UFO Mini Smart Mask, FOREO, 835 lei (foreo.com, Do­u­glas, emag.ro)

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Du­pă ce a en­tu­zias­mat o lu­me între­a­gă cu mas­ca in­te­li­gen­tă UFO (UR Fu­tu­re Obses­si­on), Foreo a lan­sat re­cent și va­rian­ta mi­nia­tu­ra­lă. Și cu mâna pe ini­mă îți spun că ace­as­ta încor­po­re­a­ză ma­jo­ri­ta­tea teh­no­lo­gi­i­lor mo­de­lu­lui ori­gi­nal. UFO mini ofe­ră un tra­ta­ment fa­cial de ni­vel SPA în nu­mai 90 de se­cun­de, în timp ce ter­mo­te­ra­pia și pul­sați­i­le T-so­nic îmbu­nă­tățesc ab­sor­bția în pi­e­le a măști­lor ac­ti­va­te (Ma­ke My Day, cea de zi, și Call It a Ni­ght, cea de se­a­ră). În plus, dis­po­zi­ti­vul ofe­ră și fo­to­te­ra­pie cu spec­tru com­plet LED – lu­mi­na roșie re­du­ce sem­ne­le îmbă­trâni­rii, sti­mu­lând pro­du­cția de co­la­gen, lu­mi­na ver­de uni­for­mi­ze­a­ză cu­loa­rea pi­e­lii, iar cea al­bas­tră eli­mi­nă bac­te­ri­i­le cau­za­toa­re de ac­nee și sti­mu­le­a­ză cir­cu­lația sânge­lui. Cre­de-mă, es­te gad­ge­tul pe ca­re tre­bu­ie să-l ții aproa­pe – aca­să, în va­ca­nță sau în că­lă­to­rii work re­la­ted. Mă­dă­li­na Io­nes­cu, beauty editor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.