ESENȚA PREFECȚIUNII

Marie Claire (Romania) - - Shopping -

Ga­ma pre­mi­um de îngri­ji­re a pi­e­lii de la Chanel, Su­bli­ma­ge, es­te com­ple­ta­tă toam­na ace­as­ta de L’es­sen­ce Fon­da­men­ta­le, for­mu­lă pen­tru ca­re cer­ce­tă­to­rii din ca­drul di­vi­zi­ei de skin­ca­re au că­lă­to­rit până în Alpii Fran­ce­zi. Aco­lo au des­co­pe­rit și tes­tat floa­rea de So­li­da­go, o spe­cie au­rie de mar­ga­re­tă ca­re, împreu­nă cu SNEV (Se Nes­cen­ce Eva­si­on Fac­tor, pro­tei­nă op­ti­mă pi­e­lii în pro­ce­sul de re­ge­ne­ra­re), are o pu­ter­ni­că acți­u­ne de îmbu­nă­tăți­re și co­re­cție ce­lu­la­ră asu­pra tu­tu­ror stra­tu­ri­lor epi­der­mei. Cu alte cu­vin­te, ke­ra­ti­no­ci­te­le și fi­bro­blaștii, res­pon­sa­bi­li de pro­du­cția de co­la­gen, sunt tu­rați la ma­xi­mum. Evi­dent, din com­po­ziție nu pu­tea să lip­se­as­că Va­nil­la Pla­ni­fo­lia de Ma­da­gas­car, in­gre­di­en­tul­sem­nă­tu­ră al ga­mei Su­bli­ma­ge, ală­turi de pro­pri­e­tăți­le sa­le an­ti­o­xi­dan­te ui­mi­toa­re.

Loțiune Su­bli­ma­ge L’es­sen­ce Fon­da­men­ta­le, Chanel, preț la ce­re­re (Chanel Espa­ce Be­au­té)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.