Ri­si­pa afec­te­a­ză Pla­ne­ta

Până în 2030, oa­me­nii VOR ARUNCA de trei ori mai mul­te ali­men­te la GU­NOI ca în acest MO­MENT. Asta înse­am­nă că în fi­e­ca­re se­cun­dă 66 de to­ne de mânca­re vor fi RISIPITE – un to­tal de 2,1 mi­liar­de de to­ne de hra­nă pe toa­tă pla­ne­ta

Marie Claire (Romania) - - News -

Con­form The Guar­dian și totb.ro, Bos­ton Con­sul­ting Gro­up (BCG) a ana­li­zat si­tuația glo­ba­lă pri­vind iro­si­rea ali­men­ta­ră și a dat un ver­dict cu­tre­mu­ră­tor. Ra­por­tul su­ge­re­a­ză că ar tre­bui in­tro­du­să o eti­che­tă eco, si­mi­la­ră eti­che­tei de fair tra­de, ca­re să încu­ra­je­ze con­su­ma­to­rii să cum­pe­re de la com­pa­nii ca­re și-au luat an­ga­ja­men­te de re­du­ce­re a ri­si­pei ali­men­ta­re. Sha­lini Unnik­ris­hnan, di­rec­tor al BCG, spu­ne că „am­ploa­rea pro­ble­mei va con­ti­nua să cre­as­că în timp ce noi cău­tăm so­luții. Pe mă­su­ră ce po­pu­lația spo­rește ra­pid în une­le pă­rți în curs de in­dus­tria­li­za­re, pre­cum Asia, con­su­mul ur­că și el într-un ritm alert”. În fi­e­ca­re an, 1,6 mi­liar­de de to­ne de mânca­re, cu o va­loa­re de apro­xi­ma­tiv 1,2 tri­li­oa­ne de do­lari, se arun­că la gu­noi. Asta înse­am­nă o trei­me din hra­na pro­du­să în lu­me. În ace­lași timp, Orga­ni­zația pen­tru Hra­nă și Agri­cul­tu­ră a Nați­u­ni­lor Uni­te es­ti­ma în 2016 că 815 mi­li­oa­ne de oa­meni din­tr-o po­pu­lație to­ta­lă de 7,6 mi­liar­de (10,7%) su­fe­re­au de mal­nu­triție cro­ni­că. Ri­si­pa ali­men­ta­ră es­te res­pon­sa­bi­lă pen­tru 8% din ga­ze­le cu efect de se­ră la ni­vel mon­dial. Stu­di­ul ara­tă că oa­me­nii vor con­ti­nua să arun­ce din ce în ce mai mul­te ali­men­te, iar acest lu­cru va lua am- ploa­re în anu­mi­te re­gi­uni din lu­me, în spe­cial în Asia. Da­că nu se iau mă­suri con­cre­te, exis­tă șan­se mi­ni­me ca ONU să poa­tă să înju­mă­tățe­as­că ri­si­pa ali­men­ta­ră până în 2030. De vi­nă pen­tru ace­as­tă fo­lo­si­re ne­chib­zu­i­tă a ali­men­te­lor es­te, pe lângă in­dus­tria­li­za­re, ine­fi­ci­e­nța sis­te­mu­lui de dis­tri­buție. Da­că în ță­ri­le în curs de dez­vol­ta­re ri­si­pa se re­gă­sește în fa­za de pro­du­cție, în ță­ri­le bo­ga­te ri­si­pa se întâmplă la ni­ve­lul re­tai­le­ri­lor și con­su­ma­to­ri­lor, ca­re arun­că mânca­rea pen­tru că au cum­pă­rat prea mult sau pen­tru că nu înde­pli­nește anu­mi­te stan­dar­de es­te­ti­ce. Ra­por­tul mai ara­tă că pro­moți­i­le din su­per­mar­ke­turi, dar și anu­mi­te in­for­mații ero­na­te ca­re sunt răs­pândi­te în rândul con­su­ma­to­ri­lor con­tri­bu­ie la ri­si­pa ali­men­ta­ră. De exem­plu, mu­lți con­su­ma­tori cred că fruc­te­le și le­gu­me­le proas­pe­te sunt mai bu­ne de­cât ce­le con­ge­la­te, deși nu e me­reu ade­vă­rat, întru­cât ce­le con­ge­la­te rețin nu­tri­e­nți, pe când ce­le proas­pe­te sunt de­gra­da­te în pro­ce­sul de tran­sport. Con­clu­zia oa­me­ni­lor de ști­i­nță es­te că în acest mo­ment se fa­ce prea puțin pen­tru a pre­ve­ni o iro­si­re a ali­men­te­lor, iar din acest mo­tiv impac­tul es­te re­dus, oa­me­nii nu sunt co­nști­e­nți sau pre­o­cu­pați cu ade­vă­rat de acest as­pect.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.