REȚELE PEN­TRU STE­LE

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Cat­he­ri­ne Zuc­ker­man IMA­GI­NE RADIO DE NATASHA HURLEYWALKER (ICRAR/CURTIN) ȘI THE GLEAM TEAM, PLA­CĂ ȘI PEI­SAJ MWA DE JOHN GOLDSMITH, CELESTIAL VISIONS (COMPOZIT DIN DO­UĂ IMA­GINI). MAI JOS, DE LA STÂNGA: COLABORARE NASA/DOE/FERMI LAT; ROSAT/CHROMOSC

Chiar și în cele mai înste­la­te no­pți, ochi­ul uman ve­de doar o mi­că fra­cți­u­ne din cos­mos. Așa­dar, da­că ar­cu­i­rea Ca­ru­lui Ma­re sau cele pa­tru punc­te ale Cru­cii Su­du­lui par mag­ni­fi­ce, gândiți-vă câte alte fe­no­me­ne tre­bu­ie să exis­te as­cun­se ve­de­rii.

Ace­as­tă per­spec­ti­vă e cea ca­re a dus-o pe astro­no­ma Natasha Hur­ley-Wal­ker până la un ra­di­o­te­les­cop pi­er­dut în Aus­tra­lia de Vest. Te­les­co­pul, nu­mit Mur­chi­son Wi­de­fi­eld Array, es­te al­că­tu­it din mii de an­te­ne ca­re văd prin pra­ful ste­lar și de­tec­te­a­ză „lu­mi­na radio” – dez­vă­lu­ind cu­lori și obi­ec­te într-un spec­tru ca­re nu es­te vi­zi­bil pen­tru oa­meni, nici chiar cu aju­to­rul te­les­coa­pe­lor op­ti­ce spația­le pre­cum Hub­ble. Întin­se pe aproa­pe 10 ki­lo­me­tri pă­trați de deșert, an­te­ne­le – mai ief­ti­ne de pro­dus și întreți­nut de­cât cele pa­ra­bo­li­ce ti­pi­ce – ara­tă ca „o ar­ma­tă de păian­jeni me­ca­nici”, spu­ne ea.

În ul­ti­mii pa­tru ani, Hur­ley-Wal­ker și o echi­pă de cer­ce­tă­tori de la Centrul Inter­nați­o­nal de Cer­ce­ta­re în Ra­di­oas­tro­no­mie din Per­th și de la alte in­sti­tuții din Aus­tra­lia și No­ua Ze­e­lan­dă au asam­blat pes­te 40.000 de ima­gini înre­gis­tra­te de te­les­cop.

Re­zul­ta­tul es­te un por­tret ino­va­tor al între­gu­lui cer su­dic. Expu­ne su­te de mii de ga­la­xii de la mi­li­oa­ne de ani-lu­mi­nă. Și ara­tă în cu­lori vii, ne­es­tom­pa­te, ima­gi­nea radio a Căii Lac­tee, lu­mi­na­tă de ră­mășițe­le de ste­le ex­plo­da­te și de câmpuri mag­ne­ti­ce in­ten­se. Acest studiu cu­prin­ză­tor, spu­ne Hur­ley-Wal­ker, „le per­mi­te oa­me­ni­lor să va­dă ce­rul prin ochi radio”.

Cer­ce­ta­rea ei es­te de­par­te de a fi ter­mi­na­tă. Hur­ley-Wal­ker lu­cre­a­ză acum cu o echi­pă in­ter­nați­o­na­lă pen­tru a dez­vol­ta un ra­di­o­te­les­cop de mul­te ori mai ma­re și mai sen­si­bil de­cât Mur­chi­son Wi­de­fi­eld Array. Teh­no­lo­gia sa ar pu­tea să re­ce­pți­o­ne­ze sem­na­le mai sla­be, ce­ea ce ar scoa­te la ive­a­lă alte mi­li­oa­ne de ga­la­xii și – da­că do­ri­nța ei se împli­nește – „naște­rea pri­me­lor ste­le”.

FO­TO­GRA­FII:

În ace­as­tă re­pre­zen­ta­re com­po­zi­tă, ima­gi­ni­le radio ale ga­la­xi­i­lor Ca­lea Lac­tee și Cen­tau­rus A stră­lu­cesc pe ce­rul noc­turn al su­du­lui, dea­su­pra unei se­cți­uni din te­les­co­pul Mur­chi­son Wi­de­fi­eld Array. De­de­subt, centrul Căii Lac­tee e ilus­trat la di­ver­se lun­gi­mi de un­dă.

RADIAȚII GAMMA

RADIAȚII X

SPEC­TRU VI­ZI­BIL

INFRAROȘII DE LUN­GI­MI DE UN­DĂ UL­TRA-LUN­GI

MICROUNDE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.