VA­CA­NȚA fe­mei­lor de CA­RI­E­RĂ

re­la­xe­a­ză fe­mei­le ca­re con­duc BUSINESSURI mari? Cum se mun­cesc CE­LE CA­RE au mul­te res­pon­sa­bi­li­tăți și din greu, tot anul? reușesc stres Cum să-și încar­ce ba­te­ri­i­le și să sca­pe de în con­ce­diu?

Marie Claire (Romania) - - @Work - TEXT: ANDRE­EA CIPCĂ

Ana-ale­xan­dra Răuț, Mar­ke­ting Ma­na­ger Hua­wei CBG Ro­ma­nia

Tim­pul meu li­ber es­te ex­trem de im­por­tant și nu m-aș pu­tea de­co­nec­ta da­că din când în când aș arun­ca un ochi la mai­luri sau la me­sa­je­le le­ga­te de mun­că. Pen­tru Ana, va­ca­nță înse­am­nă cu ade­vă­rat pau­ză de la toa­te ac­ti­vi­tăți­le ca­re au le­gă­tu­ră cu jo­bul. Es­te pe­ri­oa­da în ca­re înce­ar­că să se de­tașe­ze de tot ce înse­am­nă ten­si­u­nea și pre­si­u­nea sar­ci­ni­lor de zi cu zi, nu doar de ce­le pro­fe­si­o­na­le, ci și de ce­le de du­pă bi­rou. Din acest mo­tiv, nu își ia cu ea lap­to­pul în va­ca­nță și de mul­te ori reușește să nu-și ve­ri­fi­ce mai­lu­ri­le de la mun­că toa­tă pe­ri­oa­da de va­ca­nță.

DES­TI­NAȚIA PRE­FE­RA­TĂ. „Încerc să des­co­păr lo­curi în fi­e­ca­re an, dar une­ori se întâmplă să adaug și câte­va zi­le în lo­cu­ri­le pe ca­re le-am mai vi­zi­tat de­ja și ca­re mi-au plă­cut mult. Am fost doi ani la rând în Lef­ka­da, Gre­cia, pen­tru re­la­xa­re, du­pă o săp­tă­mână de co­lin­dat prin Ita­lia, de exem­plu. Mă reîntorc ori­când cu drag în Pa­ris, orașul meu pre­fe­rat. Pen­tru anul aces­ta, pla­nul es­te Biarritz, pen­tru soa­re și ma­re (mai ales pen­tru că nu am fă­cut până acum pla­jă la oce­an), apoi câte­va zi­le la Mi­la­no și Pa­ris, pen­tru shop­ping. Poa­te și do­uă zi­le la Vi­e­na, la întoar­ce­re.”

TIMP. „Va­ca­nța de va­ră va fi de do­uă săp­tă­mâni. Du­pă ju­mă­ta­tea lui iu­lie. Până atunci, nu prea pot ple­ca de la bi­rou, mai ales pen­tru că lu­ni­le mai și iu­nie sunt ex­trem de pli­ne și de so­li­ci­tan­te. Dar pro­fit de we­e­ken­du­ri­le lun­gi, când stau aca­să și încerc să mă de­tașez cât pot de ce am lă­sat la bi­rou. Ci­tesc, merg la pis­ci­nă, stau cu fa­mi­lia sau pur și sim­plu ies la plim­ba­re prin Bu­cu­rești.”

AC­TI­VI­TĂȚI. „Îmi pla­ce să vi­zi­tez și să des­co­păr lo­curi și des­ti­nații noi. Da­că ajung în va­ca­nță într-un oraș în ca­re am mai fost de­ja, îmi pla­ce să mă plimb prin lo­cu­ri­le ne­vi­zi­ta­te de tu­riști, să caut ma-

ga­zi­ne vin­ta­ge, să des­co­păr mi­cuțe­le bu­ti­curi cu de­sig­neri lo­ca­li, să mă relaxez în par­curi sau la ca­fea, să ci­tesc sau, pur și sim­plu, să stau să ob­serv oa­me­nii și să sur­prind sta­rea și spi­ri­tul a lo­cu­lui. Aaa, și, bi­neînțe­les, să fac po­ze.”

Bian­ca Se­ve­rin, PR Ma­na­ger, Per­so­nal He­al­th Phi­lips Ro­mânia

Plec fă­ră lap­top sau ta­ble­tă, dar am mai­lul pe te­le­fon. Fa­ce par­te din re­la­xa­re să știu că lu­cru­ri­le se întâmplă așa cum tre­bu­ie. Nu am o re­gu­lă pen­tru va­ca­nțe, dar încerc să fiu co­nec­ta­tă la job doar atunci când e mu­sai. Spu­ne că tim­pul pa­re mai blând cu ea când se întoar­ce din va­ca­nțe, pen­tru că ia în ba­gaj ore de po­vești. Se încar­că cu ener­gie, cu cre­a­ti­vi­ta­te, de­vi­ne mai răb­dă­toa­re și i se schim­bă sta­rea de spi­rit într-una bună. Gă­sește în fi­e­ca­re des­ti­nație ce­va bun sau fru­mos, pen­tru că iu­bește cu ade­vă­rat să că­lă­to­re­as­că.

DES­TI­NAȚIA PRE­FE­RA­TĂ. „ Am mul­te va­ca­nțe ca­re mi-au plă­cut și lo­curi în ca­re mă voi întoar­ce, cu si­gu­ra­nță, dar acum pre­fer des­ti­nații noi, de la o va­ca­nță la alta. Sunt atât de mul­te lo­curi ca­re me­ri­tă des­co­pe­ri­te, e o lis­tă prea ma­re ca să ajung la fi­nal și să o reiau. Mi-a plă­cut mult Coas­ta Amal­fi pen­tru pei­sa­je­le ei spec­ta­cu­loa­se și to­ne­le de cu­lori ca­re îmbra­că lo­cul. Tot cu­lo­ri­le m-au cu­ce­rit și în Li­sa­bo­na. Alfa­ma es­te unul din­tre ce­le mai fru­moa­se car­ti­e­re pe ca­re le-am vă­zut. În Por­tu­ga­lia, abia aștept să mă întorc pen­tru zo­na Algar­ve, pe pla­je­le ei m-aș plim­ba săp­tă­mâni între­gi. De stră­zi­le îngus­te și ae­rul ro­man­tic din Ro­ma nu mă pot să­tu­ra, in­di­fe­rent cât e de lun­gă va­ca­nța aco­lo. Amster­dam es­te un puz­zle per­fect, în ca­re nu mă plic­ti­sesc ni­ci­o­da­tă. Va­ra ace­as­ta merg în pa­ra­dis – asta am spus când am ho­tă­rât ca­re va fi des­ti­nația. Îmi do­re­am o va­ca­nță cu pla­je in­fi­ni­te, ape în cu­lori ire­a­le, să nu mă pot de­ci­de ce întin­de­re de ni­sip să aleg la ră­să­rit sau la apus, dar, în ace­lași timp, să am po­si­bi­li­tăți de tra­see mon­ta­ne și să gă­sesc o bu­că­tă­rie lău­da­tă. Așa am ajuns la Sey­chel­les.”

TIMP. „Nu m-am gândit ni­ci­o­da­tă cât timp îmi per­mit să lip­sesc de la bi­rou pen­tru va­ca­nță. Cred că sunt no­ro­coa­să pen­tru că nu am ge­nul ăsta de job, nu îmi aleg va­ca­nțe­le în fun­cție de cât timp pot lip­si. To­to­da­tă, în va­ca­nțe nu dis­par. Sunt dis­po­ni­bi­lă pen­tru ur­ge­nțe, las lu­cru­ri­le foar­te or­do­na­te când plec, cam știu ce și când tre­bu­ie să se întâmple, ci­ne și de ce are ne­voie de mi­ne cât sunt în va­ca­nță.”

AC­TI­VI­TĂȚI. „Mă plimb mult. Fie că mă pi­erd pe stră­duțe în ma­ri­le orașe, că iau pla­je­le la pas sau că aleg tra­see mon­ta­ne, fac zeci de ki­lo­me­tri pe zi și asta e cea mai bună re­la­xa­re pen­tru mi­ne.”

Ni­na Brăt­fă­le­an, Mar­ke­ting Ma­na­ger BMW Gro­up Ro­mânia

Plec cu lap­to­pul în va­ca­nță. Chiar da­că în une­le va­ca­nțe îl car cu mi­ne de­ge­a­ba, pen­tru că nu sunt ur­ge­nțe. Si­mțul da­to­ri­ei e mult prea ac­cen­tuat, nu aș fi li­niști­tă alt­fel. A învățat în ul­ti­mii ani să își con­stru­ias­că un con­cept de con­ce­diu ca su­mă a mai mul­tor va­ca­nțe de pes­te an, și nu doar un sin­gur con­ce­diu, în tim­pul ve­rii. Din mai mul­te mo­ti­ve. În pri­mul rând, pen­tru că are un job foar­te so­li­ci­tant și pre­fe­ră să ple­ce un­de­va o da­tă la do­uă, trei luni, ca să-și încar­ce ba­te­ri­i­le. În al

doi­lea rând, pen­tru că vi­zi­ta­rea lo­cu­ri­lor de pe alte con­ti­nen­te nu se po­tri­vește me­reu cu cli­ma lu­ni­lor iu­lie-au­gust, când în Eu­ro­pa sunt va­ca­nțe. Iar atunci când ple­a­că, își ve­ri­fi­că mai rar e-mai­lul și răs­pun­de doar la te­le­foa­ne­le ur­gen­te.

DES­TI­NAȚIA PRE­FE­RA­TĂ. „Com­bin în fi­e­ca­re an des­ti­nații în ca­re am mai fost, cu o zo­nă sau o ța­ră no­uă, un­de nu am mai fost. Odih­na mi-o iau din lo­cu­ri­le cu­nos­cu­te, de la ca­re știu exact ce aștept și ce îmi do­resc să pri­mesc, iar bu­cu­ria des­co­pe­ri­rii o iau din des­ti­nații noi. Va­ra ace­as­ta voi mer­ge în Li­ban, un­de îmi voi vi­zi­ta pri­e­teni dra­gi, ca­re îmi vor ară­ta ța­ra așa cum un tu­rist nu o poa­te des­co­peri sin­gur. Apoi, voi mai mer­ge în Ne­pal și în Ti­bet.”

TIMP. „ În to­tal, cinci săp­tă­mâni pe an. Va­ca­nța de va­ră/toamnă es­te de trei săp­tă­mâni; res­tul de do­uă le împart pes­te an, în we­e­ken­duri pre­lun­gi­te sau în săp­tă­mâni com­ple­ta­te de ex­pe­ri­e­nțe în zo­ne­le me­le de con­fort.”

AC­TI­VI­TĂȚI. „ Va­ca­nțe­le me­le sunt ac­ti­ve. Stau trei-pa­tru zi­le pen­tru re­cu­pe­ra­re, într-un loc fru­mos, un­de ci­tesc și fo­lo­sesc SPA-UL. Sport de do­uă ori pe zi, plim­bări, somn la prânz. Apoi, în ur­mă­toa­re­le zi­le, ne plim­băm, cău­tăm lo­curi și oa­meni noi, in­trăm în ca­te­dra­le, mu­zee, res­tau­ran­te deți­nu­te de lo­cal­nici. Une­ori, va­ca­nțe­le sunt cu to­tul spe­cia­le, pen­tru că sunt ghi­da­te de pri­e­teni ca­re lo­cu­i­esc în zo­ne­le pe ca­re le vi­zi­tez și ca­re îmi ara­tă ța­ra lor, lu­mea lor, așa cum nu o văd tu­riștii. O bu­cu­rie imen­să es­te să in­tru în ca­se­le oa­me­ni­lor, să mă­nânc cu ei la ma­să, să văd cum trăi­esc și ce îi bu­cu­ră.”

So­nia Năs­ta­se, Bu­si­ness Exe­cu­ti­ve Offi­cer, Nes­pres­so Ro­mânia

Nu prea am avut pe­ri­oa­de lun­gi de timp în ca­re m-am des­prins com­plet de mail. O sin­gu­ră da­tă, când am fost în Va­ma Bu­zău­lui și nu am avut sem­nal, am fost ne­voi­tă să stau cinci zi­le de­par­te de lap­top și de te­le­fo­nul mo­bil. Pri­ma zi a fost di­fi­ci­lă, însă apoi am ui­tat com­plet de mai­luri și m-am bu­cu­rat de pre­zent. Va­ca­nța înse­am­nă, în pri­mul rând, timp pe­tre­cut ală­turi de cei dra­gi. În mod spe­cial ală­turi de fe­tița ei, pe ca­re o ado­ră. Îi pla­ce să ci­te­as­că și din acest mo­tiv aște­ap­tă și mai ta­re zi­le­le li­be­re, pen­tru că are me­reu lis­te de că­rți pe ca­re își do­rește să le ci­te­as­că. So­nia își încar­că ba­te­ri­i­le atunci când se află în na­tu­ră. Așa că va­ca­nțe­le ei co­nțin întot­de­au­na acest in­gre­di­ent.

DES­TI­NAȚIA PRE­FE­RA­TĂ. „Îmi pla­ce să des­co­păr lo­curi fru­moa­se, însă, da­că am oca­zia să re­văd un loc în ca­re m-am si­mțit bine, nu ezit să o fac. De exem­plu, aș vi­zi­ta ori­când, iar și iar, bi­se­ri­ci­le pic­ta­te din nor­dul Mol­do­vei. Când am timp pen­tru mi­ne, mă gândesc ime­diat la oa­me­nii dra­gi pe ca­re nu reușesc să-i văd atât de des pe cât îmi do­resc. Așa că îmi fac pla­nuri de va­ca­nță ce im­pli­că re­ve­de­rea lor, iar anul ăsta am ales să merg în Ame­ri­ca, un­de mă voi întâlni cu pri­e­teni pe ca­re nu i-am mai vă­zut de foar­te mul­tă vre­me.”

TIMP. „La va­ca­nța de va­ră se adau­gă mi­ci­le es­ca­pa­de de we­e­kend, mai de­se în tim­pul ve­rii, ca­re mă aju­tă foar­te mult să-mi res­ta­bi­lesc echi­li­brul și să mă re­co­nec­tez cu mi­ne și cu cei dra­gi.”

AC­TI­VI­TĂȚI. „ Va­ca­nța es­te un pri­lej de ră­gaz, pen­tru a fi mai aproa­pe de noi înși­ne și a ne acor­da mo­men­te­le de in­tros­pec­ţie pe ca­re alt­fel nu le avem în iu­reșul co­ti­dian. Pen­tru mi­ne, con­ce­di­ul ide­al es­te în na­tu­ră, dar, in­di­fe­rent da­că ajung la ma­lul mă­rii sau în vârf de mun­te, in­gre­di­en­te­le in­dis­pen­sa­bi­le ră­mân fa­mi­lia și pri­e­te­nii dra­gi.”

mc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.