TA­BĂ­RA MESERIILOR

Marie Claire (Romania) - - News -

Anul aces­ta, în Ta­bă­ra Me­se­riași­lor din Ța­ra lui Andrei au fost pre­gă­tiți aproa­pe 240 de ele­vi din 23 de șco­li pro­fe­si­o­na­le și li­cee teh­no­lo­gi­ce din ju­dețul Gorj. Do­me­ni­i­le vi­za­te au fost: con­stru­cții, me­ca­ni­că, in­sta­lații și lu­crări pu­bli­ce, elec­tro­ni­că și au­to­ma­ti­zări, elec­tro­me­ca­ni­că, tu­rism și ali­men­tație. Ti­ne­rii au ur­mat cur­suri de dez­vol­ta­re per­so­na­lă și pro­fe­si­o­na­lă, pen­tru a fi cât mai bi­ne pre­gă­tiți pen­tru vi­i­to­rul lor par­curs pro­fe­si­o­nal. Ate­li­e­re­le de dez­vol­ta­re per­so­na­lă au fost coor­do­na­te de trai­ne­rii de la Fun­dația Noi Ori­zon­turi, fi­ind ori­en­ta­te spre co­mu­ni­ca­re, spi­rit an­tre­pre­no­rial și an­ga­ja­bi­li­ta­te. Me­se­riașii au pe­tre­cut o zi la Par­cul de Frânghii de la Băi­le Tușnad, un­de au învățat să lu­cre­ze în echi­pă, să își de­pășe­as­că li­mi­te­le și să câști­ge încre­de­re în fo­rțe­le pro­prii. Ta­bă­ra s-a încheiat cu săp­tă­mâna de­di­ca­tă ele­vi­lor ca­re stu­dia­ză în do­me­ni­ul tu­ris­mu­lui și ali­men­tați­ei și cu un proi­ect de ab­sol­vi­re in­ti­tu­lat Ci­na de me­se­rie: în fa­mi­lie. Eveni­men­tul a avut loc la Res­tau­ran­tul D.O.R., în Bran, și a fost pre­gă­tit de 59 de ele­vi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.