De încer­cat

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

1.Un ga­ra­ge sa­le ve­ri­ta­bil! Atât de po­pu­la­re în cul­tu­ra ame­ri­ca­nă, ast­fel de târguri sunt cât se poa­te de in­te­re­san­te. Oa­me­nii scot în gră­di­na din fața ca­sei tot fe­lul de obi­ec­te pe ca­re ei nu le mai fo­lo­sesc, dar es­te foar­te po­si­bil să gă­sești ade­vă­ra­te co­mori. De la vei­o­ze vin­ta­ge la pă­puși de po­rțe­lan, to­tul re­pre­zin­tă o aven­tu­ră. 2.Goa­na du­pă hai­ne. Cul­tul thrift shop­pin­gu­lui pa­re că s-a năs­cut în L.A. Da­că te-ai să­tu­rat de cum­pă­ră­tu­ri­le cla­si­ce și vrei să încerci ce­va alter­na­tiv, dă o fu­gă la Je­trag într-o zi de we­e­kend. În afa­ră de fap­tul că vei întâlni per­so­na­je foar­te in­te­re­san­te, vei ple­ca pro­ba­bil cu o pi­e­să de co­le­cție Cha­nel … da­că ai un ochi for­mat. 3. Vi­zi­te­a­ză LACMA (Los Ange­les Co­un­ty Mu­seum of Art), cel mai ma­re mu­zeu de ar­tă din par­tea de vest a Sta­te­lor Uni­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.