­ta­tă de soa­re”, spu­ne Peter Phi­lips.

SEN­ZAȚII PROAS­PE­TE Cu­răța­rea te­nu­lui es­te unul din­tre cei mai im­por­ta­nți pași din ru­ti­na de skin­ca­re; es­te un ri­tual be­ne­fic și dis­ci­pli­nat atunci când vi­ne vor­ba des­pre o pi­e­le să­nă­toa­să și lu­mi­noa­să. De ace­ea, Cha­nel îmbu­nă­tățește ga­ma The Cle­an­sing Col­lec­ti­on, fo­ca­li­zându-se pe con­fort și sen­zo­ria­li­ta­te la un alt ni­vel. Ce­le șa­se pro­du­se ale ga­mei co­nțin in­gre­di­en­te ac­ti­ve op­ti­me, ca ulei­uri na­tu­ra­le, mi­croal­ge an­ti-po­lua­re și ex­tract de iar­bă să­ra­tă ma­ri­nă ( Sa­li­cor­nia), me­ni­te să cu­rețe efi­ci­ent pi­e­lea, să o de­to­xi­fi­ce și să îi con­fe­re un boost ese­nțial de hi­dra­ta­re și hră­ni­re.

OBI­ECT AL DORINȚEI În 1956, Guer­lain lan­se­a­ză Ro­u­ge G, cu o tex­tu­ră ex­ce­pți­o­na­lă, ce de­vi­ne în scurt timp cel mai vândut ruj la ni­vel mon­dial. Mu­lți ani mai târziu, în 2009, aces­ta es­te re­vi­zu­it de Oli­vi­er Echau­de­mai­son, împreu­nă cu bi­ju­ti­e­rul Lo­renz Bäu­mer, dând naște­re unu­ia din­tre ce­le mai lu­xoa­se ru­juri. Astă­zi, ca­sa fran­ce­ză lan­se­a­ză o no­uă „îmbră­că­min­te” pen­tru ico­ni­ca for­mu­lă de bu­ze, ca­re îți per­mi­te per­so­na­li­za­rea ac­ce­so­ri­u­lui pre­fe­rat de make-up cu una din­tre ce­le opt car­ca­se ele­gan­te și preți­oa­se. În plus, al­chi­miștii Guer­lain au cre­at 15 nua­nțe noi, înno­bi­la­te cu pig­me­nți co­lo­rați de ul­ti­mă ge­ne­rație și in­gre­di­en­te ac­ti­ve (acid hia­lu­ro­nic, unt de man­go și jo­jo­ba), ce re­pre­zin­tă echi­li­brul per­fect între cu­loa­rea in­ten­să și îngri­ji­rea bu­ze­lor. Ro­u­ge G, Guer­lain, 243 lei EFEC­TE SPE­CIA­LE Pen­tru ace­le mo­men­te în ca­re do­rești să-ți ca­mu­fle­zi ce­ar­că­ne­le, pe­te­le sau alte im­per­fe­cți­uni, ba­ze­a­ză-te pe un pro­dus hi­brid, co­rec­tor și ilu­mi­na­tor în ace­lași timp. Hi­ghlit­hing Con­ce­a­ler Sil­ky Bo­ta­ni­cal EX de la Sen­sai are o tex­tu­ră cre­moa­să, flu­i­dă și ușoa­ră, hi­dra­tând in­tens zo­na de con­tur a ochi­lor și con­fe­rind o stră­lu­ci­re na­tu­ra­lă. În plus, pen­su­la moa­le și fle­xi­bi­lă asi­gu­ră o apli­ca­re de­li­ca­tă pe zo­ne­le îngus­te și la­te­ra­le ale feței, pre­cum și o aco­pe­ri­re gra­dua­lă, în fun­cție de ne­voi. Pro­du­sul es­te ide­al pen­tru mi­ci­le re­tușuri din tim­pul zi­lei. Co­rec­tor și ilu­mi­na­tor Hi­ghlig­thing Con­ce­a­ler Sil­ky Bo­ta­ni­cal EX, Sen­sai, 233 lei (Do­u­glas) 72 DE ORE DE HI­DRA­TA­RE Ga­ma Idro-at­ti­va 72H De­tox Hy­dra­ti­on de la Col­lis­tar rein­ven­te­a­ză con­cep­tul de hi­dra­ta­re, îmbi­nând pu­te­rea an­ti­o­xi­dan­tă și de­to­xi­fian­tă a bu­jo­ru­lui ita­lian cu un efect hi­dra­tant de lun­gă du­ra­tă. Hi­dra­ta­rea 3.0 stu­dia­tă în la­bo­ra­toa­re­le bran­du­lui înce­pe cu ne­voia fun­da­men­ta­lă de hră­ni­re a pi­e­lii și ajun­ge, ast­fel, la un alt ni­vel, prin pro­te­cția spo­ri­tă a epi­der­mei de efec­te­le no­ci­ve ale stre­su­lui oxi­da­tiv și po­luă­rii. Li­nia Idro-at­ti­va re­pre­zin­tă, deci, un ma­ni­fest pen­tru acest trend re­vo­luți­o­nar, fi­ind ca­pa­bi­lă să cre­e­ze o re­zer­vă de hi­dra­ta­re în țe­su­turi, ce du­re­a­ză 72 de ore, grație tex­tu­ri­lor com­ple­xe și plă­cu­te ale pro­du­se­lor. Mi­cro­gel Con­cen­tra­ted Mois­tu­ri­zing Micro-gel, Col­lis­tar Idro-at­ti­va, 124 lei (Sephora) Cre­mă de ochi Eye Hy­dro-gel Ice Effect, Col­lis­tar Idro-at­ti­va, 139 lei (Sephora) Cre­mă In­ten­se Mois­tu­ri­zing Anti­pol­lu­ti­on Balm, Col­lis­tar Idro-at­ti­va, 164 lei (Sephora)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.