Din dra­gos­te pen­tru di­ver­si­ta­tea ac­va­ti­că

Pri­ma ga­mă de pro­te­cție so­la­ră eco-fri­en­dly, Wa­ter­lo­ver Sun Milk de la Bi­ot­herm, es­te si­no­ni­mă cu o for­mu­lă 96% bi­o­de­gra­da­bi­lă și un de­sign sus­te­na­bil

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

Pes­te șap­te ani, 200 de tes­tări, 20 de cer­ce­tă­tori și scre­e­nin­gul a 150 de ma­te­ria­le raw – asta a însem­nat, în ci­fre, cre­a­rea ga­mei Wa­ter­lo­ver Sun Milk de la Bi­ot­herm, com­pu­să din trei pro­du­se cu in­dici so­lari di­fe­riți: 15, 30 și 50. La toa­te aces­tea, se adau­gă dez­vol­ta­rea unei plat­for­me de tes­ta­re a me­di­u­lui încon­ju­ră­tor, Oce­an 5 Plat­form™, prin in­ter­me­di­ul că­reia au fost „pu­se la încer­ca­re” or­ga­nis­me­le și spe­ci­i­le de planc­ton din apa vie a Ter­rei (atât din cea să­ra­tă, cât și din cea dul­ce); prac­tic, toa­tă di­ver­si­ta­tea ac­va­ti­că. Lan­sa­rea ofi­cia­lă a ga­mei a avut loc în 2017 și, acum, du­pă un an, li­nia es­te un must-ha­ve în tru­sa ese­nția­lă a be­au­ty edi­to­ri­lor, in­fluen­ce­ri­lor și împă­ti­mi­te­lor de frumusețe de pre­tu­tin­deni.

Un obi­ec­tiv su­prem

Bi­ot­herm, cu a sa fi­lo­so­fie ce pu­ne preț pe fru­mu­sețea sus­te­na­bi­lă și să­nă­toa­să, a înce­put, încă din 2012, să su­sți­nă pro­te­cția oce­a­ne­lor la sca­ră glo­ba­lă, prin re­du­ce­rea im­pac­tu­lui pro­dus de for­mu­le­le ca­re se înde­păr­te­a­ză la con­tac­tul cu apa, pre­cum și prin eli­mi­na­rea mi­cro­bi­le­lor din plas­tic din co­nți­nu­tul aces­to­ra. Fo­ca­li­zându- se in­tens asu­pra com­po­ziți­i­lor și de­sig­nu­lui, bran­dul a dat naște­re vi­i­toa­rei ge­ne­rații de pro­du­se de pro­te­cție so­la­ră, ca­re se re­mar­că, în pri­mul rând, prin bi­o­de­gra­da­bi­li­ta­te. La ca­pi­to­lul am­ba­la­je, vor­bim des­pre un de­sign con­ce­put spe­cial pen­tru a re­du­ce can­ti­ta­tea de plas­tic fo­lo­si­tă – 14% în ca­zul Bi­ot­herm, un pro­cent foar­te scă­zut, spre de­o­se­bi­re de va­rian­te­le cla­si­ce de am­ba­la­re. Atât fla­co­nul, cât și pom­pița sunt 100% re­ci­cla­bi­le și pot fi re­ci­cla­te chiar și împreu­nă cu sti­cle­le din plas­tic obișnu­it.

Și o for­mu­lă be­ne­fi­că pi­e­lii

Wa­ter­lo­ver Sun Milk înse­am­nă, mai exact, un scut-mi­nu­ne pen­tru față și corp, po­tri­vit pen­tru toa­te ti­pu­ri­le de pi­e­le. În co­nți­nu­tul lap­te­lui de pro­te­cție so­la­ră se re­mar­că Com­ple­xul Me­xo­blue – com­bi­nația ide­a­lă de fil­tre UV (UVA/ UVB/UVA-UVB – cu spec­tru larg) cu un pro­fil de me­diu op­tim –, la ca­re se adau­gă Li­fe Plan­kton – nu­cleul tu­tu­ror pro­du­se­lor Bi­ot­herm, cu acți­u­ne de re­ge­ne­ra­re – și vi­ta­mi­na E, cu pro­pri­e­tăți an­ti­o­xi­dan­te ca­re con­tra­ca­re­a­ză efec­te­le stre­su­lui oxi­da­tiv. Acest mix, be­ne­fic pen­tru pi­e­le, dar și pen­tru me­di­ul ac­va­tic, se tra­du­ce prin­tr-o tex­tu­ră le­je­ră, non-gra­să, ca­re pe­ne­tre­a­ză in­stan­ta­neu pi­e­lea și o învă­lu­ie într-un par­fum de­li­cat cu ten­tă es­ti­va­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.