AQUAZZURA

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

Edgar­do Oso­rio a fon­dat unul din­tre ce­le mai apre­cia­te bran­duri de pan­to­fi din între­a­ga lu­me în 2011. Aquazzura a ajuns re­pe­de în to­pul pre­fe­ri­nțe­lor ce­le­bri­tăți­lor și de atunci nu a mai lip­sit ni­ci­o­da­tă de pe co­vo­rul roșu al ce­lor mai pres­ti­gi­oa­se eveni­men­te. Oso­rio a pus ba­ze­le bran­du­lui du­pă 10 ani de ex­pe­ri­e­nță în in­dus­trie. A lu­crat pen­tru Salvatore Ferragamo și pen­tru Re­né Cao­vil­la, un­de a învățat des­pre meșteșu­gul și des­pre ca­li­ta­tea înal­tă a pan­to­fi­lor. Ast­fel, a ales ca se­di­ul cen­tral Aquazzura să fie în Flo­re­nța, la Pa­laz­zo Cor­sini. Aco­lo, Oso­rio es­te încon­ju­rat de cei mai buni ciz­mari și de cei mai pri­ce­puți meșteri din lu­me. Grație ele­ga­nței și li­ni­i­lor ra­fi­na­te ce ca­rac­te­ri­ze­a­ză mo­de­le­le sa­le de pan­to­fi, Edga­ro Oso­rio a pri­mit nu­me­roa­se premii, prin­tre ca­re Ma­rie Clai­re Prix De La Mo­de De­sig­ner of the Ye­ar în 2016. Prin­tre per­so­na­le pu­bli­ce din gar­de­ro­ba că­ro­ra nu lip­sesc pan­to­fii Aquazzura se află Gwy­neth Pal­trow, Ni­co­le Kid­man, Ju­lian­ne Moo­re sau Jen­ni­fer Law­ren­ce, iar Me­ghan Mar­kle ado­ră să poar­te Aqaz­zu­ra la apa­riți­i­le ofi­cia­le. Sur­sa de in­spi­rație a de­sig­ne­ru­lui es­te lu­xul eu­ro­pe­an. De aici pro­vin de­ta­li­i­le preți­oa­se pre­cum ci­u­cu­rii bo­gați, or­na­men­te­le flo­ra­le su­pra­di­men­si­o­na­te sau di­fe­ri­te­le com­bi­nații din di­ver­se ti­puri de pi­e­le.

STU­DIU Edgar­do Oso­rio a stu­diat la Lon­don Col­le­ge of Fas­hi­on and Cen­tral Saint Mar­tins. Ul­te­ri­or, a lu­crat pen­tru Sal­va­tor­re Ferragamo, Re­né Cao­vil­la și Ro­ber­to Cavalli, un­de a învățat des­pre meșteșu­gul și lu­xul pan­to­fi­lor hi­gh end Di­ver­si­ta­tea mo­de­le­lor de pan­to­fi Aquazzura i-au tran­sfor­mat în pre­fe­rații pa­si­o­na­te­lor de mo­dă de pre­tu­tin­deni. Cizme, 7 389 lei, și pan­to­fi kit­ten he­el, 3 220 lei, am­be­le de pe aquazzura.com STREET STYLE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.