Hip­pie De Pau­lo Co­el­ho

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

În no­ul său ro­man au­to­bi­o­gra­fic, au­to­rul reînvie vi­sul de iu­bi­re și pa­ce uni­ver­sa­lă al ge­ne­rați­ei re­be­le de la înce­pu­tul ani­lor 1970. Pau­lo, un bra­zi­lian de 23 de ani ca­re își do­rește să de­vi­nă scri­i­tor, o întâlnește la Amster­dam pe Kar­la, o tână­ră olan­de­ză ca­re vrea să me­ar­gă în Ne­pal. Se cu­nosc în Piața Dam și ho­tă­răsc să ple­ce împreu­nă pe o bi­ne- cu­nos­cu­tă ru­tă hip­pie. Că­lă­to­ria lor prin Eu­ro­pa mar­che­a­ză înce­pu­tul unei po­vești de dra­gos­te și al cău­tă­rii de si­ne. Edi­tu­ra Hu­ma­ni­tas fic­ti­on

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.