Spi­rit tânăr

plin se­zon În de toam­nă, săr­bă­to­rim fru­mu­sețea și spi­ri­tul tânăr, lu­mi­noa­se în nua­nțe și cal­de de blond și roz. Coa­fu­ri­le le­je­re com­ple­te­a­ză te­nul stră­lu­ci­tor și proas­păt și îți per­mit să obții un look aparent nes­tu­diat, ge­nul you are în co­me as

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Mai mult vo­lum

Nu e chiar o re­veni­re la coa­fu­ri­le ta­pa­te și cu ex­tra­vo­lum de la mij­lo­cul ani­lor 80, dar se poar­tă din nou pă­rul cu mult vo­lum. Lă­sat li­ber, pă­rul pa­re ră­vășit, exact așa cum ne do­rim să fie în di­mi­neți­le târzii pe­tre­cu­te la ma­lul mă­rii. Poți obți­ne acest look cu un spray fi­xa­tiv pen­tru vo­lum și tex­tu­ri­za­re sau cu un spray tex­tu­ri­zant cu apă de ma­re.

Fi­re re­be­le

Știi mo­men­tul ace­la când ieși din ca­să și vântul îți spul­be­ră ul­ti­me­le re­tușuri fă­cu­te în fața oglin­zii? Ale­ge din start un look în ca­re șu­vițe­le neas­cul­tă­toa­re sunt inte­nți­o­nat lă­sa­te să ră­tă­ce­as­că pes­te pă­rul strâns le­jer, la spa­te. Pen­tru un con­trol mai bun, fo­lo­sește un spray fi­xa­tiv și mo­de­le­a­ză de­zor­di­nea în fe­lul tău.

Ac­cen­te de roz

Ase­me­nea unor ra­ze de soa­re ivi­te în zo­rii zi­lei, câte­va șu­vițe cu ac­cen­te de roz pu­drat spo­resc lu­mi­no­zi­ta­tea chi­pu­lui, dar și a pă­ru­lui. Da­că to­nul de blond es­te ușor mat, re­dă-i stră­lu­ci­rea fo­lo­sind do­uă tru­curi. Mai întâi, apli­că un bal­sam tip le­a­ve-in sau un pro­dus de styling pen­tru stră­lu­ci­re. Apoi, cu aju­to­rul unui sti­list sau aca­să, cu un co­lo­rant spray sau cre­mă, nua­nțe­a­ză câte­va șu­vițe su­bțiri în to­nuri de roz.

Prin­tre pi­că­turi

Nu lup­ta împo­tri­va na­tu­rii. Da­că plo­uă, atunci să fie wet look. Pă­rul lă­sat pe spa­te și câte­va pi­că­turi de pro­du­se ce cre­e­a­ză aspec­tul de păr umed te vor scoa­te din încur­că­tu­ră și vor adău­ga un strop de sen­zua­li­ta­te chi­pu­lui. Pe cat­walk, mo­de­le­le au de­fi­lat în show-uri­le de toam­nă cu un styling si­mi­lar pen­tru Ann Demeulemeester și Maison Margiela.

Stil bo­em

Inspiră-te din coa­fu­ri­le sta­te­ment ale ani­lor ’70. O eșarfă co­lo­ra­tă, prin­să pe frun­te, de­vi­ne ast­fel li­nia de de­mar­cație din­tre ră­dă­ci­ni­le drep­te și lun­gi­mi­le on­du­la­te. Pen­tru că ac­cen­tul ca­de pe ef­for­tless style, bu­cle­le tre­bu­ie să ai­bă un as­pect cât mai na­tu­ral.

Îna­poi la ră­dă­cini

Din fe­ri­ci­re, încă poți scă­pa nea­pos­tro­fa­tă da­că se ve­de clar di­fe­re­nța din­tre nua­nța na­tu­ra­lă a pă­ru­lui și blon­dul de pe lun­gi­mea fi­re­lor. Tran­sfor­mă ace­as­tă ne­gli­je­nță într-un stil per­so­nal asu­mat. Com­ple­te­a­ză-l cu o că­ra­re la­te­ra­lă, ca­re te ex­pu­ne și mai mult pri­vi­ri­lor in­dis­cre­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.