Ra­mo­na Păun

Marie Claire (Romania) - - Su­mar -

CE ÎNSE­AM­NĂ FRU­MU­SE­ŢEA PEN­TRU TI­NE?

Fru­mu­sețea e o com­bi­nație echi­li­bra­tă de as­pect fi­zic, ati­tu­di­ne și ca­rac­ter. E o ca­li­ta­te de ca­re tre­bu­ie să știi să te fo­lo­sești cu mă­su­ră și pe ca­re să n- o tran­sfor­mi în va­ni­ta­te. Nu pot apre­cia fru­mu­sețea fi­zi­că fă­ră să mă ra­por­tez și la cea in­te­ri­oa­ră. Când nu e com­ple­ta­tă de o ele­ga­nță în com­por­ta­ment, de in­te­li­ge­nță și de un ca­rac­ter ad­mi­ra­bil, fru­mu­sețea fi­zi­că se alte­re­a­ză și e lip­si­tă de va­loa­re.

CUM ARA­TĂ RI­TUA­LUL TĂU ZIL­NIC DE ÎNGRI­JI­RE?

Di­mi­neți­le încep cu un duș scoțian re­vi­go­rant, în ca­re alter­nez apa re­ce cu cea cal­dă, pen­tru o cir­cu­lație efi­ci­en­tă a sânge­lui, cu ca­re am mici pro­ble­me moște­ni­te. Apoi, ur­me­a­ză hi­dra­ta­rea cu ulei de co­cos, de ce­le mai mul­te ori. Dar acum, fi­ind va­ră, îl fo­lo­sesc în can­ti­tăți foar­te mici. De­ma­chi­e­rea de di­mi­neață cu apă mi­ce­la­ră e ne­lip­si­tă, iar se­a­ra e ab­so­lut obli­ga­to­rie. Ori­cât aș fi de obo­si­tă și ori­cât ar fi de târziu, nu sar pes­te de­ma­chi­e­re. Iar se­a­ra obișnu­i­esc să-mi fac și măști pen­tru ten și păr pre­pa­ra­te în ca­să în di­ver­se com­bi­nații. Și nu ies din ca­să înain­te de a fo­lo­si o cre­mă de pro­te­cție so­la­ră pen­tru ten și corp.

CA­RE ESTE CEL MAI IM­POR­TANT SFAT LE­GAT DE FRU­MU­SEȚE PE CA­RE L- AI PRI­MIT ȘI CA­RE ESTE PER­SOA­NA CA­RE ȚI L- A OFE­RIT?

Când eram co­pil, be­am foar­te puți­nă apă și ma­ma s- a stră­du­it să-mi schim­be acest obi­cei. Îmi spu­nea în per­ma­ne­nță cât de im­por­tant e pen­tru pi­e­le, dar mai ales pen­tru să­nă­ta­te, să mă hi­dra­tez su­fi­ci­ent. Însă, chiar și acum, la ma­tu­ri­ta­te, tot nu reușesc să be­au des­tu­lă apă, iar în pe­ri­oa­de­le în ca­re mă hi­dra­tez prea puțin, pi­e­lea mă ate­nți­o­nea­ză – e mai us­ca­tă. Și pen­tru că foar­te rar simt sen­zația de se­te, ape­lez la alte me­to­de ca­re să-mi amin­te­as­că să be­au apă, cum ar fi no­ti­fi­că­ri­le frec­ven­te pe te­le­fon ( râde).

DA­CĂ AR TRE­BUI SĂ OFERI, LA RÂNDUL TĂU, UN SFAT LE­GAT DE BE­AU­TY, CE AI SPU­NE?

Ni­mic nou, doar să res­pec­te trei re­gu­li de ba­ză: de­ma­chi­e­re, cre­mă de pro­te­cție so­la­ră și mul­tă apă.

CI­NE ESTE, PEN­TRU TI­NE, BE­AU­TY ICON?

Sunt fas­ci­na­tă de ele­ga­nța și na­tu­ra­lețea ca­re le ca­rac­te­ri­ze­a­ză pe Pe­ne­lo­pe Cruz și Bla­ke Li­ve­ly.

CE S- A SCHIM­BAT ÎN RU­TI­NA TA DE ÎNGRI­JI­RE DE CÂND EȘTI PRE­ZEN­TA­TOA­RE TV?

Îmi fac aca­să măști pen­tru ten și păr mult mai des. Fi­ind coa­fat zil­nic, pă­rul a de­venit mai ca­sant, așa că are ne­voie mai mu­lți nu­tri­e­nți. Deși fo­lo­sesc și aca­să pro­du­se pro­fe­si­o­na­le, nu sunt su­fi­ci­en­te, iar măști­le sunt ide­a­le pen­tru pă­rul meu.

CA­RE ESTE TI­PUL DE MA­CHIAJ CA­RE TE DE­FI­NEȘTE CEL MAI BI­NE?

Pun ac­cent mai ma­re pe ochi și mai puțin pe bu­ze. Nu fo­lo­sesc ru­juri și glos­suri în cu­lori stri­den­te, ci mai mult nu­de. La Jur­nal am cel mai in­tens ma­chiaj, iar în viața de zi cu zi con­tu­rez ochii cu puțin eye­li­ner, alte­ori doar mas­ca­ra și foar­te puți­nă cu­loa­re.

CA­RE ESTE PRO­DU­SUL DE MA­KE- UP PRE­FE­RAT?

Ri­me­lul. Fo­lo­sesc Lan­côme Hyp­nôse. Am ge­ne­le des­tul de lun­gi și de­se, însă nu sunt prea cur­ba­te, iar acest pro­dus mă aju­tă să le dau for­ma do­ri­tă.

CA­RE SUNT PRO­DU­SE­LE COS­ME­TI­CE PE CA­RE LE ȚII ME­REU LA ÎNDE­MÂNĂ?

Bal­sa­mul de bu­ze și ru­jul nu­de la de Mel­ki­or. Și e ne­lip­si­tă din ge­an­tă cre­ma de mâini. Nu-i sunt fi­de­lă uneia anu­me, însă un lu­cru e cert: să fie cât mai puți­ne chi­mi­ca­le în com­po­ziție.

AI UN STIL DE VIAȚĂ ALERT. CE FACI PEN­TRU A OBȚI­NE UN LOOK PER­FECT, ÎN CEL MAI SCURT TIMP?

În tre­cut, pi­er­de­am des­tul de mult timp înain­te de a ieși din ca­să, însă pro­gra­mul pe ca­re îl

Este mi­nu­nat, ca be­au t y edi­tor, să dai pes­te OA­MENI ca­re știu per­fect cum să-și întreți­nă și in­ten­si­fi­ce fru­mu­sețea și de la ca­re AI CE ÎNVĂȚA, pe dea­su­pra. Ra­mo­na Păun, pre­zen­ta­toa­rea de la pu­pi­trul ȘTI­RI­LOR SPOR­TI­VE de pe Pro TV, este un ast­fel de exem­plu. Mai jos o să ve­zi de ce

am acum m- a învățat să-mi ac­ce­le­rez rit­mul. Ce-mi ia puțin mai mult timp este spă­la­tul pă­ru­lui și coa­fa­tul, însă ma­chia­jul e ra­pid: un fond de ten, mas­ca­ra, blush și ruj sau gloss.

NOI, FE­MEI­LE, TIN­DEM SĂ CRI­TI­CĂM DI­VER­SE ATRI­BU­TE FI­ZI­CE PE CA­RE LE AVEM ȘI UI­TĂM DE PRO­PRI­I­LE ATUURI. CA­RE ESTE TRĂ­SĂ­TU­RA FI­ZI­CĂ DE CA­RE EȘTI MÂNDRĂ?

Ochii. Nu nea­pă­rat pen­tru că sunt mari și ex­pre­si­vi, ci pen­tru că ei mă de­fi­nesc cel mai bi­ne. Sunt sin­ceri, nu știu să si­mu­le­ze, să joa­ce te­a­tru. Știu să tri­e­ze bi­ne oa­me­nii, iar în ul­ti­mii ani, in­tu­iția lor fun­cți­o­nea­ză aproa­pe per­fect.

CUM TE ME­NȚII ÎN FOR­MĂ? CE TIP DE AC­TI­VI­TA­TE SPOR­TI­VĂ PRE­FERI ȘI CA­RE ESTE DI­E­TA CA­RE A DAT CE­LE MAI BU­NE RE­ZUL­TA­TE?

Alerg în par­cul din apro­pi­e­rea ca­sei, merg mult cu bi­ci­cle­ta și joc te­nis. Și ur­me­a­ză să adaug pe lis­tă și cur­su­ri­le de înot. Iu­besc ma­rea, dar mi- e te­a­mă de apă și vre­au să scap de fri­ca asta. Sunt Rac, n- ar tre­bui să fie greu îno­tul ( râde). În pri­vi­nța ali­men­tați­ei, n- am ți­nut ni­ci­o­da­tă di­e­te spe­cia­le. Co­re­cți­i­le pe ca­re le- am fă­cut în ali­men­tație țin de com­bi­nați­i­le din far­fu­rie. Încerc să nu mă­nânc se­a­ra târziu și da­că se mai întâmplă, să fie ce­va ușor; foar­te rar pră­je­li și dul­ci­uri din co­me­rț. În schimb, mă­nânc mul­te fruc­te și le­gu­me. Gă­tesc des și asta mă aju­tă să pot mânca mai să­nă­tos.

CA­RE ESTE, DIN PUNC­TUL TĂU DE VE­DE­RE, CEA MAI MA­RE GREȘE­A­LĂ PE CA­RE O POA­TE FA­CE O FE­MEIE ATUNCI CÂND VI­NE VOR­BA DES­PRE FRU­MU­SEȚEA EI?

Să nu și- o co­nști­en­ti­ze­ze. Să se ra­por­te­ze la fru­mu­sețea altor fe­mei și să o ia ca punct de re­per.

CA­RE ESTE PAR­FU­MUL CU CA­RE TE IDEN­TI­FICI? PRE­FERI O ARO­MĂ ANU­ME SAU ÎȚI SCHIM­BI PE­RI­O­DIC ALE­GE­RI­LE?

De­test par­fu­mu­ri­le dulci, cor­pul meu pur și sim­plu le res­pin­ge. Mu­lți ani am fo­lo­sit Un Jar­din Sur Le Nil de la Her­mès. De vreun an, am des­co­pe­rit un par­fum ca­re se apro­pie cel mai mult de aro­ma ide­a­lă pen­tru mi­ne, Toni Eau de Par­fum de la Toni Gard.

ÎN CE CON­TEXT AI PUR­TA UN PAR­FUM EX­CLU­SIV BĂR­BĂ­TESC?

Cred că atunci când vre­au să eman fo­rță, poa­te într- o întâlni­re de bu­si­ness cu alți băr­bați pu­ter­nici, în fața că­ro­ra tre­bu­ie să te im­pui, să nu lași la­tu­ra sen­si­bi­lă să-ți fie slă­bi­ci­u­ne.

CUM ÎȚI ÎNGRI­JEȘTI PĂ­RUL?

Deși une­le te­o­rii in­ter­zic asta, eu îl spăl foar­te des, chiar și zil­nic în anu­mi­te pe­ri­oa­de. Fo­lo­sesc pro­du­se pro­fe­si­o­na­le po­tri­vi­te ti­pu­lui meu de păr, frec­vent măști cu ulei de co­cos și aplic pro­te­cție ter­mi­că la fi­e­ca­re coa­fa­re.

DA­CĂ AI PU­TEA IN­VEN­TA CE­VA ÎN MA­TE­RIE DE FRU­MU­SEȚE, CA­RE AR FI ACEL LU­CRU?

Cum tim­pul e cea mai preți­oa­să re­sur­să, cred că un ro­boțel ca­re să mă coa­fe­ze și ma­chi­e­ze în timp ce eu re­zolv alte lu­cruri ar fi ide­al. Și nu cred că sun­tem de­par­te de ace­as­tă in­venție ( râde).

CE TA­BU AL FRU­MU­SEȚII AI VREA SĂ NU MAI EXIS­TE?

Am stat un pic pe gânduri la între­ba­rea asta și, sin­cer, mi- e foar­te greu să gă­sesc un su­bi­ect ta­bu în ma­te­rie de fru­mu­sețe. Trăim vre­muri în ca­re se vor­bește foar­te des­chis des­pre cum se poa­te me­nți­ne și obți­ne fru­mu­sețea, atunci când tră­să­tu­ri­le cu ca­re ne- am năs­cut nu ne fac să ne si­mțim con­for­ta­bil.

mc

RUJ GINGER SPICE, MEL­KI­OR, 39,90 LEI

CRE­MĂ DE MÂINI RO­SE HAND BALM, SEPHORA, 24 LEI

CRE­MĂ DE PRO­TE­CȚIE SO­LA­RĂ PEN­TRU FAȚĂ AGE SUN, FPS 50, GU­I­NOT, 252 LEI (TOPLINESHOP.RO)

APĂ DE PAR­FUM TONI TONI GARD, 75 ML, 269 LEI (DO­U­GLAS)

MAS­CA­RA HYP­NÔSE, LANCÔME, 157 LEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.