Fil­mul Moște­ni­toa­re­le, ma­re­le câști­gă­tor AL TIFF 2018

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

Cea de-a 17-a ediție a Fes­ti­va­lu­lui In­ter­nați­o­nal de Film Tran­sil­va­nia (TIFF) a fost un suc­ces. Spec­ta­to­rii au achi­ziți­o­nat în acest an aproa­pe 95 000 de bi­le­te, mai mult cu 5,7% față de ediția an­te­ri­oa­ră. În ce­le ze­ce zi­le de fes­ti­val, mai mult de 50 de eveni­men­te au fost sold out. La fi­na­lul fes­ti­va­lu­lui, au fost pre­mia­te ce­le mai bu­ne fil­me, într- o ce­re­mo­nie or­ga­ni­za­tă la Te­a­trul Nați­o­nal Cluj. Tro­feul Tran­sil­va­nia, în va­loa­re de 15 000 de eu­ro, a fost câști­gat de un film din Pa­ra­guay, Moște­ni­toa­re­le. So­pra­na Ange­la Ghe­or­ghiu i-a înmânat pre­mi­ul re­gi­zo­ru­lui Mar­ce­lo Mar­ti­nes­si, ca­re își adau­gă în pal­ma­res un nou tro­feu, du­pă Ursul de Ar­gint câști­gat în iar­nă, la Ber­lin. Hly­nur Pálma­son, re­gi­zo­rul fil­mu­lui Iar­na tră­dă­rii, a pri­mit pre­mi­ul pen­tru Cel mai bun re­gi­zor. El atras ate­nția ju­ri­u­lui cu fil­mul său de o „ pu­ter­ni­că pa­si­u­ne, frumusețe și ener­gie ci­ne­ma­to­gra­fi­că.’’ Trei din­tre ac­to­rii fil­mu­lui Anco­ra și spe­ra­nța (re­gia Car­los Mar­ques Mar­cet) s- au re­mar­cat prin ,, mo­dul ex­ce­pți­o­nal în ca­re se com­ple­te­a­ză pe ecran, cu in­te­li­ge­nță și far­mec, creând ro­luri emoți­o­nan­te și pli­ne de umor’’, ast­fel că Pre­mi­ul pen­tru Cea mai bună in­ter­pre­ta­re a mers că­tre Na­ta­lia Te­na, Oo­na Cha­plin și Da­vid Ver­da­guer. Do­uă fil­me cu­ra­joa­se au fost dis­tin­se cu Pre­mi­ul Spe­cial al Ju­ri­u­lui: Ca­sa, de Asghar Yo­u­se­fi­ne­jad, și Izbi­ţi de soar­tă, al Annei Kru­glo­va. Pre­mi­ul FIPRESCI, ofe­rit de ju­ri­ul Fe­de­rați­ei In­ter­nați­o­na­le a Cri­ti­ci­lor de Film unui ti­tlu din se­cți­u­nea te­ma­ti­că „A fi sau a nu fi po­li­tic co­rect”, a fost acor­dat dis­to­pi­ei Ghid de viață, sem­na­tă de Ruth Ma­der. Thril­le­rul mi­ni­ma­list Vi­no­va­tul (re­gia Gus­tav Mol­ler) a fost dis­tins cu Pre­mi­ul pu­bli­cu­lui. Înce­pând cu lu­na noi­em­brie, fil­mul va in­tra în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din Ro­mânia, dis­tri­bu­it de Bad Uni­corn. Po­ro­ro­ca a fost de­sem­nat câști­gă­to­rul Pre­mi­u­lui Zi­le­lor Fil­mu­lui Ro­mânesc pen­tru se­cți­u­nea Lun­gme­traj, iar con­tro­ver­sa­ta po­ves­te de dra­gos­te Sol­dații. Po­ves­te din Fe­ren­tari i-a adus re­gi­zoa­rei Iva­na Mla­de­no­vic Pre­mi­ul Zi­le­lor Fil­mu­lui Ro­mânesc pen­tru De­but. Nu mă atin­ge-mă, fil­mul Adi­nei Pin­ti­lie pre­miat cu Ursul de Aur la Ber­lin, a pri­mit O me­nți­u­ne spe­cia­lă în com­pe­tiția Zi­le­le Fil­mu­lui Ro­mânesc, în timp ce Un pas în ur­ma se­ra­fi­mi­lor, de­bu­tul în lun­gme­traj al lui Da­ni­el San­du, a fost dis­tins cu Pre­mi­ul pu­bli­cu­lui pen­tru cel mai po­pu­lar film.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.