FASHION NEWS

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

UN NOU BRAND DE CE­A­SURI DURABILE Sco­pul proas­pă­tu­lui brand fran­cez Awa­ke es­te ace­la de a schim­ba mo­dul în ca­re pro­du­cem și con­su­măm, toa­te aces­tea pen­tru un vi­i­tor mai bun. Men­ta­li­ta­tea ce se află în spa­te se re­fe­ră la co­nști­en­ti­za­rea im­pac­tu­lui con­su­mu­lui nos­tru de zi cu zi. Po­lua­rea es­te o pre­o­cu­pa­re din ce în ce mai ma­re, 22 000 de to­ne de deșeuri de plas­tic fi­ind arun­ca­te în oce­a­ne în fi­e­ca­re zi. Ți­nând cont de acest lu­cru, fon­da­to­rii Awa­ke au cre­at Ori­gins, no­ua co­le­cție de ce­a­suri, dis­po­ni­bi­lă din 18 iu­lie pe plat­for­ma crow­dfun­ding kic­kstar­ter. com. Pri­mii cum­pă­ră­tori vor be­ne­fi­cia de un preț spe­cial de lan­sa­re.

BI­JU­TE­RII PEN­TRU BĂR­BAȚI Mal­vi­na Cser­ven­schi a de­cis să își di­ver­si­fi­ce pu­bli­cul iu­bi­tor de bi­ju­te­rii, lan­sând pri­ma co­le­cție pen­tru băr­bați Mal­ven­sky Men. Pi­e­se­le se re­mar­că prin sim­pli­ta­te și po­ves­te, fi­ind o con­ti­nua­re a li­ni­ei Infi­ni­ty, împreu­nă cu alte bi­ju­te­rii cu me­sa­je pu­ter­ni­ce. Ima­gi­nea co­le­cți­ei es­te Pi­er Pao­lo Pi­er­gen­ti­li, un cer­ce­tă­tor is­to­ric în ca­drul ar­hi­vei se­cre­te a Va­ti­ca­nu­lui, pa­si­o­nat de mu­zi­că și dans, dar și pro­fe­sor de cla­ri­net și dan­sa­tor de mu­zi­că la­ti­nă ca­re întru­chi­pe­a­ză ca­li­tăți­le mas­cu­li­ne ese­nția­le: au­ten­ti­ci­ta­te, ele­ga­nță, ra­fi­na­ment și îndrăz­nea­lă. Co­le­cția Mal­ven­sky Men es­te dis­po­ni­bi­lă în ma­ga­zi­nul din Bu­cu­rești, de pe stra­da Pa­ris nr. 61A și pe mal­ven­sky.com

TRIBUT PEN­TRU OPT DE­CE­NII DE STIL La­cos­te adu­ce un oma­giu in­ven­ti­vi­tății fon­da­to­ru­lui său prin­tr-o co­le­cție tribut. Prin re­lan­sa­rea li­ni­ei de tri­co­uri po­lo și a altor ele­men­te em­ble­ma­ti­ce din ar­hi­ve­le sa­le, bran­dul săr­bă­to­rește ani­ver­sa­rea a 85 de ani de jon­glat cu co­du­ri­le modei. Ele­ga­nța mo­der­nă și atem­po­ra­lă ca­rac­te­ris­ti­că Adn-ului său nu se pi­er­de, co­le­cția fi­ind com­pu­să din opt po­lo­uri uni­sex, trei ro­chii, o pe­re­che de pan­to­fi și trei ge­nți. Co­le­cție dis­po­ni­bi­lă în ma­ga­zi­ne­le LA­COS­TE din Bu­cu­rești, Cluj, Con­sta­nța și Brașov.

STIL DE FES­TI­VAL Va­ra ace­as­ta, Pandora îmbi­nă ae­rul bo­em cu emo­ţi­i­le po­zi­ti­ve! No­ua co­lec­ţie de va­ră ex­pri­mă per­so­na­li­ta­tea pu­ter­ni­că și spi­ri­tul li­ber al ce­lor ca­re le poar­tă și co­nți­ne pi­e­se fi­ni­sa­te ma­nual. Bi­ju­te­ri­i­le ne înde­am­nă să ne ex­pri­măm într-o ma­ni­e­ră vin­ta­ge in­spi­ra­tă de Wood­stoc­kul anu­lui 1969 sau într-una mo­der­nă, în spi­ri­tul unor fes­ti­va­luri pre­cum Coa­chel­la, Untold, Elec­tric Cas­tle sau Ne­ver­sea. Cre­e­a­ză com­bi­na­ţi­i­le ide­a­le de bi­ju­te­rii pen­tru fes­ti­va­luri prin su­pra­pu­neri ale bră­ţă­ri­lor, cer­cei­lor și co­li­e­re­lor în va­rian­te de cu­lori și ma­te­ria­le, po­tri­vi­te pen­tru a com­ple­ta ori­ce ţi­nu­tă.

O CO­LE­CȚIE CAPSULĂ ȘI UN PERFORMANCE DE DANS Bran­dul de modă Cos a pre­zen­tat SOMA, o co­le­cție-capsulă de pi­e­se ese­nția­le pen­tru băr­bați, în ca­drul unui performance de ar­tă co­re­gra­fi­că la ediția cu nu­mă­rul 94 a Pit­ti Uo­mo. Cu­nos­cut pen­tru îmbră­că­min­tea mo­der­nă și fun­cți­o­na­lă, bran­dul a pre­gă­tit un spec­ta­col co­re­gra­fic con­ce­put de bri­ta­ni­cul Way­ne Mcgre­gor, pen­tru ce­le­bra­rea for­mei și fun­cți­o­na­li­tății co­le­cți­ei-capsulă. De ase­me­nea, cu un is­to­ric bo­gat în co­la­bo­ră­ri­le ar­tis­ti­ce, Soma mar­che­a­ză pri­ma in­cur­si­u­ne în ar­ta dan­su­lui sau co­re­gra­fi­ei. Co­le­cția va fi dis­po­ni­bi­lă on­li­ne, pe plan in­ter­nați­o­nal.

UN BRAND FRESH PE PIAȚA DE MODĂ Ou­ime­hnon es­te un nou brand ca­re pro­du­ce în se­rii mici, ast­fel încât cli­en­te­le să se bu­cu­re de ți­nu­te ori­gi­na­le ca­re se vând în sis­tem de ediție li­mi­ta­tă. Co­le­cția „Emo­ti­ons” se con­cen­tre­a­ză asu­pra con­cep­tu­lui de con­tem­po­ran: croi­uri mo­der­ne, struc­tu­ra­te, și de­ta­lii pre­cum ma­nșe­te su­pra­di­men­si­o­na­te, pli­seuri sau de­cu­pa­je neaștep­ta­te. Pe lângă pi­e­se­le ne­gre, cu un im­pact pu­ter­nic, exis­tă și un im­pri­meu spe­cial cu bu­li­ne co­lo­ra­te. Ve­de­te­le co­le­cți­ei sunt sa­lo­pe­te­le, ca­re vin în di­ver­se mo­de­le. Co­le­cția cu­prin­de și ro­chii le­je­re, că­măși și ja­che­te ușor de ac­ce­so­ri­zat și es­te dis­po­ni­bi­lă on­li­ne, pe ou­ime­hnon.com.

DI­E­SEL RED TAG LA MILAN MEN’S FASHION WE­EK Di­e­sel Red Tag ajun­ge la Milan Men’s Fashion We­ek. Pen­tru a me­nți­ne o in­te­ra­cți­u­ne per­ma­nen­tă între Di­e­sel și co­mu­ni­ta­tea fashion, bran­dul găz­du­i­ește de­sig­neri in­flue­nți și co­le­cții capsulă, de da­ta ace­as­ta fi­ind vor­ba des­pre un nou in­vi­tat spe­cial: Glenn Mar­tens. Ast­fel, proi­ec­tul Red Tag su­sți­ne de­ni­mul și dez­vă­lu­ie ce poa­te re­zul­ta din aces­ta, la cel mai înalt și cre­a­tiv ni­vel, co­la­bo­rând cu cei mai cre­a­ti­vi și ra­di­ca­li de­sig­neri in­ter­na­ţi­o­na­li. Co­le­cția capsulă con­stă în ze­ce loo­kuri ca­re vor fi dis­po­ni­bi­le de la sfârși­tul lu­nii au­gust pe di­e­sel.com.

PU­TE­REA SPORTULUI ÎN LUP­TA CU PO­LUA­REA MARINĂ Din pa­si­u­nea bran­du­ri­lor pen­tru sport și res­pon­sa­bi­li­ta­te, Adidas și Par­ley for the Oce­ans au anu­nțat re­veni­rea Run for the Oce­ans, o mișca­re glo­ba­lă ca­re uti­li­ze­a­ză pu­te­rea sportului pen­tru crește­rea gra­du­lui de co­nști­en­ti­za­re pri­vind ame­ni­nța­rea cau­za­tă de po­lua­rea marină cu plas­tic. Iniția­ti­va din acest an a ajuns la ni­ve­lul ur­mă­tor, fi­e­ca­re ki­lo­me­tru aler­gat fi­ind co­re­lat cu do­na­rea au­nui do­lar pen­tru pri­mii un mi­li­on de ki­lo­me­tri, pen­tru spri­ji­ni­rea Pro­gra­mu­lui Par­ley Oce­an Plas­tic. Cu ac­ti­vi­tăți în do­me­ni­ul șco­lar și prin spor­turi nau­ti­ce, pro­gra­mul in­tro­du­ce ti­ne­rii în lu­mea su­bac­va­ti­că. In­spi­rat de fra­gi­li­ta­tea oce­a­ne­lor, Adidas Run­ning dez­vă­lu­ie și pan­to­fii în ediție li­mi­ta­tă ULTRABOOST Par­ley și ULTRABOOST X.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.