Di­or Addict Lip Glow, Di­or, 180 lei

Marie Claire (Romania) - - Beauty - Teodora Mărăcineanu, sti­list

E ofi­cial, exis­tă un pro­dus ca­re m-a fă­cut să re­nu­nț mo­men­tan la tușe­le vi­bran­te și întu­ne­ca­te pen­tru bu­ze, și anu­me, Di­or Addict Lip Glow, in­spi­rat de teh­ni­ci­le ma­ke-up ar­tiști­lor și pri­mul bal­sam pen­tru ac­cen­tua­rea cu­lo­rii de la Di­or. Se­cre­tul său con­stă în con­tu­ra­rea echi­li­bru­lui per­fect din­tre ma­chiaj și îngri­ji­re, ală­turi de teh­no­lo­gia „Co­lor Re­vi­ver”, ce per­mi­te for­mu­lei să re­a­cți­o­ne­ze în fun­cție de ni­ve­lul ph-ului bu­ze­lor și să con­fe­re o nua­nță cus­to­mi­za­tă de roz. În plus, grație adao­su­lui ge­ne­ros de man­go din com­po­ziție, pro­du­sul hi­dra­te­a­ză op­tim bu­ze­le, pen­tru 24 de ore. În tim­pul zi­lei îl fo­lo­sesc pro­priu-zis, ca bal­sam uni­ver­sal, iar la pe­tre­ceri, pe post de ba­ză, ală­turi de un ruj nu­de cla­sic sau de un lip ma­xi­mi­zer.

4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.