HOROSCOP

Află ce spun ZODIILE des­pre dra­gos­te și des­pre cei apro­piați în lu­na oc­tom­brie Ci­tește ho­ros­co­pul și pe www.ma­ri­e­clai­re.ro

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

BALANȚĂ

22 sep­tem­brie-22 oc­tom­brie SENTIMENTE: Vei si­mți o ener­gie se­xua­lă di­fe­ri­tă lu­na ace­as­ta. Vei fi atra­să de per­soa­ne mai ex­cen­tri­ce sau di­fe­ri­te de ce­le ca­re îți atră­ge­au până acum ate­nția. Îți do­rești să trăi­ești po­vești noi, să si­mți flu­turi în sto­mac, să ex­pe­ri­men­te­zi lu­cruri ine­di­te. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Pen­tru că nu ai gri­ji fi­nan­cia­re, ai o mi­nă bu­nă și ești dis­pu­să să faci mul­te ac­te ca­ri­ta­bi­le, să do­ne­zi, săți oferi aju­to­rul. În ace­lași timp, nu e ex­clus să pleci într- o mi­că va­ca­nță în afa­ra ță­rii, chiar și în mij­lo­cul săp­tă­mânii.

SCORPION

23 oc­tom­brie-21 noi­em­brie SENTIMENTE: În ci­u­da fap­tu­lui că ești con­cen­tra­tă pe ne­voi­le ta­le și pe ce si­mți tu, fă­ră să ții prea mult cont de cei din jur, re­lația cu par­te­ne­rul pa­re să fun­cți­o­ne­ze și să-ți ofe­re mul­te mo­men­te de bu­cu­rie, pen­tru că el te răs­față și e ga­ta să-ți fa­că pe plac cu ușu­ri­nță. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Ești ex­trem de in­de­pen­den­tă și încerci să re­zol­vi toa­te lu­cru­ri­le sin­gu­ră, fă­ră ni­ci­un aju­tor din ex­te­ri­or. Nu te lași con­tro­la­tă nici de si­tuații, nici de oa­meni. Tu de­ci­zi ce-ți do­rești și-ți ale­gi sin­gu­ră dru­mul, fă­ră să si­mți ne­voia să te sfă­tu­i­ești cu cei din jur.

SĂGETĂTOR

22 noi­em­brie-20 de­cem­brie SENTIMENTE: Ener­gia ta bu­nă se sim­te și la ca­pi­to­lul iu­bi­re. Te bu­curi de ex­pe­ri­e­nțe pal­pi­tan­te, efer­ves­cen­te, ca­re te vor fa­ce să si­mți că trăi­ești și te vor scoa­te din ru­ti­nă. Da­că ești sin­gu­ră, vei atra­ge cu ușu­ri­nță oa­meni în viața ta, da­to­ri­tă ati­tu­di­nii op­ti­mis­te pe ca­re o ai. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Te pui pe pri­mul plan și se pa­re că și cei din ju­rul tău vor fa­ce ace­lași lu­cru. Ai mai mul­tă încre­de­re în ti­ne de­cât de obi­cei, dar ide­al ar fi să nu de­vii agre­si­vă, din ex­ces de zel. Alt­fel, ace­as­tă ati­tu­di­ne te pu­ne în pos­tu­ra de li­der, în ca­re cei­la­lți exe­cu­tă ce-ți do­rești tu.

CAPRICORN

21 de­cem­brie-19 ia­nua­rie SENTIMENTE: Ești pre­o­cu­pa­tă de ca­să și de fa­mi­lie. Ai ne­voie de li­niște și nu nea­pă­rat de aven­turi pa­si­o­na­le sau iu­biri cu flu­turi în sto­mac. Cauți sta­bi­li­ta­tea în re­lați­i­le din copilărie și încerci să te încon­juri de oa­meni ca­re-ți aduc un echi­li­bru. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Ai o ati­tu­di­ne ușor agre­si­vă, dar fap­tul că in­te­nți­i­le sunt bu­ne du­ce la re­zul­ta­te po­zi­ti­ve. Reușești să bi­fe­zi mul­te întâlniri și să duci la ca­păt lu­cruri pe ca­re le-ai amânat, din di­fe­ri­te mo­ti­ve, în alte pe­ri­oa­de din viața ta.

VĂRSĂTOR

20 ia­nua­rie-18 fe­brua­rie SENTIMENTE: Dra­gos­tea poa­te să ai­bă de su­fe­rit, din cau­za fap­tu­lui că ești pre­o­cu­pa­tă mai mult de as­pec­te­le ca­re au le­gă­tu­ră cu pro­fe­sia. Da­că vrei ca lu­cru­ri­le să nu de­ge­ne­re­ze, ar fi ide­al să obții un echi­li­bru între tim­pul pe­tre­cut cu cei dra­gi și cel pe ca­re-l re­zer­vi jo­bu­lui. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Îți do­rești re­cu­noaște­re la lo­cul de mun­că, vrei să evo­lue­zi. În acest mo­ment, asta ți­ne foar­te mult nu nea­pă­rat de ca­li­tăți­le pro­fe­si­o­na­le cu ca­re jon­gle­zi, ci mai mult de re­lați­i­le pe ca­re le sta­bi­lești și de fe­lul în ca­re in­te­ra­cți­o­ne­zi.

PEȘTI

19 fe­brua­rie-20 mar­tie SENTIMENTE: Ești foar­te se­lec­ti­vă în fe­lul în ca­re-ți ale­gi re­lați­i­le. Le cauți pe ce­le ca­re te in­ci­tă la ni­vel men­tal, nu pe ce­le în ca­re exis­tă foar­te mult ro­man­tism. Iar asta îți dez­vă­lu­ie o no­uă la­tu­ră a ta, pe ca­re n-ai mai ac­ce­sat-o de ce­va timp. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Inves­tești mu­lți bani în ima­gi­nea ta. Îți cum­peri mul­te hai­ne, de­vii pre­o­cu­pa­tă de achi­ziții cos­ti­si­toa­re, poa­te îți schim­bi chiar sti­lul ves­ti­men­tar. Ast­fel, ca­peți mai mul­tă încre­de­re în ti­ne și so­cia­li­ze­zi mai ușor, cel puțin în acest mo­ment.

BERBEC

21 mar­tie-20 apri­lie SENTIMENTE: Îți pla­ce ce­li­ba­tul și ni­mic nu pa­re să-ți schim­be pă­re­rea, nici mă­car par­te­ne­rii ca­re roi­esc în ju­rul tău în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă. Te bu­curi de com­pli­men­te, de flori, de ate­nție, dar apoi îți ve­zi mai de­par­te de dru­mul tău, sin­gu­ră. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: E bi­ne să te fo­lo­sești de șar­mul tău so­cial, pen­tru a obți­ne mai mul­te be­ne­fi­cii la ser­vi­ciu și în re­lați­i­le ta­le per­so­na­le. Cu cât ești mai fle­xi­bi­lă și as­cu­lți și pă­re­ri­le ce­lor­la­lți, cu atât vei avea mai mul­te de câști­gat.

TAUR

21 apri­lie-21 mai SENTIMENTE: Ur­me­a­ză o pe­ri­oa­dă de ar­mo­nie da­că te afli întrun cu­plu. Da­că ești sin­gu­ră, vei sta­bi­li cu ușu­ri­nță re­lații și le­gă­turi noi, ca­re se pot do­ve­di ale­geri bu­ne mai târziu. To­tuși, te gândești să mai co­pi­lă­rești un timp, înain­te să iei de­ci­zii ma­jo­re. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Fe­lul în ca­re te si­mți es­te în ma­re mă­su­ră le­gat de re­lați­i­le pe ca­re le ai cu fa­mi­lia ta și cu cei apro­piați. Da­că nu ați avut o co­mu­ni­ca­re prea bu­nă în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, acum es­te tim­pul să încerci să ve­zi ce poți fa­ce pen­tru a res­ta­bi­li echi­li­brul.

GEMENI

22 mai-21 iu­nie SENTIMENTE: Es­te o lu­nă pli­nă de sa­tis­fa­cții pe plan sen­ti­men­tal. Ai mul­te de învățat de la par­te­ne­rul tău, iar re­lația poa­te evo­lua în di­re­cții în ca­re nu te-ai fi gândit acum ce­va timp. Da­că ești sin­gu­ră, vei avea par­te de sur­pri­ze plă­cu­te din par­tea unor băr­bați ca­re te cur­te­a­ză de mult timp. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Ai foar­te mul­tă ener­gie și te apuci de mai mul­te lu­cruri de-oda­tă. Din acest mo­tiv, e po­si­bil să nu reușești să duci la ca­păt tot ce-ți pro­pui, iar asta te va întris­ta. Mai bi­ne, con­cen­tre­a­ză-te pe do­uă-trei lu­cruri pe ca­re vrei să le faci și ast­fel vei obți­ne mai mul­te sa­tis­fa­cții.

RAC

22 iu­nie-21 iu­lie SENTIMENTE: Reu­ni­u­ni­le so­cia­le și pe­tre­ce­ri­le te apro­pie de par­te­ne­rul tău, vă su­de­a­ză și mai mult re­lația. Es­te o pe­ri­oa­dă ar­mo­ni­oa­să, be­ne­fi­că ce­lor ca­re își do­resc co­pii sau se gândesc să tre­a­că la un alt ni­vel în re­lație. Cei sin­guri reușesc să le­ge cu ușu­ri­nță pri­e­te­nii. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Es­te un mo­ment pros­per din punct de ve­de­re fi­nan­ciar, dar tre­bu­ie să acor­zi mai mul­tă ate­nție să­nă­tății. Plim­bă­ri­le în aer li­ber sau ex­cur­si­i­le pe mun­te, în we­e­kend, pot fi so­luții la înde­mână pen­tru a-ți re­că­pă­ta ener­gia ri­si­pi­tă.

LEU

22 iu­lie-21 au­gust SENTIMENTE: Se vor pe­tre­ce schim­bări ra­di­ca­le în re­lați­i­le fa­mi­lia­le și amo­roa­se, ca­re-ți vor da sen­zația că ești ne­pu­tin­ci­oa­să, că asiști la un spec­ta­col în ca­re nu poți in­ter­ve­ni. Lu­cru­ri­le de­vin mai con­tro­la­bi­le din a do­ua par­te a lu­nii, când vei că­pă­ta mai mul­tă cla­ri­ta­te și vei pu­tea acți­o­na rați­o­nal. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Ești pre­o­cu­pa­tă de ca­să, de spați­ul în ca­re lo­cu­i­ești sau de cel în ca­re îți des­fășori acti­vi­ta­tea. Îți cauți ze­nul pen­tru a pu­tea fi efi­ci­en­tă, iar asta pre­su­pu­ne, poa­te, o cu­rățe­nie ge­ne­ra­lă, cum ar fi să re­nu­nți la toa­te lu­cru­ri­le ca­re nu-ți mai fo­lo­sesc.

FECIOARĂ

22 iu­lie-21 au­gust SENTIMENTE: Da­că ești de­ja într-o re­lație, nu vei si­mți ni­cio schim­ba­re no­ta­bi­lă în cu­plu, lu­cru­ri­le sunt des­tul de li­nea­re. Da­că ești sin­gu­ră, însă, vei avea mul­te oca­zii să întâlnești oa­meni ro­man­tici, așa cum nici nu știai că mai exis­tă astă­zi. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Fe­ri­ci­rea emoți­o­na­lă pa­re să fie lu­crul cel mai im­por­tant pen­tru ti­ne, în oc­tom­brie. Ești pre­o­cu­pa­tă de echi­li­brul in­te­ri­or și de sta­bi­li­ta­tea ta men­ta­lă, iar de aici vi­ne do­ri­nța de a pe­tre­ce mult timp sin­gu­ră, în in­tros­pe­cție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.