DES­PRE TOA­LE­TE CU MATT DAMON

National Geographic Romania - - Viziuni - Su­san Gol­dberg, re­dac­tor-șef

Es­te un ac­tor, pro­du­că­tor și sce­na­rist ce­le­bru și pre­miat. Însă Matt Damon, de 46 de ani, es­te și co­fon­da­to­rul Wa­ter.org, o or­ga­ni­zație non­pro­fit ca­re pro­mo­ve­a­ză ac­ce­sul la apă cu­ra­tă și ca­na­li­za­re. L-am in­ter­vi­e­vat la Was­hin­gton, D.C. înain­te să se adre­se­ze li­de­ri­lor de la Ban­ca Mon­dia­lă.

Su­san Gol­dberg: Hai să avem o con­ver­sație des­pre ca­ca.

Matt Damon: Gro­zav. Nu­me­le gru­pu­lui fi­ind Wa­ter.org, da­că vom re­zol­va vre­o­da­tă par­tea de ac­ces la apă cu­ra­tă a pro­ble­mei apei și ca­na­li­ză­rii, mă întreb da­că nu­me­le ar de­ve­ni [ire­pro­duc­ti­bil].org…

SG: Nu pot să pu­blic asta! Deși e des­tul de amu­zant.

Se­ri­os, încer­când să scri­em și să fo­to­gra­fi­em pen­tru arti­co­lul des­pre ca­na­li­za­re din acest nu­măr [ve­zi pa­gi­na 64], a de­venit clar că es­te un su­bi­ect di­fi­cil pen­tru mul­tă lume.

MD: Da. Da­că vor­bești des­pre can­cer sau SIDA, chiar da­că te re­feri la țări în curs de dez­vol­ta­re, oa­me­nii din ță­ri­le dez­vol­ta­te înțe­leg pe de­plin. Cu toții avem pe ci­ne­va ca­re s-a lup­tat cu una din­tre aces­te bo­li și te poți iden­ti­fi­ca ime­diat. Dar cu așa ce­va, pur și sim­plu, nu. Poa­te că avem po­vești cu bu­nici sau stră­bu­nici ca­re se du­ce­au­la­la­tri­nă, da­re­o­pro­ble­mă­ca­re, înma­re mă­su­ră, a fost re­zol­va­tă în ță­ri­le dez­vol­ta­te. Nu prea pu­tem să ne iden­ti­fi­căm cu o ches­tie ca de­fe­ca­rea în aer li­ber, o pro­ble­mă uriașă în ță­ri­le în curs de dez­vol­ta­re.

SG: Pen­tru unii es­te greu și să spu­nă asta cu vo­ce ta­re. Unul din­tre lu­cru­ri­le pe ca­re încer­căm într-ade­văr să le fa­cem în arti­co­lul nos­tru es­te să ară­tăm im­pac­tul lip­sei unui sis­tem de eva­cua­re; poa­te atunci îi poți de­ter­mi­na pe oa­meni să se uneas­că.

MD: Es­te greu să îi de­ter­mini pe oa­meni să înțe­le­a­gă enor­mi­ta­tea pro­ble­mei – că 2,4 mi­liar­de de oa­meni nu au ac­ces adecvat la toa­le­te. Mai mu­lți oa­meni au un telefon mobil. La fi­e­ca­re 90 de se­cun­de moa­re un co­pil cu vârsta de până la cinci ani din cau­za lip­sei ac­ce­su­lui la apă cu­ra­tă și toa­le­te. Aces­te do­uă lu­cruri, de fapt, merg mână în mână.

SG: Și ce faci?

MD: Pri­mul ob­sta­col de înlă­tu­rat es­te să îi fa­cem pe oa­meni să înțe­le­a­gă că es­te o pro­ble­mă, iar al doi­lea es­te să încer­căm să fa­cem su­bi­ec­tul mai ușor de dis­cu­tat. Pu­tem fo­lo­si umo­rul. Noi ne gândi­se­răm

să înre­gis­trăm o re­cla­mă de uti­li­ta­te pu­bli­că în ca­sa fa­bu­loa­să a unei ve­de­te de la Hol­ly­wood, iar eu să cer să merg la baie și ea să zi­că: „A, nu, nu avem băi – noi prac­ti­căm de­fe­ca­rea în aer li­ber”.

SG: Ai avut în ve­de­re vreo ce­le­bri­ta­te? MD: M-am gândit că ar fi nos­tim să fie la Jim­my Kim­mel. [No­ta editorului: re­pli­ca a stârnit râsul pen­tru că, de aproa­pe un de­ce­niu, Damon și mo­de­ra­to­rul Kim­mel își fac far­se re­ci­proc și se pre­fac că au un con­flict.]

SG: Așa­dar, lu­mea es­te pli­nă de cau­ze im­por­tan­te, o mu­lți­me de lu­cruri pe ca­re îți poți chel­tui tim­pul, ener­gia și ba­nii. De ce ace­as­tă mi­si­u­ne?

MD: Am înce­put să ana­li­zez pro­ble­me­le să­ră­ci­ei ex­tre­me și am vrut să mă im­plic; apa și ca­na­li­za­rea erau pur și sim­plu la ba­za tu­tu­ror lu­cru­ri­lor. Era o pro­ble­mă uriașă și nu au­ze­am pe ni­meni vor­bind des­pre ea. Es­te in­fi­nit de fas­ci­nan­tă și ex­trem de com­ple­xă și nu exis­tă ni­ci­un fel de so­luție ime­dia­tă.

SG: Și de un­de înce­pi?

MD: M-am aso­ciat cu [in­gi­ne­rul și an­tre­pre­no­rul so­cial] Ga­ry Whi­te și împreu­nă am fon­dat Wa­ter.org. În ese­nță, fo­lo­sește con­cep­te­le mi­cro­fi­na­nță­rii și le îndre­ap­tă spre apă și ca­na­li­za­re: dăm împru­mu­turi pen­tru ca oa­me­nii să se co­nec­te­ze la o rețea de apă sau să con­stru­ias­că o toa­le­tă pen­tru ca­sa lor. Am ajuns la 5,5 mi­li­oa­ne de oa­meni și vom ajun­ge la [încă] 2,5 mi­li­oa­ne anul aces­ta. SG: Ce a des­co­pe­rit au­toa­rea noas­tră când a scris arti­co­lul a fost că exis­tau foar­te mul­te in­hi­biții cul­tu­ra­le – de exem­plu, că în unele pă­rți ale lu­mii oa­me­ni­lor le plă­cea să me­ar­gă afa­ră. Con­si­de­rau că e mai cu­rat să te înde­păr­te­zi de ca­să, să mergi pe câmp.

MD: Da, da­că nu ai țe­vi ca­re să tran­spor­te de­je­cți­i­le, atunci așa e. Și da­că mergi în India, de pil­dă, gă­sești niște câmpuri uriașe un­de toa­tă co­mu­ni­ta­tea prac­ti­că de­fe­ca­rea în aer li­ber. Dar asta se schim­bă și se schim­bă foar­te ra­pid, cred, în ma­re

par­te da­to­ri­tă ti­ne­ri­lor.

SG: In­te­re­sant că po­me­nești de ti­neri. Unul din­tre lo­cu­ri­le un­de am mers pen­tru ar­ti­col a fost Vi­et­nam, iar pro­ble­ma se re­me­dia­ză de­oa­re­ce co­pi­ii merg la școa­lă și aco­lo exis­tă toa­le­te. Se întorc aca­să la pă­ri­nții lor și spun: „Ui­te ce ar tre­bui să fa­cem”.

MD: Da, exact, așa e.

SG: Mă întreb un lu­cru: Nați­u­ni­le Uni­te au spus că exis­tă obi­ec­ti­vul ca până în 2030 să nu mai exis­te de­fe­ca­re în aer li­ber. Cre­zi că exis­tă vreo ca­le să ne apro­pi­em de asta?

MD: Ca­te­go­ric până în 2030.

SG: Asta înse­am­nă nu­mai 13 ani.

MD: Știu. Dar se întâmplă ra­pid.

SG: Ai me­nți­o­nat că, fă­când asta, au­zi po­vești îndu­i­oșă­toa­re. Ce fel de po­vești îți spun oa­me­nii?

MD: Păi, era o fa­tă de 13 ani, iar fi­i­ca mea cea ma­re avea 13 ani atunci, așa că am pu­tut s-o înțe­leg pe puștoai­ca asta. Era în Hai­ti și aju­ta­sem la in­tro­du­ce­rea apei într-un sat. Iar fa­ta ace­as­ta de 13 ani nu mai era ne­voi­tă să cau­te apă timp de trei-pa­tru ore în fi­e­ca­re zi.

Am între­bat-o: „Ce o să faci cu tot tim­pul ră­mas? O să ai mai mult timp pen­tru te­me?” S-a ui­tat la mi­ne și a zis: „N-am ne­voie de mai mult timp pen­tru te­me. Sunt cea mai bu­nă din cla­să.” Știam că spu­ne ade­vă­rul, așa că am zis: „Bi­ne, șme­che­ro, păi ce o să faci cu tim­pul ră­mas?” Iar ea s-a ui­tat la mi­ne și a răs­puns: „O să mă joc”.

M-a fă­cut să mă simt umil, pen­tru că n-ar tre­bui să împo­vă­răm co­pi­ii cu ase­me­nea lu­cruri. Co­pi­ii aceia ar tre­bui să se joa­ce. La asta se gândesc co­pi­ii noștri și la asta ar tre­bui să se gânde­as­că și acei co­pii.

Vă mu­lțu­mesc că ci­tiți Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic.

Au­toa­rea Eli­za­beth Roy­te și fo­to­gra­fa Andrea Bru­ce do­cu­men­te­a­ză pro­ble­me­le le­ga­te de ac­ce­sul la toa­le­te în ță­ri­le în curs de dez­vol­ta­re în arti­co­lul „Ne­voi ome­nești” de la pa­gi­na 64 a aces­tui nu­măr.

Vi­zi­tați Wa­ter.org pen­tru a afla mai mul­te des­pre efor­tu­ri­le or­ga­ni­zați­ei de a spori ac­ce­sul la apă cu­ra­tă și ca­na­li­za­re în ță­ri­le în curs de dez­vol­ta­re.

„2,4 MI­LIAR­DE DE OA­MENI NU AU AC­CES ADECVAT LA TOA­LE­TE.

MAI MU­LȚI OA­MENI AU UN TELEFON MOBIL.”

MATT DAMON

FO­TO: PARI DUKOVIC ACEST IN­TER­VIU A FOST EDITAT PEN­TRU CONCIZIE ȘI CLARITATE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.