O NO­UĂ FI­LO­SO­FIE

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Fashion Days se îmbra­că în hai­ne noi, du­pă un am­plu pro­ces de re­bran­ding. Li­de­rul re­gi­o­nal al shop­pin­gu­lui de fashion on­li­ne adop­tă noi fi­lo­so­fii, dar își păs­tre­a­ză atuu­ri­le de până acum. „ Îmbra­că-te pen­tru viața pe ca­re o do­rești’’ es­te no­ua cam­pa­nie-ma­ni­fest Fashion Days, ca­re pro­mi­te noi ex­pe­ri­e­nțe, ale­geri ne­li­mi­ta­te și se­si­uni de shop­ping mult mai ac­ce­si­bi­le. Fashion Days va dis­pu­ne și de o no­uă iden­ti­ta­te vi­zua­lă, prin ca­re se va apro­pia de cum­pă­ră­tor. „ Noi­le va­lori Fashion Days vor­besc des­pre ce pre­su­pu­ne să fii pe val – să ino­ve­zi, să ai cu­raj, agi­li­ta­te, pa­si­u­ne și să nu uiți să te și dis­tre­zi”, a spus Adriana Li­uțe, Ma­na­ging Par­tner al Sto­ri­en­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.