NU­ME DE STE­LE

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Cat­he­ri­ne Zuc­ker­man

Deși su­nă a per­so­na­je din Har­ry Pot­ter, Alfirk și Gru­mi­um sunt, de fapt, nu­me­le a do­uă ste­le din uni­vers. Împreu­nă cu alte 225 de nu­me ne­o­bișnu­i­te, ele fac par­te din­tr-un nou re­gis­tru al nu­me­lor ofi­cia­le ale ste­le­lor. Lis­ta a fost cre­a­tă de Uni­u­nea Astro­no­mi­că In­ter­nați­o­na­lă, gru­pul ca­re au­to­ri­ze­a­ză de­nu­mi­rea obi­ec­te­lor ce­rești.

Timp de mi­le­nii, oa­me­nii s-au ba­zat pe ste­le pen­tru a na­vi­ga pe mări și a-și cul­ti­va re­col­te­le, spu­ne astro­no­mul Eric Ma­ma­jek. În timp, o sin­gu­ră stea pu­tea adu­na zeci de nu­me cu di­ver­se or­to­gra­fi­eri și tra­du­ceri, mul­te având ră­dă­cini în gre­a­ca ve­che și ara­bă. Astro­no­mii le dau cor­pu­ri­lor ce­rești de­nu­miri al­fa­nu­me­ri­ce, însă oa­me­ni­lor le pla­ce să fo­lo­se­as­că to­po­ni­me, spu­ne Ma­ma­jek: „Nu te re­feri la orașul tău na­tal fo­lo­sind co­dul poștal.”

Ma­ma­jek spe­ră ca no­ua lis­tă să le ofe­re tu­tu­ror astro­no­mi­lor un le­xi­con sim­pli­fi­cat. Între timp, el și echi­pa lui me­nțin un in­dex in­tern al fi­e­că­rui nu­me pe ca­re îl gă­sesc – la ul­ti­ma nu­mă­ră­toa­re, în jur de 3.500 pen­tru 950 de ste­le.

FO­TO: ROGELIO BERNAL ANDREO (MO­ZAIC DIN APRO­XI­MA­TIV 2.000 DE IMA­GINI)

CRI­ZĂ DE IDENTITATE

În pre­zent, nu­me­le ofi­cial al ste­lei de mai sus es­te Be­tel­geu­se, un cu­vânt de­ri­vat din ara­bă. Dar ea a avut mul­te alte nu­me, din­tre ca­re câte­va sunt enu­me­ra­te mai jos. • Al-mir­zam (ara­bă)

• Ardra (san­skri­tă)

• Bed Elgeu­ze (va­rian­tă de

or­to­gra­fi­e­re)

• Be­tel’gej­ze (va­rian­tă de or­to­gra

fi­e­re)

• Chak tu­lix (mayașă)

• Jed Algeu­ze (va­rian­tă de

or­to­gra­fi­e­re)

• Kau­lua­ko­ko (ha­wai­ia­nă)

• Lak (ti­be­ta­nă)

• Men­kib al Gjau­za (ara­bă) • Mo­roit­ch (abo­ri­ge­nă aus­tra­lia­nă) • Ori­o­nis Hu­me­rus Ori­ent (la­ti­nă) • Pu­ta­ra (maori)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.