Self- Ma­de

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

Pri­ma edi­ţie COSMO Self-ma­de, sus­ţi­nu­tă la Bu­cu­reş­ti Mall, a fost un pri­lej bun pen­tru ca ci­ti­to­rii COSMO să se întâlneas­că cu cei mai abi­li și ex­pe­ri­men­ta]i pro­fe­si­o­niști din lu­mea fashion, de la co­mu­ni­ca­re la an­tre­pre­no­riat, într-o atmos­fe­ră pri­mi­toa­re, cool, spe­ci­fi­că brand-ului Cosmo.

Ce­le trei in­vi­ta­te, împreu­nă cu mo­de­ra­toa­rea Ana Mo­ro­dan, au de­bor­dat de efer­ves­cen­ţă şi sin­ce­ri­ta­te, im­pli­când pu­bli­cul în scur­ta lor că­lă­to­rie re­tros­pec­ti­vă prin lu­mea fashion bran­ding, fashion mar­ke­ting și co­mu­ni­ca­re, dar şi prin lu­mea atât de con­tro­ver­sa­tă a an­tre­pre­no­ria­tu­lui.

No­e­mi Meil­man & Adriana Chi­per (Se­ni­or PR spe­cia­lis­ts, fon­da­toa­re­le The Sta­ti­on — agen]ie de crea]ie, fashion bran­ding și PR) şi Mi­re­la Bu­co­vi­ce­an (fon­da­toa­rea plat­for­mei Mo­le­cu­le F şi a bo­u­ti­que-ului de PR Mo­le­cu­le PR) au ex­pus ci­ti­toa­re­lor între­gul context de ca­re ar tre­bui să ţi­nă cont atunci când aces­tea îşi do­resc să ur­me­ze o ca­ri­e­ră ase­mă­nă­toa­re ca­ri­e­rei lor. Iar Ana Mo­ro­dan (Owner ana­mo­ro­dan.com, fon­da­toa­rea GIN – Get Influen­ce Now – Mo­ro­dan Di­gi­tal Influen­cers Aca­de­my: www.mo­ro­da­na­ca­de­my.ro) a com­ple­tat ex­pe­ri­en­ţe­le cu pro­pri­i­le pro­vo­cări le­ga­te de bran­ding-ul per­so­nal, con­di­men­tând între­gul eveni­ment cu apa­ri­ţia ei ex­tra­va­gan­tă.

Ală­turi de ci­ti­toa­re, au fost ală­turi şi alte re­pre­zen­tan­te ale do­me­ni­u­lui: Lau­ra La­zar, Ali­ce Pe­nea­că, Ali­na Ceu­şan, Ade­li­na Ca­ti­nas. Mul]umim și par­te­ne­ri­lor noștri: Bu­cu­rești Mall, AQUA Car­pa­ti­ca, Pa­na­so­nic, Nes­ca­fé, Ate­li­er Flo­rens, Sloop, Res­tau­ran­tul Gar­gan­tua, B.U. Ro­mânia [i Zarea.

NO­E­MI MEIL­MAN, ANA MO­RO­DAN, ADRIAN CHI­PER, MI­RE­LA BU­CO­VI­CE­AN

LAU­RA LAZ~R

ALI­CE PENEAC~

TOTO DUMITRESCU

ALI­NA CEU{AN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.