CARL SAGAN ÎȘI IMAGINEAZĂ MARTE

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Natasha Da­ly

În co­pi­lă­rie, vi­i­to­rul om de ști­i­nță, ci­ti­tor pa­si­o­nat al SF-ului lui Edgar Ri­ce Bur­ro­u­ghs, pe­tre­cea seri cul­cat pe mai­da­ne, pri­vind că­tre cer și „ima­gi­nându-se în acel loc roșu scântei­e­tor.” Vi­sa la ma­rți­eni cu cor­puri într-un ca­lei­dos­cop de cu­lori – Marte a lui Bur­ro­u­ghs avea do­uă cu­lori pri­ma­re în plus față de Pă­mânt –, cu ca­pe­te de­tașa­bi­le, dar for­me ca­te­go­ric uma­ne. „Atunci nu-mi dă­de­am se­a­ma ce șo­vin e să-i faci pe cei de pe altă pla­ne­tă să se­me­ne cu noi.” Dar în 1965, pri­ma mi­si­u­ne de sur­vol a lui Marte a tri­mis fo­to­gra­fii cu ro­că nea­tin­să – și ni­mic altce­va. A fost o lo­vi­tu­ră bru­ta­lă. New York Ti­mes a de­cla­rat Marte o pla­ne­tă moar­tă. „Me­ga­fau­na ma­rția­nă fan­tas­ti­că a fost ui­ta­tă”, scria John Updi­ke pen­tru ace­as­tă re­vis­tă, mu­lți ani mai târziu. Sagan era ne­clin­tit: fo­to­gra­fi­i­le erau ne­cla­re și ne­con­clu­den­te și ară­tau doar 1% din pla­ne­tă.

În 1967, Sagan a scris pen­tru Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic un ar­ti­col ca­re ex­plo­ra între­ba­rea ce îi ocu­pa­se gându­ri­le în co­pi­lă­rie: exis­tă viață pe Marte? Ma­te­ria­lul in­clu­dea o ilus­trație a unui ma­rțian te­o­re­tic, că­ru­ia el i-a acor­dat o ate­nție se­ri­oa­să. În co­res­pon­de­nța cu edi­to­rii ar­ti­co­lu­lui, Sagan și-a ex­pri­mat con­ster­na­rea față de o pri­mă schiță, spu­nând că ma­rția­nul se­mă­na cu „un băr­bat în cos­tum de țes­toa­să”. El a ima­gi­nat „un ve­ge­ta­rian ma­rțian ino­fen­siv”, fă­ră ochi. „Hai să-l fa­cem să se ori­en­te­ze ziua cu mi­cuțe­le sa­le an­te­ne roșii, iar noap­tea să sa­pe o groa­pă.”

Ta­blo­ul fi­nal (mai sus) l-a mu­lțu­mit pe Sagan, iar de­ta­li­i­le pun în lu­mi­nă anii lui de studiu: mem­bre­le fu­si­for­me ale cre­a­tu­rii se po­tri­vesc cu gra­vi­tația scă­zu­tă de pe Marte; scu­tul ca de sti­clă blo­che­a­ză ra­diația ul­tra­vi­o­le­tă. Ilus­trația era o odă adu­să fan­tas­me­lor ma­rți­e­ne din ti­ne­rețea lui Sagan. În 1996, cu puțin timp înain­te să moa­ră, Sagan a înre­gis­trat un me­saj pen­tru vi­i­to­rii ex­plo­ra­tori ai pla­ne­tei Marte: „Ori­ca­re ar fi mo­ti­vul pen­tru ca­re vă aflați pe Marte, mă bu­cur că sun­teți aco­lo. Și aș fi vrut să fiu și eu cu voi.”

MERGI

MAI DE­PAR­TE

Ci­tește arti­co­lul lui Carl Sagan, „Mars: A New Wor­ld to Explo­re”, în nu­mă­rul din de­cem­brie 1967 al Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic pe ar­chi­ve. na­ti­o­nal­ge­o­grap­hic.com. „HAI SĂ-L FA­CEM �PE MA­RȚIAN� SĂ SE ORI­EN­TE­ZE ZIUA CU MI­CUȚE­LE SA­LE AN­TE­NE ROȘII, IAR NOAP­TEA SĂ SA­PE O GROA­PĂ.” CARL SAGAN, ÎNTR-O SCRISOARE ADRESATĂ EDITORULUI SĂU, 1967

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.