O fe­meie din Ber­lin De o ano­ni­mă

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Însem­nă­ri­le de jur­nal aco­pe­ră pe­ri­oa­da 20 apri­lie-22 iu­nie 1945, când Arma­ta Roșie ocu­pă Ber­li­nul. Scri­i­toa­rea ca­re și-a con­sem­nat ex­pe­ri­e­nța pe cai­e­te șco­la­re și pe bu­cățe­le de hârtie nu a vrut să i se dez­vă­lu­ie iden­ti­ta­tea atunci când car­tea a fost pu­bli­ca­tă în Ger­ma­nia în 1953 și în SUA în 1954. Ano­ni­ma des­crie cum ea și alte su­te de femei sunt vi­o­la­te cu săl­bă­ti­cie de sol­dații ruși și cum înce­ar­că să su­pra­vi­ețu­ias­că pe par­cur­sul lu­ni­lor de ocu­pație. Edi­tu­ra Hu­ma­ni­tas

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.