So­ri­na Top­ce­a­nu, an­tre­pre­nor

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

Nu îmi es­te cel mai ușor să vor­besc des­pre o pe­re­che de pan­to­fi pre­fe­ra­tă, pen­tru că, de obi­cei, aleg cu ce mă înca­lț în ul­ti­me­le se­cun­de în ca­re tre­bu­ie să ies din ca­să. Sunt pe gra­bă tot tim­pul, între job și co­pil, însă am no­ro­cul să-mi pla­că ex­traor­di­nar de mult am­be­le as­pec­te. Așa­dar, sti­lul meu si­gur es­te in­flue­nțat de ele. Caut ți­nu­te sim­ple, co­mo­de, dar cu câte un ele­ment con­tras­tant. Spre exem­plu, pe­re­chea pe ca­re am ales-o pen­tru acest ar­ti­col, și anu­me, ciz­me­le cre­a­te de de­sig­ne­rul Mi­ha­e­la Glăvan. O apre­ci­ez pen­tru că știe să acor­de ace­e­ași ate­nție atât as­pec­tu­lui, cât și ca­li­tății. Le am de mai bi­ne de doi ani și le-am pur­tat de ne­nu­mă­ra­te ori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.