Vi­sa­pu­re Advan­ced, Phi­lips, 944 lei

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Da­că ar fi să des­criu Vi­sa­pu­re Advan­ced într-o sin­gu­ră fra­ză, aș spu­ne că es­te acel dis­po­zi­tiv de îngri­ji­re a te­nu­lui ca­re adu­ce exper­ti­za pro­fe­si­o­na­lă în con­for­tul că­mi­nu­lui. De ce am de­venit de­pen­den­tă de el? Pen­tru că nu doar cu­răță pi­e­lea în pro­fun­zi­me (adio, im­pu­ri­tăți și res­turi de ma­chiaj!), ci și asi­gu­ră o ex­fo­li­e­re de­li­ca­tă (adio, ce­lu­le moar­te!) și un ma­saj efi­ci­ent (echi­va­len­tul atin­ge­rii a 750 de de­ge­te pe mi­nut), pro­ce­se prin ca­re se per­mi­te in­gre­di­en­te­lor din se­ru­muri și cre­me să pe­ne­tre­ze mult mai bi­ne țe­su­tu­ri­le. Teh­no­lo­gia pe ca­re se ba­ze­a­ză, Dual­mo­ti­on, es­te un atu de zi­le mari, de­oa­re­ce es­te ca­pa­bi­lă să fa­că di­fe­re­nța între anu­mi­te zo­ne ale pi­e­lii și să anu­nțe cu pri­vi­re la mo­men­tul po­tri­vit pen­tru schim­ba­rea re­gi­u­nii de acți­u­ne. Am me­nți­o­nat des­pre fun­cția Fresh Eyes, ca­re efec­tue­a­ză un ma­saj de­li­cat al zo­nei ocu­la­re, cu 120 de na­no-vi­brații pe se­cun­dă? Teodora Mărăcineanu, sti­list

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.