IN­FU­ZII DE AR­GINT

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Argin­ti­ul es­te una din­tre nua­nțe­le-vedetă ale aces­tui se­zon, fi­ind pre­fe­ra­ta ma­ke-up ar­tiști­lor mai ales pen­tru că ilu­mi­nea­ză și des­chi­de pri­vi­rea. Așa­dar, tra­se­a­ză o li­nie ac­cen­tua­tă de crei­on de ochi sau tuș ar­gin­tiu pe ple­oa­pa mo­bi­lă, ală­turi de câte­va stra­turi ge­ne­roa­se de mas­ca­ra ne­a­gră, pen­tru un vi­be hip­no­ti­zant. La fi­nal, lu­mi­nea­ză dis­cret osa­tu­ra po­meți­lor și con­tu­rul bu­ze­lor cu aju­to­rul unui iluminator sau al unei cre­me de strobing, pen­tru a echi­li­bra loo­kul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.