Cam­pa­nia res­pec­tu­lui

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

M-am bu­cu­rat să ci­tesc des­pre iniția­ti­va de a edu­ca și res­pon­sa­bi­li­za ti­ne­rii în ce­ea ce pri­vește in­ti­mi­ta­tea lor. Din pă­ca­te, sta­tis­ti­ci­le în ce­ea ce pri­vește acest su­bi­ect sunt îngri­jo­ră­toa­re și e ab­so­lut ne­ce­sar ca ti­ne­rii să co­nști­en­ti­ze­ze ris­cu­ri­le și pe­ri­co­le­le la ca­re se ex­pun atunci când tran­smit po­ze nud cu ei înșiși altor per­soa­ne pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re și nu nu­mai. Car­la L.

Mi­ni­ma­lism. Măr­tu­ri­si­ri­le ce­lor șa­se fe­mei des­pre cum și-au gă­sit li­niștea și echi­li­brul în ace­as­tă lu­me tu­mul­toa­să au fost ex­traor­di­nar de sin­ce­re, cap­ti­van­te și dă­tă­toa­re de nă­dej­de pen­tru toți că se poa­te ieși din cer­cul vi­ci­os al stre­su­lui, râvnei du­pă ma­te­rial în dau­na acu­mu­lă­ri­lor spi­ri­tua­le și că doar tre­bu­ie să avem un mo­ment de sin­ce­ri­ta­te cu noi înși­ne în ca­re să re­cu­noaștem ace­as­tă ne­voie. Așa­dar, let’s K.I.S.S ! Anca M.

În lu­me. Ar­ti­co­lul din Ma­rie Clai­re mi-a dez­vă­lu­it o față a Mar­si­li­ei ca­re nu știam că exis­tă și pe ca­re nu pot să spun că mă bu­cur că am des­co­pe­rit-o. Însă cu si­gu­ra­nță m-am con­vins că de mul­te ori apa­re­nțe­le sunt înșe­lă­toa­re și că, ade­se­ori, viața ba­te fil­mul. Ale­xan­dra D.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.