Ade­la Po­pes­cu Amin­tiri din VA­CA­NȚĂ

„Vor­bește lu­mea” că Ade­la Po­pes­cu se pre­gă­tește de va­ca­nță, dar EMI­SI­U­NEA cu ace­lași nu­me de la Pro TV, pe ca­re o pre­zin­tă de trei ani ală­turi de Ga­bri­el Co­veșa­nu, NU IA pau­ză. Află cum își va pe­tre­ce va­ra VEDETA

Marie Claire (Romania) - - Interviu -

Deși îi plac oa­me­nii cal­zi, pre­fe­ră des­ti­nați­i­le ră­co­roa­se. To­tuși, anul aces­ta, Ade­la a ales să se re­la­xe­ze ală­turi de Ra­du Vâlcan, soțul său, și de Ale­xan­dru, băi­ețe­lul ce­lor doi, în Gre­cia – o ța­ră ca­re poa­te sa­tis­fa­ce ori­ce gus­turi, ori­cât de di­fe­ri­te.

ÎȚI AMINTEȘTI DE VA­CA­NȚE­LE DIN CO­PI­LĂ­RIE? CUM ARĂTAU ELE?

Da, îmi amin­tesc! În fi­e­ca­re va­ră eram la ma­re, mer­ge­am în ta­bă­ră cu pă­ri­nții mei și cu gru­pu­ri­le de ca­re se ocu­pau pe vre­mea ace­ea. De re­gu­lă, toa­te erau la Nă­vo­dari. Eram răs­făța­ta gru­pu­lui, pen­tru că eram cea mai mi­că. Și îmi amin­tesc și acum că bu­cu­ria pe ca­re o si­mțe­am când ve­de­am ma­rea era aproa­pe mai ma­re ca bu­cu­ria veni­rii lui Moș Cră­ci­un.

UN­DE-ȚI PLĂ­CEA MAI MULT? ÎN CON­CE­DIU, CU PĂ­RI­NȚII? ÎN TABERE, CU CO­LE­GII? LA BU­NICI?

Eu am trăit la ța­ră, deci bu­ni­cii erau lao­lal­tă cu pă­ri­nții. Așa cum spu­neam, toa­te va­ca­nțe­le erau cu pă­ri­nții, în ta­bă­ra. Abia mai târziu am înce­put să merg sin­gu­ră și nu pot să spun că si­mțe­am o plă­ce­re fan­tas­ti­că, pri­vind re­tros­pec­tiv. Asta și pen­tru că eu am ple­cat des­tul de re­pe­de de lângă ai mei și mi-a lip­sit foar­te ta­re pre­ze­nța lor.

AI FOST ÎN VA­CA­NȚE DOAR CU PRIETENELE, FĂ­RĂ PAR­TE­NERI? DA­CĂ DA, UN­DE ȘI CUM A FOST?

Am fost într-o sin­gu­ră va­ca­nță de ge­nul aces­ta. Se întâmpla în Pal­ma de Mal­lor­ca și am fost împreu­nă cu pri­e­te­na mea, Co­ri­na He­ra. Mi-a plă­cut foar­te ta­re, ne-am dis­trat și îmi amin­tesc cu amu­za­ment acum, atunci cu ma­re tris­tețe, că, pă­că­li­te de niște ne­gus­tori, ne-am chel­tu­it aproa­pe toți ba­nii pe niște bi­ju­te­rii „uni­cat” cu per­le, pe ca­re, la ple­ca­rea din ma­ga­zin, le-am vă­zut la toa­tă lu­mea pe stra­dă.

ACUM, CĂ AI O FA­MI­LIE ȘI UN CO­PIL, CUM ARA­TĂ VA­CA­NȚE­LE TA­LE?

Mai bine or­ga­ni­za­te (râde). Înain­te să îl avem pe Ale­xan­dru, obișnu­iam să ne luăm doar zbo­ru­ri­le și ca­za­rea o ale­ge­am în fun­cție de sta­rea pe ca­re ne-o dă­dea un anu­mit loc, pla­jă, pă­du­re. Acum, lu­cru­ri­le sunt mult mai bine sta­bi­li­te și ale­se du­pă cri­te­rii mi­nuți­oa­se.

VA­RA SAU IAR­NA? ÎN CE ANO­TIMP PREFERI SĂ CĂ­LĂ­TO­REȘTI?

Îmi pla­ce iar­na să gă­sesc va­ra. Des­co­păr în ul­ti­mii ani că nu sunt ma­re iu­bi­toa­re de căl­du­ră și caut lo­curi um­broa­se, alerg du­pă aer con­diți­o­nat și ex­trem, ex­trem de rar stau la pla­jă.

UN­DE VEȚI MER­GE VA­RA ACE­AS­TA? În Gre­cia, do­uă săp­tă­mâni pe do­uă in­su­le, doar noi trei.

„La Vor­bește lu­mea AM ÎNVĂȚAT să fiu eu însă­mi, să am cu­ra­jul unor re­a­cții fi­rești, să pun între­bări, SĂ PAR, pe alo­curi, ca­ra­ghi­oa­să și ÎNCĂ o da­tă să mi se con­fir­me că, DA­CĂ te si­mți bine ACO­LO un­de lu­cre­zi, nu si­mți că de­pui un efort”

CE TIP DE VA­CA­NȚĂ ÎȚI PLA­CE CEL MAI MULT? DE RE­LA­XA­RE, DE VIZITARE SAU DE AVEN­TU­RĂ?

Am tes­tat iar­na tre­cu­tă o va­ca­nță în ca­re să nu fa­cem ni­mic, să stăm ze­ce zi­le într-un re­sort de­o­se­bit de fru­mos, și am con­clu­zi­o­nat că nu es­te de­loc ge­nul meu de va­ca­nță. Ne pla­ce să ne plim­băm în fi­e­ca­re zi, să des­co­pe­rim câte o pla­jă no­uă, să mâncăm în lo­curi di­fe­ri­te, dar se­a­ra să ne întoar­cem într-o ca­me­ră ci­vi­li­za­tă, mai ales de când îl avem pe Ale­xan­dru.

CE ÎȚI PLA­CE SĂ FACI ÎN VA­CA­NȚĂ?

Îmi plac mo­men­te­le în ca­re doar­me Ale­xan­dru, Ra­du ră­mâne să îl su­pra­ve­ghe­ze și eu ies din ca­me­ră. Îmi iau un frap­pé, o car­te și niște fruc­te și timp de do­uă ore trăi­esc răs­fățul ma­xim. Ador apu­sul, dar nu nea­pă­rat să fiu un­de­va pe pla­jă să îl văd, ci lu­mi­na ace­ea. Îmi pla­ce să luăm ci­na la o ta­ver­nă tra­diți­o­na­lă, cu ziar pe ma­să, cu vi­nul ca­sei în ca­ra­fe și toa­te „ne­no­ro­ci­ri­le” de pre­pa­ra­te gre­cești.

CUM ARA­TĂ VALIZA TA DE VA­CA­NȚĂ?

Din nou, de când cu Ale­xan­dru, mult mai or­ga­ni­za­tă, pen­tru că eu când spun „valiza mea”, mă re­fer la a lui. O par­te bună din va­li­ză sunt me­di­ca­men­te pen­tru di­ver­se si­tuații de ur­ge­nță și tot fe­lul de te-miri-ce hai­ne. Pen­tru mi­ne iau ți­nu­te cât mai co­mo­de, ușor de îmbră­cat, și ca­re nu se și­fo­nea­ză, pro­te­cție so­la­ră, do­uă că­rți, pen­tru că, din pă­ca­te, doar în va­ca­nță mai apuc să ci­tesc o car­te cap­coa­dă, și câte­va ac­ce­so­rii ca­re să îmi tran­sfor­me ieși­tul la ma­să în ce­va spe­cial.

CE PO­RȚI CÂND MER­GI ÎN CON­CE­DIU?

Ro­chii lun­gi, le­je­re, ma­te­ria­le de bună ca­li­ta­te, ma­xi­mum do­uă pe­re­chi de încă­lțări, niște te­niși și niște șla­pi, di­ver­se ba­ti­curi și 4-5 cos­tu­me de baie.

CE IEI CU TI­NE ÎN TRU­SA DE BE­AU­TY?

Mas­ca­ra, un bal­sam de bu­ze, o pu­dră pen­tru sprânce­ne, un BB Cre­am și cre­ma hi­dra­tan­tă.

DAR PE PLA­JĂ?

Nu mă ma­chi­ez ni­ci­o­da­tă, pun doar pro­te­cție so­la­ră.

CUM ARA­TĂ COS­TU­MUL DE BAIE PE CA­RE ÎL VEI PUR­TA VA­RA ACE­AS­TĂ?

Cu si­gu­ra­nță voi avea do­uă cos­tu­me între­gi sim­ple, în cu­lori tari, și vreo do­uă cos­tu­me din do­uă pi­e­se, cu și­ret și bre­te­le de­tașa­bi­le.

CA­RE ES­TE CEA MAI FRU­MOA­SĂ VA­CA­NȚĂ DE CA­RE ÎȚI AMINTEȘȚI?

Una a fost înain­te de a avea co­pi­lul, în Thai­lan­da. Încă una în Mau­ri­ti­us și una în Gre­cia. Nu pot să spun de ce, pur și sim­plu închid ochii și îmi amin­tesc cu plă­ce­re de niște mo­men­te.

NE POȚI POVESTI DES­PRE O VA­CA­NȚĂ ÎN CA­RE LU­CRU­RI­LE NU AU DE­CURS AȘA CUM PLĂNUIAȚI?

Chiar la înce­pu­tul re­lați­ei noas­tre ne-am pro­pus să ne luăm bi­le­te până la Fran­kfurt, la ide­ea lui Ra­du, el asi­gu­rându-mă că de aco­lo vom gă­si si­gur un avi­on că­tre o ța­ră cal­dă la preț foar­te bun. Evi­dent că am ajuns aco­lo și sin­gu­ra va­ca­nță ac­ce­si­bi­lă pe ca­re am gă­sit-o, asta du­pă mul­te, mul­te cău­tări și dis­cuții cu age­nți­i­le de tra­vel pre­zen­te în ae­ro­port, a fost una în Ba­li, cu ple­ca­re pes­te do­uă zi­le. Din feri- ci­re, va­ca­nța a fost foar­te fru­moa­să, dar eu du­pă soțul meu nu mă mai iau! (râde)

DA­CĂ AR FI SĂ TE MUȚI ÎNTR- UN ALT ORAȘ, CA­RE AR FI ACE­LA?

Deși cred că îmi plac ță­ri­le cu oa­meni pri­e­te­noși cum ar fi Ita­lia, Spa­nia, simt că mai de­gra­bă mi-aș găși li­niștea într-o ța­ră nor­di­că. Am vi­zi­tat Co­pen­ha­ga și mi-a plă­cut foar­te mult și, de ase­me­nea, Du­bli­nul.

EMI­SI­U­NEA PE CA­RE O PREZINȚI, „VOR­BEȘTE LU­MEA”, ÎMPLI­NEȘTE TREI ANI. CE AI ÎNVĂȚAT ÎN ACEST TIMP? CE OB­STA­CO­LE AI ÎNTÂMPI­NAT? CA­RE ES­TE MO­MEN­TUL TĂU FAVORIT DIN TOA­TE EDIȚI­I­LE?

Pen­tru mi­ne, emi­si­u­nea asta a de­mon­strat zi­ca­la „ni­ci­o­da­tă să nu spui ni­ci­o­da­tă”. De­cla­ram răs­pi­cat că eu nu o să pre­zint ni­ci­o­da­tă o emi­si­u­ne. Am învățat că suc­ce­sul unei pro­du­cții de­pin­de de fi­e­ca­re mem­bru ce o com­pu­ne și că ener­gia po­zi­ti­vă reușește să fa­că mai mult ca per­fe­cți­o­nis­mul. Am învățat, mai mult ca ni­ci­o­da­tă, să fiu ci­ne sunt, să am cu­ra­jul unor re­a­cții fi­rești, să pun între­bări, să par pe alo­curi ca­ra­ghi­oa­să, să nu îmi pe­se de ca­re e mai bun și încă o da­tă să mi se con­fir­me că, da­că te si­mți bine aco­lo un­de lu­cre­zi, nu si­mți că de­pui un efort. Sunt foar­te mul­te mo­men­te în ca­re am râs cu la­cri­mi, lu­cru cu ca­re nu cred că se pot mândri prea mu­lți pre­zen­ta­tori. „Vor­bește lu­mea” e un for­mat ce mie și lui Co­ve ni se po­tri­vește mă­nușă.

EMI­SI­U­NEA IN­TRĂ ȘI EA ÎN VA­CA­NȚĂ?

O să in­tre în va­ca­nță de ediții li­ve, așa că timp de o lu­nă și o săp­tă­mână vor exis­tă ediții de Best of cu ce­le mai bu­ne mo­men­te, ast­fel, te­les­pec­ta­to­rii nu ne vor du­ce lip­sa

CE NE PREGĂȚIȚI DIN TOAMNĂ?

Un nou se­zon „Vor­bește lu­mea”! Cu si­gu­ra­nță, ex­pe­ri­e­nțe­le pe ca­re le vom acu­mu­la în lu­na asta de con­ce­diu vor de­ve­ni ma­te­rial de glu­me și voie bună în se­zo­nul ce ur­me­a­ză. Vom avea in­vi­tați bron­zați, po­vești de la ma­lul mă­rii și, evi­dent, mul­tă voie bună.

mc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.