JOB DE O SE­CUN­DĂ

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Dor­na, în par­te­ne­riat cu or­ga­ni­zația Sal­vați Co­pi­ii Ro­mânia, a lan­sat o no­uă pro­vo­ca­re în ca­drul cam­pa­ni­ei Gri­jă pen­tru co­pii: ace­ea de a- și lua un # Job­de­o­se­cun­dă în spri­ji­nul co­pi­i­lor năs­cuți pre­ma­tur. Cam­pa­nia su­sți­ne lup­ta pen­tru viață a co­pi­i­lor năs­cuți pre­ma­tur. Înce­pând cu 2015, Si­mo­na Ha­lep, nu­mă­rul 1 în cla­sa­men­tul fe­mi­nin de te­nis la ni­vel mon­dial și câști­gă­toa­rea de anul aces­ta a tur­neu­lui Ro­land Gar­rros, s-a ală­tu­rat aces­tei cau­ze, îndem­nând la im­pli­ca­rea ac­ti­vă a fi­e­că­ru­ia din­tre noi. Din 2013 și până în pre­zent, Dor­na și Sal­vați Co­pi­ii au do­tat 50 de ma­ter­ni­tăți din ța­ră cu 86 de echi­pa­men­te me­di­ca­le de spe­cia­li­ta­te pen­tru îngri­ji­rea nou-năs­cu­ţi­lor pre­ma­tur, în va­loa­re apro­xi­ma­ti­vă de 600 000 de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.