Pro­te­cția so­la­ră, de la A la Z

O cer­ti­tu­di­ne în viața noas­tră ar tre­bui să fie apli­ca­rea fac­to­ru­lui pro­te­cție so­la­ră, de in­di­fe­rent de se­zon, context sau stare de spi­rit. Prin ur­ma­re, îți pro­pu­nem să ieși din ta­blo­ul cu efec­te NE­GA­TI­VE acu­mu­la­te du­pă o cu­ră in­ten­să cu soa­re și să schim

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Nu o să uit ni­ci­o­da­tă do­uă întâmplări ca­re mi-au mar­cat „exis­te­nța es­ti­va­lă” și m-au de­ter­mi­nat să-mi pun între­bări se­ri­oa­se în pri­vi­nța ex­pu­ne­rii in­co­rec­te la soa­re. În una din­tre ele sunt per­so­na­jul prin­ci­pal, o Mă­dă­li­na afla­tă la 18 ani, ca­re încer­ca să cap­te­ze tot soa­re­le și ca­re s-a ales, în schimb, cu ar­suri și iri­tații cam pe toa­tă su­pra­fața cor­pu­lui. Nu vrei să afli și des­pre no­pți­le de coșmar pe ca­re le-am avut sau des­pre fri­ca in­su­por­ta­bi­lă că pi­e­lea mea nu-și va re­ve­ni. Din fe­ri­ci­re, acți­u­nea mea de ado­les­cen­tă te­me­ra­ră m-a tran­sfor­mat în „ma­ma” ob­se­da­tă de FPS ca­re sunt azi. Și, în ace­as­tă ipos­ta­ză, tip sup­por­ting ac­tress, mă aflu în a do­ua re­la­ta­re. Ima­gi­nea­ză-ți că una din­tre prietenele me­le, cu un obi­ec­tiv su­prem – bronz ci­o­co­la­tiu –, nu vrea să-mi as­cul­te te­o­ri­i­le in­ter­mi­na­bi­le, adoar­me la pla­jă – la ore­le prânzu­lui, ca să fie ta­câmul com­plet –, și, se­a­ra, are ne­voie de tran­sport la spi­tal, pen­tru că pi­e­lea ei es­te într-un sta­diu avan­sat de de­gra­da­re. Nu, nu vreau să con­ti­nui, nu are rost, vreau doar să știu că tu, pe de altă par­te, ești co­nști­en­tă că ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te sunt un dușman de te­mut al pi­e­lii și că îmbă­trâni­rea pre­ma­tu­ră es­te cel mai mic rău ca­re se poa­te întâmpla. Și nu-mi do­resc nici să tran­sform acest ma­te­rial în dra­ma su­pre­mă, dar pro­ble­me­le sunt cât se poa­te de re­a­le. Po­tri­vit unui stu­diu re­cent, de­ru­lat de Wor­ld Can­cer Re­se­ar­ch Fund, anual se des­co­pe­ră între do­uă și trei mi­li­oa­ne de ca­zuri de can­cer de pi­e­le apă­ru­te nu­mai din cau­za ra­ze­lor UVA, UVB și IR (in­fra­roșii). Prin ur­ma­re, pi­e­lea ar tre­bui să con­cu­re­ze per­fect și con­stant cu acți­u­nea ra­diați­i­lor so­la­re, chiar da­că e iar­nă, chiar da­că lu­cre­zi lângă fe­re­as­tră, chiar da­că e înno­rat afa­ră etc. Mai tre­bu­ie să știi că FPS-UL es­te un ecran, nu un scut im­per­me­a­bil. Ca să fac o com­pa­rație, es­te pre­cum pla­sa de la ge­am: ae­rul in­tră prin ea, in­sec­te­le – nu. În ace­e­ași ma­ni­e­ră, FPS-UL per­mi­te „atin­ge­rea” pi­e­lii nu­mai de că­tre anu­mi­te ra­ze ul­tra­vi­o­le­te. „Pro­du­se­le so­la­re co­nțin in­gre­di­en­te ca­re aju­tă la ab­sor­bi­rea ra­diați­i­lor UV de că­tre epi­der­mă și ca­re le tran­sfor­mă în ener­gie ter­mi­că, ce acți­o­nea­ză ca un agent de pro­te­cție so­la­ră fi­zic – de aici împrăști­e­rea ra­zei, înain­te de a pe­ne­tra țe­su­tu­ri­le în pro­fun­zi­me”, se ara­tă într-un stu­diu emis de REN Cle­an Skin­ca­re. În plus, FPS-UL se re­fe­ră la pe­ri­oa­da te­o­re­ti­că du­pă apli­ca­re. „Un FPS mai ma­re nu înse­am­nă că pro­te­cția es­te mai pu­ter­ni­că, ci că pro­te­cția va du­ra mai mult”, ex­pli­că dr. Ho­ward Mu­rad în ca­drul unui sum­mit in­ter­nați­o­nal de be­au­ty. De exem­plu, un in­di­ce de 15 îți per­mi­te să te ex­pui de 15 ori mai mult de­cât ai pu­tea să o faci fă­ră pro­te­cție, por­nind de la pre­mi­sa că o pi­e­le ne­pro­te­ja­tă va că­pă­ta pri­me­le ar­suri du­pă 10 mi­nu­te de stat la soa­re. Mai de­ta­liat, un FPS de 30 per­mi­te unui pro­cent de 3,3% din ra­ze să ajun­gă la epi­der­mă, deci es­te echi­va­len­tul unei pro­te­cții de 96,7%. În ca­zul unui ni­vel de 50, 98% din­tre ra­ze sunt ți­nu­te la dis­ta­nță, prin ur­ma­re, 2% nu vor atin­ge pi­e­lea. Mai mult, sunt do­uă ca­te­go­rii de fil­tre so­la­re: cel na­tu-

ral, ca­re ab­soar­be lu­mi­na, o re­flec­tă și o împrăștie, și cel chi­mic, ca­re preia nu­mai ra­diați­i­le UV și in­hi­bă re­cep­to­rii de la ni­ve­lul pi­e­lii. Pri­mul tip se ba­ze­a­ză pe ato­mi de carbon, iar al doi­lea co­nți­ne ele­men­te ca di­o­xi­dul de ti­tan sau oxi­dul de zinc.

DU­PĂ FAP­TĂ, ȘI RĂSPLATĂ Din­co­lo de apli­ca­rea zil­ni­că a unei cre­me so­la­re, ai gri­jă ca ace­as­ta să fie cu spec­tru larg, adi­că să pro­te­je­ze atât împo­tri­va ra­ze­lor UVB (ce­le ca­re pro­duc ar­suri so­la­re, vi­zi­bi­le ime­diat), cât și ce­lor UVA (ca­re pro­voa­că li­nii fi­ne și ri­duri, deci con­tri­bu­ie la de­te­ri­o­ra­rea Adn-ului și încu­ra­je­a­ză acți­u­nea ra­di­ca­li­lor li­beri, în pa­ra­lel cu for­ma­rea pe­te­lor so­la­re și, mai târziu, a unor dau­ne ire­ver­si­bi­le). Și asta nu e tot:  Apli­că for­mu­la din timp. La ni­vel mi­cros­co­pic, pi­e­lea ara­tă ca o su­pra­față pli­nă de vârfuri și jghe­a­buri. De ace­ea, pe­ne­tra­rea cre­mei so­la­re nu are loc ime­diat, pro­ce­du­ra fi­ind re­co­man­da­tă cu 20-30 de mi­nu­te înain­te de a ieși din ca­să, ast­fel încât in­gre­di­en­te­le ac­ti­ve din com­po­ziție să-și fa­că tre­a­ba. Așa tre­bu­ie să pro­ce­de­zi și când te afli la ma­re, de­oa­re­ce in­ten­si­ta­tea so­la­ră poa­te mi­ni­mi­za pu­te­rea for­mu­le­lor.  Mo­re is mo­re. „Cu cât do­za es­te mai ge­ne­roa­să, cu atât es­te mai bine. Așa­dar, nu te zgârci în pri­vi­nța pro­te­cți­ei so­la­re, căci ni­ci­o­da­tă nu es­te prea mult. Acor­dă o ate­nție spe­cia­lă și bu­ze­lor, ure­chi­lor, gâtu­lui, de­col­teu­lui și mâi­ni­lor, ace­le zo­ne de re­gu­lă ne­gli­ja­te”, mi-a spus Pau­la Be­go­un, be­au­ty gu­ru și fon­da­tor al bran­du­lui Pau­la’s Choi­ce, la cea mai re­cen­tă vi­zi­tă a sa în Ro­mânia. Asi­gu­ră- te că ba­ri­e­ra na­tu­ra­lă a pi­e­lii e de­ja pu­ter­ni­că.

Asta înse­am­nă ca îngri­ji­rea zil­ni­că să se ba­ze­ze pe in­gre­di­en­te ca­re să aju­te epi­der­ma să fun­cți­o­ne­ze cu fo­rțe ma­xi­me. Cau­tă pro­du­se cu an­ti­o­xi­da­nți (vi­ta­mi­ne­le A, C și E, be­ta-ca­ro­ten, se­le­niu, ex­tract de stru­guri), in­gre­di­en­te re­pa­ra­toa­re (ce­ra­mi­de, aci­zi grași, acid hia­lu­ro­nic, pro­tei­ne, ami­noa­ci­zi), ele­men­te cell-com­mu­ni­ca­ting (nia­ci­na­mi­de, re­ti­nol, ce­ra­mi­de, pep­ti­de sin­te­ti­ce) și ex­fo­loa­nți (AHA – acid gli­co­lic și lac­tic –, și BHA – acid sa­li­ci­lic). Apoi, pen­tru ten, uti­li­ze­a­ză nu­mai cre­me so­la­re de­di­ca­te, aces­tea fi­ind efi­ci­en­te pen­tru pi­e­lea vul­ne­ra­bi­lă din ju­rul ochi­lor.  Re­a­pli­că în mod con­stant. Deși te­o­ria re­a­pli­că­rii din do­uă în do­uă ore es­te un mit, are și un sâmbu­re de ade­văr la mij­loc: pi­e­lea tre­bu­ie pro­te­ja­tă încon­ti­nuu. Un spray in­vi­zi­bil, ca­re poa­te fi apli­cat și pes­te ma­chiaj, de­vi­ne ale­ge­rea câști­gă­toa­re în acest sens.  Și pă­rul are ne­voie de pro­te­cție. Acți­u­nea ra­ze­lor so­la­re du­ce la vârfuri des­pi­ca­te, cu­loa­re ter­nă și un ni­vel ri­di­cat de de­gra­da­re. Cau­tă va­rian­te de îngri­ji­re cu man­da­ri­ne (co­nțin be­ta-ca­ro­ten, ca­re pro­te­je­a­ză, și au pro­pri­e­tăți an­ti­o­xi­dan­te) sau ulei de ma­ca­da­mia (deți­ne cea mai ma­re can­ti­ta­te de aci­zi grași ne­sa­tu­rați din­tre toa­te ulei­u­ri­le pre­sa­te la re­ce, fi­ind bo­gat în vi­ta­mi­ne­le A1, B1, B2 și E, mi­ne­ra­le și an­ti­o­xi­da­nți). Sau înce­ar­că o for­mu­lă cu FPS, pre­cum Orga­nic Scalp & Hair Mist FPS 30 de la Coo­la, pe ba­ză de ulei de mo­noï, ca­re pro­te­je­a­ză op­tim.  Trișe­a­ză. Au­to­bron­zan­te­le co­nțin 3-5% DHA (di-hi­dro­xia­ce­to­nă), un in­gre­di­ent ac­tiv de bron­za­re, obți­nut prin fer­men­ta­rea gli­ce­ri­nei, ce re­pro­du­ce efec­tul so­lar și pro­te­je­a­ză pi­e­lea, prin in­ter­me­di­ul re­a­cți­ei chi­mi­ce pro­du­se la con­tac­tul cu ami­noa­ci­zii din ce­lu­le­le de la su­pra­fața pi­e­lii. Au­to­bron­zan­te­le re­pre­zin­tă alter­na­ti­va bron­zu­lui să­nă­tos, iar ce­le mai noi for­mu­le nu mai dau bă­tăi de cap, asi­gu­rând o aco­pe­ri­re uni­for­mă și na­tu­ra­lă. Ale­ge va­rian­te hi­poa­ler­ge­ni­ce și hi­dra­tan­te, ca­re nu blo­che­a­ză po­rii și nu iri­tă pi­e­lea sen­si­bi­lă.  Acți­o­nea­ză after- sun. Da, ast­fel de com­po­ziții sunt efi­ci­en­te, mai ales la ca­pi­to­lul cal­ma­re, dar o pi­e­le des­hi­dra­ta­tă de soa­re are ne­voie de o îngri­ji­re zil­ni­că su­pli­men­ta­ră, pe ba­ză de for­mu­le emo­li­en­te, com­ple­xe, ca­re să hi­dra­te­ze in­tens și să sti­mu­le­ze en­zi­me­le pi­e­lii.

mc

1

3

5

6

8

7

4

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.