UN MILIARD DE IMA­GINI

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Sam­sung a lan­sat în Ro­mânia noi­le te­le­vi­zoa­re QLED TV 2018. Aces­te mo­de­le ofe­ră uti­li­za­to­ri­lor o ex­pe­ri­e­nță no­uă de vi­zi­o­na­re, grație de­sig­nu­lui unic, ca­li­tății ima­gi­nii și fun­cți­i­lor in­te­li­gen­te. Ga­ma QLED TV 2018 es­te mi­ni­ma­lis­tă și se con­cen­tre­a­ză pe trei fun­cții- cheie: Q Sty­le, Q Smart și Q Pic­tu­re. Aces­tea vi­ze­a­ză am­bi­en­tul, cla­ri­ta­tea și pro­fun­zi­mea ima­gi­nii re­da­te prin­tr-un miliard de nua­nțe și mai mult co­nți­nut, cu mai puțin efort. Vârful co­le­cți­ei es­te mo­de­lul Q9F, spe­cial con­ce­put pen­tru co­nți­nu­tul HDR 10+.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.