Teh­no­lo­gie pen­tru îngri­ji­rea te­nu­lui

De 12 ani, de când pre­zin­tă RUBRICA ME­TEO la PROTV, Mag­da Pă­li­ma­riu pa­re nes­chim­ba­tă. VE­DE­TA ne-a dez­vă­lu­it ca­re sunt se­cre­te­le ei de fru­mu­sețe, dar și ce AșTEP­TĂRI are de la in­dus­tria cos­me­ti­că

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

CA­RE ES­TE CEA MAI VE­CHE AMINTIRE TA PE CA­RE ASO­CI­E­ZI CU IDE­EA DE FRU­MU­SEȚE FEMININĂ?

Cea mai ve­che amintire es­te le­ga­tă de ma­ma mea. Îmi aduc amin­te că ma­ma era me­reu co­che­tă, um­bla nu­mai cu pan­to­fi cu toc și avea ce­le mai fru­moa­se rochii. Avea pă­rul lung și blond, iar în per­ce­pția mea era cea mai fru­moa­să fe­meie din lu­me.

CE ÎNSE­AM­NĂ FRU­MU­SEȚEA PEN­TRU TI­NE?

Au fost si­tua­ţii în viața mea ca­re mi- au ară­tat că fru­mu­sețea in­te­ri­oa­ră e mai im­por­tan­tă, si­tuații în ca­re am vă­zut cum oa­meni sim­pli au dat do­va­dă de mul­tă răb­da­re, înţe­le­ge­re și mul­tă iu­bi­re pen­tru cei din jur, fă­ră să aștep­te ni­mic în schimb. Din punc­tul meu de ve­de­re, așa ara­tă fru­mu­se­ţea, iar ea se ve­de în ochii aces­tor oa­meni.

CUM ARA­TĂ RI­TUA­LUL TĂU ZIL­NIC DE ÎNGRI­JI­RE?

E des­tul de sim­plu: îmi cu­răț te­nul fie cu apă de tran­da­firi și ulei de ma­ca­da­mia de la Re­fan, fie cu ge­lul ex­fo­liant Cle­ar­ly Cor­rec­ti­ve Bri­ghte­ning & Exfo­lia­ting Dai­ly Cle­an­ser de la Kiehl’s. Îl hi­dra­tez prin apli­ca­rea unui pro­dus de îngri­ji­re de la Li­e­rac. Aplic o cre­mă an­ti­rid pen­tru ochi. Pen­tru corp, fo­lo­sesc aproa­pe zil­nic pro­du­se de ex­fo­li­e­re, iar du­pă duș cre­me de hi­dra­ta­re.

CE CU­VIN­TE AR TRE­BUI SĂ DEFINEASCĂ FRU­MU­SEȚEA LA 30 DE ANI, DAR PE CEA DE LA 50?

Mi­nu­na­tă, la 30 și încântă­toa­re, la 50.

CA­RE E CEL MAI GREȘIT GEST DE ÎNGRI­JI­RE PE CA­RE ÎL FACI?

De­ma­chia­tul ochi­lor, în ge­ne­ral. De mul­te ori nu mai am răb­da­re și prin de­ma­chi­e­re agre­sez pi­e­lea din ju­rul ochi­lor și ge­ne­le.

CA­RE E PRODUSUL COS­ME­TIC PRE­FE­RAT?

Un pro­dus de la SVR La­bo­ra­toi­re Der­ma­to­lo­gi­que cu vi­ta­mi­na C și acid hia­lu­ro­nic, de­oa­re­ce con­fe­ră te­nu­lui lu­mi­no­zi­ta­te, stră­lu­ci­re, dar și hi­dra­ta­re.

DA­CĂ AI PLECA UN WE­E­KEND LA UN SPA CU PRI­E­TE­NE­LE, CE TRATAMENTE AI TRE­CE OBLIGATORIU PE LISTĂ?

Aș ale­ge o se­rie de tratamente de îngri­ji­re cor­po­ra­lă, dar și fa­cia­lă. Nu cred că ar lip­si ma­sa­jul de re­la­xa­re, dar nici măști­le ca­re aju­tă la întreți­ne­rea și hi­dra­ta­rea pi­e­lii.

CA­RE ES­TE CEL MAI IM­POR­TANT SFAT DE FRU­MU­SEȚE PRI­MIT ȘI DE LA CI­NE?

Cel mai im­por­tant sfat es­te cel pri­mit de la ma­ma mea, ca­re mi- a spus că sim­pli­ta­tea e cel mai fru­mos lu­cru. La ea am vă­zut ce înse­am­nă să res­pe­cți un ritual de îngri­ji­re zil­ni­că, fă­ră exa­ge­ra­re. Cu cât ai un ten mai lu­mi­nos și îngri­jit, cu atât ești mai fru­moa­să.

CA­RE ES­TE SFATUL DE FRU­MU­SEȚE PE CA­RE L- AI DA (SAU L- AI DAT) TU?

Cred că, pe un­de­va, își pu­ne am­pren­ta par­tea ge­ne­ti­că, pen­tru că văd în fa­mi­lia mea fe­mei pes­te ca­re anii trec cu de­li­ca­te­ţe. Cu toa­te aces­tea, încerc să fiu aten­tă la ore­le de somn, la ali­men­tație, la exer­ci­ţi­i­le fi­zi­ce. Pen­tru mi­ne, aces­tea sunt ce­le mai im­por­tan­te ele­men­te ca­re mă aju­tă să mă simt bi­ne și cred că asta aș pu­tea să tran­smit și mai de­par­te, ca sfat.

CA­RE E PAR­FU­MUL CA­RE TE FA­CE FE­RI­CI­TĂ?

Unul din­tre par­fu­mu­ri­le me­le pre­fe­ra­te se nu­mește Fleur Nar­co­ti­que de la Ex Ni­hi­lo. Îmi aleg întot­de­au­na un par­fum ca­re îmi pla­ce cum se sim­te pe pi­e­lea mea.

ÎN CE CON­TEXT AI PUR­TA UN PAR­FUM EX­CLU­SIV BĂR­BĂ­TESC?

Nu mi s- a întâmplat să port în vreun con­text un par­fum băr­bă­tesc, dar re­cu­nosc că une­le sunt in­te­re­san­te.

CÂND AI AVUT PRI­MA ÎNTÂLNI­RE CU UN PAR­FUM?

Nu-mi mai amin­tesc, pro­ba­bil în copilărie, încer­cându-le pe ce­le ale bu­ni­cii.

CE TIP DE MA­KE- UP ÎȚI PLA­CE? CE CU­LORI PREFERI?

Pen­tru se­a­ră, aleg întot­de­au­na un ma­chiaj smo­key eyes black, pen­tru că îmi pu­ne foar­te bi­ne ochii în evi­den­ţă. Îmi plac cu­lo­ri­le închi­se, dar și au­ri­ul. Pen­tru zi, fo­lo­sesc un fond de ten mai na­tu­ral și far­duri de pleoape în nua­nțe au­rii și ci­o­co­la­tii, iar pen­tru bu­ze fo­lo­sesc mai me­reu doar un bal­sam.

CA­RE E PRODUSUL DE MA­KE- UP FĂ­RĂ DE CA­RE NU AI PU­TEA TRĂI?

Fondul de ten Pro Lon­gwe­ar Fo­un­da­ti­on de la M. A.C Cos­me­tics.

CUM ÎȚI ÎNGRIJEȘTI PĂ­RUL?

Tre­bu­ie să re­cu­nosc că am o gri­jă mai ma­re în ce­ea ce pri­vește pă­rul, pen­tru că es­te ex­pus zil­nic la tot fe­lul de pro­du­se de coa­fu­ră ca­re îl agre­se­a­ză. Prin ur­ma­re, ape­lez cu încre­de­re la pro­du­se­le pro­fe­si­o­na­le de îngri­ji­re a pă­ru­lui, iar în tim­pul li­ber fo­lo­sesc măști cu ulei de măs­li­ne ca­re con­fe­ră lu­ciu și hi­dra­ta­re, ulei de ri­cin ca­re îl re­ge­ne­re­a­ză sau ulei de co­cos pen­tru ca pă­rul să- și men­ţi­nă struc­tu­ra să­nă­toa­să. În ge­ne­ral, fo­lo­sesc pro­du­se de îngri­ji­re și styling de la Wel­la Pro­fes­si­o­nals.

CA­RE ES­TE CU­LOA­REA PRE­FE­RA­TĂ PEN­TRU PĂR?

Cel mai mult îmi pla­ce să păs­trez cu­loa­rea na­tu­ra­lă a pă­ru­lui.

AI O REȚE­TĂ SPE­CIA­LĂ PEN­TRU UNUL DIN­TRE GES­TU­RI­LE DE ÎNFRUMUSEȚARE?

Cred și în efec­tul măști­lor na­tu­ra­le. Eu am pă­rul nor­mal și fo­lo­sesc, o da­tă pe săp­tă­mână, o ast­fel de mas­că din ulei de ri­cin, ulei de măs­li­ne și lă­mâie pen­tru hi­dra­ta­re, îi dă un lu­ciu fru­mos și îi sti­mu­le­a­ză crește­rea. În plus, o da­tă la trei luni iau vi­ta­mi­ne pen­tru crește­rea pă­ru­lui și fo­lo­sesc un ser ca­re se pu­ne la ră­dă­cini și sti­mu­le­a­ză crește­rea.

DE CA­RE PAR­TE A CORPULUI TĂU EȘTI MÂNDRĂ?

Îmi iu­besc cor­pul și mă simt bi­ne în pi­e­lea mea, așa că nu exis­tă o par­te anu­me ca­re să îmi pla­că în mod de­o­se­bit.

CE AC­TI­VI­TA­TE SPOR­TI­VĂ PREFERI?

Pi­la­tes.

CÂND TE- AI UITAT UL­TI­MA OA­RĂ CU AD­MI­RAȚIE ÎN OGLINDĂ?

Cel mai mult mi- a plă­cut atunci când am sur­prins bu­cu­rie în ochii mei. Asta mă fa­ce să simt că ra­di­ez și că to­tul se tran­sfor­mă. Îmi pla­ce de mi­ne în ace­le mo­men­te și simt cum fru­mu­sețea ca­re vi­ne din in­te­ri­or con­te­a­ză într- o mă­su­ră foar­te ma­re.

DA­CĂ AI PU­TEA INVENTA CE­VA ÎN MA­TE­RIE DE FRU­MU­SEȚE, CA­RE AR FI ACEL LU­CRU?

O cre­mă ca­re să înglo­be­ze ca­li­tăți­le tu­tu­ror cre­me­lor ca­re dau chi­pu­lui lu­mi­no­zi­ta­te. Să nu tre­bu­ias­că să fo­lo­sești un pro­dus pen­tru ochi, unul pen­tru gât, unul pen­tru hi­dra­ta­re, pen­tru mâini, an­ti­rid și lu­mi­no­zi­ta­te. Ar fi per­fect să fie in­ven­ta­tă una ca­re să le înlo­cu­ias­că pe toa­te.

CE TA­BU AL FRU­MU­SEȚII AI VREA SĂ NU MAI EXIS­TE?

Cred că aș schim­ba ide­ea că fru­mu­sețea feminină înse­am­nă să fii cât mai slab. Psi­ho­lo­gii trag sem­na­le de alar­mă din cau­za ano­re­xi­ei. Mul­te fe­te vor să fie cât mai sla­be și de­pășesc li­mi­ta ad­mi­să, că­zând în pa­to­lo­gie. Ta­buul aces­ta de fru­mu­sețe con­tri­bu­ie la gândi­rea ero­na­tă pe ca­re o au fe­mei­le des­pre cor­pul lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.