UN MU­ZEU AL LUNII

National Geographic Romania - - Sumar -

Pa­si­o­nații vor să sal­ve­ze ves­ti­gi­i­le pri­me­lor că­lă­to­rii se­le­na­re. Text: Brad Scri­ber

Într-o epo­că în ca­re in­dus­tria lu­na­ră pri­va­tă es­te ga­ta de de­co­la­re, con­ser­vați­o­niștii înce­ar­că să pro­te­je­ze lo­cu­ri­le de ate­ri­za­re din pri­ma cursă spațială.

la lo­cul ase­le­ni­ZĂ­rii aban­do­nat, ocu­pat mai puțin de o zi, vi­zi­ta­to­rii au lă­sat mul­te în ur­mă: in­stru­men­te com­pli­ca­te și o par­te din na­va ca­re i-a dus în pri­ma că­lă­to­rie de fe­lul aces­ta, dar și lu­cruri mai sim­ple – lin­guri pen­tru mos­tre, cânta­re, ca­nis­tre și cle­me, do­uă pe­re­chi de bo­canci. Deșeu­ri­le unei mi­si­uni reuși­te, prea gre­le să mai fie lua­te aca­să, au ră­mas exact un­de au fost arun­ca­te.

48 de ani mai târziu, pe fața vi­zi­bi­lă a Lunii, ne­tul­bu­ra­tă de vânt sau ape, con­stru­cții sau răz­boaie, Ba­za Li­niștii ră­mâne li­niști­tă.

„E vi­sul ori­că­rui ar­he­o­log”, spu­ne Beth O’Le­a­ry, de la Uni­ver­si­ta­tea de Stat din New Me­xi­co, unul din­tre cei câți­va con­ser­vați­o­niști ca­re con­si­de­ră că ace­as­tă cap­su­lă a tim­pu­lui nea­tin­să me­ri­tă ace­e­ași pro­te­cție ca ori­ce sit ar­he­o­lo­gic de pe Pă­mânt.

Goo­gle Lu­nar XPri­ze a ofe­rit un bo­nus de pa­tru mi­li­oa­ne de do­lari pen­tru fil­ma­rea de aproa­pe a unu­ia din­tre lo­cu­ri­le un­de a ate­ri­zat o mi­si­u­ne Apol­lo. Orga­ni­za­to­rii și echi­pe­le s-au an­ga­jat să fie pru­de­nți, dar O’Le­a­ry și alții își fac pro­ble­me și pen­tru cei ca­re le vor ur­ma, ca­re vor ase­le­ni­za și își vor ghi­da ro­boții, pe roți sau în sal­turi, pe­ri­cu­los de aproa­pe de obi­ec­te ne­prețu­i­te pen­tru pos­te­ri­ta­te.

O’Le­a­ry și co­le­gii ei au obți­nut ates­ta­rea is­to­ri­că de la do­uă sta­te ame­ri­ca­ne, Ca­li­for­nia și New Me­xi­co, pen­tru obi­ec­te­le din Ba­za Li­niștii, dar ofi­cia­lii fe­de­ra­li re­fu­ză să ex­tin­dă pro­te­cția și asu­pra vreu­nu­ia din­tre si­tu­ri­le Apol­lo, de te­a­mă ca de­ci­zia să nu se in­ter­pre­te­ze drept ten­ta­ti­vă de a re­ven­di­ca su­pra­fața Lunii. Tra­ta­tul Spațial ONU, ca­re gu­ver­nea­ză ex­plo­ra­rea și ex­ploa­ta­rea Lunii din 1967, in­ter­zi­ce ori­că­rei țări să își de­cla­re su­ve­ra­ni­ta­tea asu­pra ei.

Da­că se va obți­ne pro­te­cția, va fi ne­voie, pro­ba­bil, de spon­so­ri­zări de la mai mul­te nați­uni, in­clu­siv de la ță­ri­le tot mai nu­me­roa­se ale că­ror son­de au lă­sat și ele ur­me fi­zi­ce pe Lu­nă. —Brad Scri­ber

În 2011, NASA a fă­cut re­co­man­da­rea ca ni­cio na­vă să nu ate­ri­ze­ze în zo­na tam­pon de 2 km din ju­rul fi­e­că­ru­ia din­tre cele 6 si­turi Apol­lo. Age­nția e în con­ti­nua­re pro­pri­e­ta­ra ro­ve­re­lor și a altor obi­ec­te, dar le­gea spațială nu îi dă drep­tul de a pro­te­ja am­pren­te­le uni­ce, ca cele fă­cu­te de ul­ti­mul om pe Lu­nă, Ge­ne Cer­nan (dre­ap­ta), ca­re a spus, în 1972, „Cu voia Dom­nu­lui […] ne vom întoar­ce, cu pa­ce și spe­ra­nță pen­tru între­a­ga ome­ni­re.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.