Bi­ke-sha­ring

Marie Claire (Romania) - - News -

Pe­gas a lan­sat Ape Ri­der, un sis­tem de bi­ke-sha­ring prin apli­cație mo­bi­lă ca­re nu pre­su­pu­ne stații pre­de­fi­ni­te de par­ca­re. Oda­tă cu ace­as­tă apli­cație, Ro­mânia se ală­tu­ră tren­du­lui glo­bal de bi­ke-sha­ring. Ape Ri­der poa­te fi gă­si­tă în Goo­gle Play şi App Sto­re. Du­pă ce o in-sta­le­zi, tre­bu­ie să te înre­gis­tre­zi cu card ban­car, apoi ți se blo­che­a­ză su­ma de 69 de lei pen­tru even­tua­le­le dau­ne. Da­că de­ci­zi să re­nu­nți la apli­cație, su­ma ți se res­ti­tu­ie în to­ta­li­ta­te. Aplicația îți pu­ne la dis­po­ziție o har­tă a bi­ci­cle­te­lor dis­po­ni­bi­le şi a par­că­ri­lor vir­tua­le. În acest mo­ment exis­tă o se­rie de par­cări vir­tua­le Ape Ri­der un­de po­ţi par­ca bi­ci­cle­ta. Cos­tu­ri­le sunt de 1,9 lei pen­tru 30 de mi­nu­te. De­blo­ca­rea bi­ci­cle­tei se fa­ce prin sca­na­rea QR co­du­lui ca­re se află pe bi­ci­cle­tă, iar închei­e­rea cur­sei se fa­ce prin închi­de­rea ma­nua­lă a sis­te­mu­lui de se­cu­ri­za­re aflat la roa­ta din spa­te. Sis­te­mul îți per­mi­te să po­ţi re­zer­va cea mai apro­pia­tă bi­ci­cle­tă Ape Ri­der și es­te dis­po­ni­bil de­o­cam­da­tă doar în Bu­cu­reş­ti, prin 2 000 de bi­ci­cle­te.

De Andre­ea Leța A înce­put cel mai co­lo­rat și agi­tat mo­ment al anu­lui, iar da­că exis­tă ce­va ce poa­te cu­prin­de ace­as­tă stare, fran­ju­ri­le ar fi ilus­tra­rea per­fec­tă. Di­na­mism, ener­gie, poftă de viață și, cel mai im­por­tant, fre­ne­zia dan­su­lui, adu­na­te într- un obi­ect ves­ti­men­tar, fie că ale­gem o ro­chie, așa cum au fă­cut cei de la Cal­vin Klein, fie că op­tăm pen­tru o fus­tă, pre­cum cea de la Di­or sau pen­tru un șal pur­tat ne­gli­jent în ta­lie, în sti­lul Jac­que­mus.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.