DANS ȘI TEATRU LA CEL MAI ÎNALT NI­VEL

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Edi­tia cu nu­măul 28 a Fes­ti­va­lu­lui Nați­o­nal de Teatru adu­ce în Bu­cu­rești, între 19 și 29 oc­tom­brie, șa­se pro­du­cții in­ter­na­ti­o­na­le de pres­ti­giu. Trei spec­ta­co­le de teatru ( Dom­nișoa­ra Ju­lie, re­gia Ka­tie Mit­chell și Leo War­ner; Su­fle­te zbu­ci­u­ma­te, re­gia Simon Mcbur­ney; Pri­ma pi­e­să a lui Ce­hov, re­gia Ben Kidd și Bush Mo­u­kar­zel) și alte trei pro­du­cții din sfe­ra dan­su­lui ( Ma­ma, co­re­gra­fia Ga­bri­e­la Car­ri­zo, The Sta­te­ment, co­re­gra­fia Crys­tal Pi­te, Wo­ke up blind, co­re­gra­fia Mar­co Go­ec­ke) au fost in­vi­ta­te în acest an să îmbo­gățe­as­că lis­ta ce­lor 36 de spec­ta­co­le din se­le­cția ofi­cia­lă a FNT și să ofe­re pu­bli­cu­lui oca­zia de a lua con­tact cu une­le din­tre ce­le mai noi ten­di­nțe ale ar­tei con­tem­po­ra­ne. Pro­gra­mul in­te­gral al fes­ti­va­lu­lui se gă­sește pe si­te-ul fnt.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.