#Ti­me­to­en­dbre­as­tcan­cer

În lu­na oc­tom­brie, ale­ge să te gândești, mă­car pen­tru un mi­nut, la oa­me­nii dra­gi din viața ta, dar și la cei pe ca­re i-ai întâlnit întâmplă­tor, pen­tru o vre­me. Tran­smi­te și tu acest me­saj mai de­par­te: #Ti­me­to­en­dbre­as­tcan­cer

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

Pen­tru fe­mei­le afec­ta­te de can­ce­rul la sân, tim­pul es­te ese­nțial, fi­e­ca­re se­cun­dă con­te­a­ză. Infor­ma­rea, pre­venția, te­ra­pi­i­le noi, cer­ce­ta­rea, toa­te se tran­sfor­mă în timp preți­os, un timp pe ca­re tre­bu­ie să ți-l faci pen­tru ti­ne și pen­tru cei­la­lți. În lu­na oc­tom­brie, ală­turi de Estée Lau­der, în ca­drul Cam­pa­ni­ei Can­ce­ru­lui la Sân, tran­smi­te și tu me­sa­jul #Ti­me­to­en­dbre­as­tcan­cer. La fi­e­ca­re 19 se­cun­de, un­de­va în lu­me, o fe­meie pri­mește diag­nos­ti­cul de can­cer la sân, con­form unui stu­diu re­a­li­zat de Glo­bo­can, în 2012. Din acel mo­ment, to­tul se schim­bă în viața ei, a ma­mei, a co­pi­lu­lui, a fi­i­cei sau fi­u­lui ei, a fa­mi­li­ei și pri­e­te­ni­lor apro­piați. Tim­pul de­vi­ne pal­pa­bil, preți­os, im­po­si­bil de cum­pă­rat. Fi­e­ca­re ar vrea să ai­bă mai mult. Astă­zi es­te mo­men­tul să faci ce­va. Să iei ati­tu­di­ne. Să afli. Să te in­for­me­zi și să in­for­me­zi la rândul tău. Și, poa­te, să sal­ve­zi. Es­te tim­pul pen­tru mai mul­tă edu­cație. Can­ce­rul ma­mar es­te cel mai frec­vent din­tre toa­te ti­pu­ri­le de can­ce­re la fe­mei (28% în Eu­ro­pa) și prin­ci­pa­la cau­ză de de­ces prin can­cer la fe­mei­le eu­ro­pe­ne, po­tri­vit So­ci­e­tății Eu­ro­pe­ne de Onco­lo­gie Me­di­ca­lă (Eu­ro­pe­an So­ci­e­ty for Me­di­cal Onco­lo­gy). În timp ce în pe­ri­oa­da 1989-2006 mor­ta­li­ta­tea a scă­zut cu pes­te 20% în 15 țări, ace­as­ta a ră­mas sta­bi­lă sau a cres­cut în Eu­ro­pa. În Ro­mânia, s-a înre­gis­trat o crește­re de 17%, con­form Wor­ld He­al­th Orga­ni­za­ti­on. Can­ce­rul ma­mar poa­te fi de­pis­tat și prin au­to­e­xa­mi­na­rea lu­na­ră a sâ- ni­lor, dar și pre­venit, prin re­du­ce­rea sau eli­mi­na­rea ex­pu­ne­rii la fac­to­rii de risc, prin asu­ma­rea unui stil de via­ţă în ca­re ac­cen­tul ca­de pe nu­tri­ţie și ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că. Chiar da­că s-au înre­gis­trat pro­gre­se ese­nția­le în lup­ta împo­tri­va aces­tei ma­la­dii, mai sunt încă mul­te de fă­cut. Prin fi­na­nța­rea cer­ce­tă­rii în do­me­niu, a edu­cați­ei și a ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le, an­ga­ja­men­tul glo­bal al com­pa­ni­i­lor Estée Lau­der es­te mai pu­ter­nic ca ori­când. Pen­tru a fi ală­turi de fe­mei­le și fa­mi­li­i­le ca­re au lup­tat sau lup­tă cu acest diag­nos­tic, în lu­na oc­tom­brie, în ca­drul Cam­pa­ni­ei Can­ce­ru­lui la Sân, Estée Lau­der va lu­mi­na mai mul­te clă­diri re­pre­zen­ta­ti­ve la ni­vel nați­o­nal și va oferi su­sți­ne­re per­soa­ne­lor ca­re su­fe­ră de ace­as­tă boa­lă, dar și edu­cație pre­ven­ti­vă împo­tri­va aces­tei afe­cți­uni. Estée Lau­der Com­pa­ni­es’ Bre­ast Can­cer Cam­paign (cu­nos­cu­tă an­te­ri­or ca The Bre­ast Can­cer Awa­re­ness Cam­paign) es­te o cam­pa­nie de in­for­ma­re și sen­si­bi­li­za­re pen­tru una din­tre ce­le mai im­por­tan­te ma­la­dii din ul­ti­mii ani: can­ce­rul la sân. De­ma­ra­tă de Estée Lau­der pen­tru pri­ma oa­ră în 1992, cam­pa­nia unește și inspiră oa­meni din între­a­ga lu­me. Tot atunci, Eve­lyn H. Lau­der lan­sa și ico­ni­cul Pink Rib­bon (Fun­dița Roz), pa­ten­tat de că­tre Estée Lau­der Com­pa­ni­es. Mai mult de­cât atât, pro­gra­mul împo­tri­va Can­ce­ru­lui la Sân (BCA Cam­paign) es­te cea mai ma­re iniția­ti­vă fi­lan­tro­pi­că cor­po­ra­ti­vă des­fășu­ra­tă de că­tre com­pa­nie la ni­vel mon­dial, fi­ind ac­tiv în mai bi­ne de 70 de țări. Până la acest mo­ment, BCA Cam­paign a strâns pes­te 76 mi­li­oa­ne de do­lari pen­tru a spri­jini cer­ce­ta­rea, edu­cația și ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le glo­ba­le.

Ra­ta mor­ta­li­tății a scă­zut cu 39% de la sfârși­tul ani­lor 1980, ra­ta de su­pra­vi­ețu­i­re de cinci ani es­te de pes­te 90% grație de­tec­tă­rii pre­co­ce, iar tra­ta­men­te­le și teh­ni­ci­le chi­rur­gi­ca­le s-au îmbu­nă­tățit si­mți­tor. De la înce­put, BCA Cam­paign a fost o par­te ese­nția­lă pen­tru răs­pândi­rea spe­ra­nței.

EVE­LYN H. LAU­DER.

„Es­te, într-ade­văr, ce­va ce nu poa­te fi fă­cut ni­ci­o­da­tă de o sin­gu­ră per­soa­nă; ace­as­tă lup­tă tre­bu­ie du­să de toți”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.