DE LA STAT CĂ­TRE PRI­VAT

National Geographic Romania - - Pagina Redacției -

Da­că am con­si­de­ra o sin­gu­ră zi tot tim­pul scurs de la apa­ri­ţia pri­mi­lor ho­mi­ni­zi, is­to­ria scri­să, ul­ti­mii apro­xi­ma­tiv 5000 de ani, n-ar fi de­cât vreo do­uă mi­nu­te. Într-o fra­cți­u­ne de se­cun­dă din acest in­ter­val, stop ca­dru pe o ha­rță între gi­gan­ţi: SUA şi URSS, ga­ta să in­tre în ho­ra ori­că­rui pri­lej de a ve­dea ca­re-i mai pu­ter­nic, ca­re-i mai deş­tept… Ia­tă-i că ajung să pu­nă ochii şi pe Lu­nă, ia­tă-i por­nind umăr la umăr, dârji, or­bi­ţi de do­ri­nța de a câști­ga, des­chi­zându-şi larg bai­e­re­le pun­gii și arun­când su­me astro­no­mi­ce că­tre spa­ţiu…

Ce pă­cat că epo­ca de aur a fi­na­nță­ri­lor pu­bli­ce a cu­ce­ri­rii spa­ţi­u­lui a apus! Avem ne­voie de o no­uă eră pri­va­tă. Asta pa­re să fi înțe­les Goo­gle acum 10 ani, când a anu­nțat Lu­nar XPri­ze. Din­tre cele 30 de echi­pe înscri­se la start – prin­tre ele şi Aso­cia­ţia Ro­mână pen­tru Cos­mo­nau­ti­că şi Ae­ro­nau­ti­că – mai sunt în cursă doar 5. Pri­ma ca­re reușește ase­le­ni­za­rea, par­cur­ge ju­mă­ta­te de ki­lo­me­tru cu un ro­ver lu­nar şi tran­smi­te ima­gini și vi­deo pe Pă­mânt, ia 20 mi­li­oa­ne de $.

Fi­ri­mi­turi, com­pa­ra­tiv cu su­te­le de mi­liar­de din tre­cut, dar es­te o ne­ce­sa­ră schim­ba­re de ma­caz din­spre stat înspre pri­vat. Lu­nar XPri­ze nu-i de­cât un prim semn, o lu­mi­ni­ţă din­tr-o in­sta­la­ţie de Crăciun ce stă să se aprin­dă – da­că e să îi cre­dem pe vi­zi­o­na­rii ca­re pro­fe­ţesc că fi­nan­ţa­rea pri­va­tă va ju­ca ro­lul prin­ci­pal în cu­ce­ri­rea spa­ţi­u­lui, că în nu­mai câţi­va ani vom avea astro-tu­riş­ti, ex­ploa­tări mi­ni­e­re pe aste­roi­zi și na­ve spa­ţia­le ca­re să ne du­că din­co­lo de Lu­nă, tran­sfor­ma­tă într-o ba­ză de es­ca­lă pen­tru ex­plo­ra­rea Uni­ver­su­lui.

„Aco­lo ne aşte­ap­tă ce­curi de 20 de mii de mi­liar­de de do­lari ga­ta de înca­sat!”, spu­ne în arti­co­lul de co­per­tă, de la pa­gi­na 28, Pe­ter Dia­man­di, fi­zi­cian şi in­gi­ner, co-fon­da­tor al Pla­ne­ta­ry Re­so­ur­ces. Com­pa­nia a cum­pă­rat în 2013 Aste­rank, a că­rei pa­gi­nă web ofe­ră date şti­in­ţi­fi­ce şi es­ti­me­a­ză va­loa­rea eco­no­mi­că a unor po­si­bi­le ex­ploa­tări mi­ni­e­re pe pes­te 600.000 de aste­roi­zi.

Eu unul n-am ni­cio îndoia­lă că vom ajun­ge în spa­ţiu. Cât mai e până la ma­rea eva­da­re? Ce mai contează câte­va de­ce­nii în plus sau mi­nus da­că pri­vești de un­de am por­nit!

Nu-i ni­cio ur­gen­ţă. Dar da­că vre­ţi să ve­de­ţi ce s-ar întâmpla da­că ar fi, re­co­mand ul­ti­ma car­te a lui Ne­al Step­hen­son, Se­vene­ves, un ro­man SF aplau­dat de Bill Ga­tes pe blo­gul per­so­nal pen­tru ac­cen­tul pus pe acu­ra­te­ţea şti­in­ţi­fi­că. Lu­na se de­zin­te­gre­a­ză în ur­ma unui fe­no­men mis­te­ri­os și ome­ni­rea des­co­pe­ră că mai are nu­mai doi ani până când frag­men­te­le sa­te­li­tu­lui vor că­dea pe Ter­ra într-o ploaie de foc ce va du­ra 5000 de ani. Cursa pen­tru a con­strui o Arcă a lui Noe spa­ţia­lă de­vi­ne sin­gu­ra so­lu­ţie…

Ci­ne poa­te şti mai bi­ne cum e să trăi­eş­ti în spa­ţiu de­cât Scott Kel­ly? El a co­man­dat Stația Spațială In­ter­nați­o­na­lă în 3 ex­pe­di­ţii și a pe­tre­cut 520 zi­le în spațiu, un re­cord prin­tre astro­nau­ţii ame­ri­cani. Îi aştep­tăm cu ne­răb­da­re car­tea Endu­ran­ce: A ye­ar în Spa­ce, a Li­fe­ti­me of Dis­co­ve­ry, ce va apă­rea pes­te câte­va luni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.