Bu­cu­rești­ul mu­ti­lat De Andrei Pan­de­le

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

O do­cu­men­ta­re a de­mo­lă­ri­lor din anii ’70-’80 sur­prin­se de ar­hi­tec­tul Andrei Pan­de­le și de încă opt fo­to­gra­fi din pe­ri­oa­da res­pec­ti­vă. Ima­gini cu clă­di­ri­le fru­moa­se ca­re au fost înlo­cu­i­te de blo­curi, cu orașul mu­ti­lat du­pă cu­tre­mu­rul din ’77, cu pri­ve­liști­le orașu­lui di­nain­te și de du­pă mu­ti­la­re. Co­per­ta re­li­e­fe­a­ză Tem­plul Uni­rea Sfântă din Bu­cu­rești, mo­nu­ment is­to­ric, de pe stra­da Mă­mu­lari, înca­drat ame­ni­nță­tor de ex­ca­va­toa­re. Edi­tu­ra Hu­ma­ni­tas

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.