UN­DE GĂ­SEȘTI PRAF DE STE­LE PE PĂ­MÂNT

National Geographic Romania - - Explorează - Text: A. R. Wil­liams

Jon Lar­sen, mu­zi­cian de jazz și om de ști­i­nță ama­tor din Nor­ve­gia, a reușit ce­va ce expe­rții cre­de­au că es­te im­po­si­bil – să gă­se­as­că par­ti­cu­le de praf cos­mic, nu­mi­te mi­cro­me­te­o­riți, în pro­du­se­le așe­ză­ri­lor uma­ne. Cer­ce­tă­to­rii cau­tă aces­te par­ti­cu­le, ca­re cad con­stant pe Pă­mânt, în Antarc­ti­ca sau alte locuri nea­tin­se, dar Lar­sen s-a gândit că ar tre­bui să exis­te o ca­le de a le co­lec­ta și în locuri mai po­pu­la­te.

Unii mi­cro­me­te­o­riți sunt praf ste­lar adevărat – fă­râme din ste­le ex­plo­da­te. Alții se cre­e­a­ză pro­ba­bil atunci când aste­roi­zii se ci­oc­nesc, iar co­me­te­le se va­po­ri­ze­a­ză. Lar­sen a învățat să iden­ti­fi­ce tră­să­tu­ri­le uni­ce ca­re ca­pă­tă for­mă în timp ce par­ti­cu­le­le cad prin at­mos­fe­ra Pă­mântu­lui, mai întâi to­pin­du-se și apoi so­li­di­fi­cându-se. Exem­ple­le ară­ta­te aici – din no­ua car­te a lui Lar­sen, In Se­ar­ch of Star­dust – pre­zin­tă mar­gini ră­su­ci­te, pete au­rii de fi­er-ni­chel și de sul­fu­ră, pi­ra­mi­de cris­ta­li­za­te de mi­ne­ra­le for­ma­te în tim­pul că­lă­to­ri­ei.

Lar­sen a reușit să gă­se­as­că mi­cro­me­te­o­riți spă­lând mâlul acu­mu­lat în jghe­a­bu­ri­le aco­pe­rișu­ri­lor, cer­nându-l și apoi fo­lo­sind un mag­net pen­tru a ex­tra­ge par­ti­cu­le­le din se­di­men­tul ră­mas. Du­pă ce a abor­dat mai mu­lți oa­meni de ști­i­nță, în cele din ur­mă l-a con­vins pe Mat­thew Gen­ge, pla­ne­to­log la Impe­rial Col­le­ge Lon­don, să exa­mi­ne­ze 48 de par­ti­cu­le pe ca­re le co­lec­ta­se. Gen­ge le-a ana­li­zat com­po­ziția și a con­fir­mat că Lar­sen reuși­se într-ade­văr să gă­se­as­că praf ex­tra­te­res­tru în mij­lo­cul res­tu­ri­lor pă­mântești. „Jon a fost cel ca­re a pri­vit prin mi­cros­cop, tre­când prin su­te de mii de par­ti­cu­le ca să gă­se­as­că un sin­gur mi­cro­me­te­o­rit”, spu­ne Gen­ge.

FO­TO­GRA­FII LA MI­CROS­COP SUPRAPUSE: JAN BRALY KIHLE ȘI JON LAR­SEN

CÂT DE MICI?

Fi­e­ca­re par­ti­cu­lă e la­tă de vreo 300 de mi­croni, cam cât un fir de păr uman. Pen­tru a sur­prin­de de­ta­lii mi­nus­cu­le,

Lar­sen și co­le­gul Jan Kihle fo­to­gra­fia­ză la mi­cros­cop cu di­ver­se lun­gi­mi fo­ca­le, fă­când o fotografie per mi­cron. Sof­twa­re-ul com­bi­nă ima­gi­ni­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.