Din nou

National Geographic Romania - - Din Nou - Text: Sam Ho­we Ver­ho­vek Fo­to: Vin­cent Fo­ur­ni­er

Ti­ne­rii in­gi­neri in­di­eni s-au așe­zat, puțin ne­li­niștiți, într-o sa­lă de con­fe­ri­nțe im­pro­vi­za­tă într-un fost de­po­zit de ba­te­rii de mași­nă din Ban­ga­lo­re. Stă­te­au față în față cu câți­va băr­bați și fe­mei mai în vârstă, mu­lți din­tre ei re­pe­re că­run­te ale pro­gra­mu­lui spațial re­du­ta­bil al Indi­ei. Ța­ra are pri­ma age­nție spațială din Asia ca­re a tri­mis un ve­hi­cul pe or­bi­tă în ju­rul pla­ne­tei Marte, iar în fe­brua­rie anul tre­cut a tri­plat fos­tul re­cord mon­dial, lan­sând pe or­bi­tă 104 sa­te­liți într-o sin­gu­ră mi­si­u­ne. Ate­nția tu­tu­ror se îndrep­ta spre un dis­po­zi­tiv mic ca­re se ro­tea, aproa­pe cât un cup­tor cu microunde.

S.U.A. Și cei în afa­ra com­pe­tiți­ei XPri­ze au vi­suri am­biți­oa­se. Astro­bo­tic Te­chno­lo­gy con­stru­i­ește mo­du­le de ase­le­ni­za­re ca Grif­fin (dea­su­pra) într-un de­po­zit din Pit­tsburg, fos­tă uzi­nă de pre­sa­re a oțe­lu­lui. Fir­ma in­te­nți­o­nea­ză să „fa­că Lu­na ac­ce­si­bi­lă tu­tu­ror”, vânzând spațiu prin ser­vi­ci­ul Moo­nMail cu prețuri de la 460$ pen­tru pri­ma că­lă­to­rie.

Ger­ma­nia Ro­ve­rul Audi Lu­nar Quat­tro (dre­ap­ta), con­stru­it de PT Sci­en­tis­ts, stă pe un sol încăl­zit la 120°C, sub lu­mini de 1.000 W, ca­re imi­tă con­diți­i­le lu­na­re. Ro­ve­rul nu par­ti­ci­pă la cursa XPri­ze, dar ar pu­tea li­vra încăr­că­turi cu „va­loa­re per­so­na­lă, co­mer­cia­lă, edu­ca­ti­vă, ști­i­nți­fi­că sau teh­no­lo­gi­că” pe su­pra­fața Lunii.

Tână­ra echi­pă și-a ex­pli­cat pla­nul de a-l tri­mi­te în spațiu cu o ra­che­tă, spre sfârși­tul anu­lui, de a-l pla­sa pe or­bi­tă în ju­rul Lunii, la cir­ca 400.000 km de­păr­ta­re de Pă­mânt, de a-i ghi­da ase­le­ni­za­rea și de a-l tri­mi­te prin pei­sa­jul lu­nar nei­er­tă­tor. Ingi­ne­rii de la Te­a­mIndus au spus că fir­ma lor avea să fa­că toa­te aces­tea cu un bu­get in­cre­di­bil de mic, pro­ba­bil în jur de 65 de mi­li­oa­ne de do­lari, ma­re par­te obți­nuți de la in­ves­ti­tori pri­vați.

Un in­ves­ti­tor im­por­tant din Mum­bai, Ashish Ka­cho­lia, ca­re a dat com­pa­ni­ei pes­te un mi­li­on de do­lari, se afla în sa­lă, mai în spa­te, și as­cul­ta dis­cuția cap­ti­vat. At­mos­fe­ra avea ce­va din între­bă­ri­le in­ten­se, la foc au­to­mat, ale unei pre­zen­tări de di­ser­tație doc­to­ra­lă și din to­nul de im­pro­vi­zație, în ca­re toa­tă lu­mea vo­ci­fe­re­a­ză și râde, din Lok Sab­ha, ca­me­ra in­fe­ri­oa­ră agi­ta­tă a Par­la­men­tu­lui in­dian. Ka­cho­lia nu avea ne­voie să fie pre­zent toa­tă ziua ca să își su­pra­ve­ghe­ze in­ves­tiția – de­par­te de a fi prin­tre cele mai mari ale lui –, dar a ră­mas să as­cul­te dia­lo­gul spe­cia­li­zat des­pre proi­ec­tări în or­bi­tă se­le­no­cen­tri­că (în ju­rul Lunii), mo­de­le de re­pre­zen­ta­re a fo­rțe­lor, apo­geu și pe­ri­geu și ba­za pe ca­re își con­stru­i­se­ră „co­pi­ii” mar­ja de eroa­re a ma­tri­cei de co­va­ria­nță.

„E fas­ci­nant”, a ex­pli­cat Ka­cho­lia. „Au 25-28 de ani și își apă­ră cal­cu­le­le, toa­tă mun­ca, în fața a o mie de ani de ex­pe­ri­e­nță co­lec­ti­vă și cu­noști­nțe ae­ros­pația­le în ța­ra noas­tră.” S. K. Jain, pri­e­te­nul lui, și el in­ves­ti­tor cu­nos­cut, a apro­bat con­vins. „Ti­ne­rii pun pe foc ima­gi­nația Indi­ei”, a co­men­tat el. „Spun tu­tu­ror: Ni­mic nu e im­po­si­bil.”

La aproa­pe 50 de ani du­pă punc­tul cul­mi­nant al pri­mei cur­se im­por­tan­te până la Lu­nă, în ca­re S.U.A. și U.R.S.S. au chel­tu­it su­me fan­tas­ti­ce din ba­nii pu­blici în încer­ca­rea de a tri­mi­te pri­mul om pe su­pra­fața se­le­na­ră, înce­pe o cursă no­uă și ne­o­bișnu­i­tă că­tre cel mai apro­piat ve­cin spațial – fi­na­nța­tă în ma­re par­te din ca­pi­tal pri­vat și cu cos­turi, com­pa­ra­tiv, mult mai mici. Re­com­pen­sa cea mai di­rec­tă, Goo­gle Lu­nar XPri­ze (GLXP), în va­loa­re de 20 de mi­li­oa­ne de do­lari, o va pri­mi una din­tre cele cinci echi­pe fi­na­lis­te din între­a­ga lume. Sunt pri­me­le gru­puri fi­na­nța­te pri­vat ca­re încer­că să tri­mi­tă pe Lu­nă un ve­hi­cul ca­re să ne tran­smi­tă ima­gini la re­zo­luție ma­re.

Com­pe­tiția se in­spi­ră ex­pli­cit din ma­ri­le cur­se cu pre­mii din anii aviați­ei, ge­ne­ra­toa­re de mari ino­vații, în spe­cial pre­mi­ul Orteig, câști­gat de Char­les Lin­dber­gh în 1927 pen­tru zbo­rul fă­ră opri­re cu Spi­rit of St. Lo­u­is de la New York la Pa­ris.

La fel ca atunci, între­ce­rea pen­tru Lu­nar XPri­ze ți­ne de pres­ti­gi­ul nați­o­nal. Pen­tru onoa­rea ace­as­ta con­cu­re­a­ză, ală­turi de India, echi­pe din Isra­el, Ja­po­nia și S.U.A., plus un grup mul­ti­nați­o­nal: anul tre­cut, cele 16 echi­pe ca­re au re­zis­tat până în se­mi­fi­na­lă au re­pre­zen­tat o ca­val­ca­dă de nați­uni.

Aproa­pe la fel de di­ver­se ca ță­ri­le de ori­gi­ne sunt și me­to­de­le și par­te­ne­ria­te­le co­mer­cia­le im­pli­ca­te în re­zol­va­rea ce­lor trei mari pro­ble­me: lan­sa­rea de pe Pă­mânt, ase­le­ni­za­rea și de­pla­sa­rea pen­tru co­lec­ta­rea și tran­smi­te­rea da­te­lor. Pen­tru ace­as­tă ul­ti­mă pro­vo­ca­re, trei echi­pe in­te­nți­o­nea­ză să lan­se­ze va­rian­te ale unui ro­ver tra­diți­o­nal, iar ce­le­lal­te do­uă vor să fa­că, cu ve­hi­cu­lul lor, un salt uriaș pen­tru între­prin­de­ri­le pri­va­te: în loc să ghi­de­ze ve­hi­cu­lul pe su­pra­fața Lunii, îl vor fa­ce să „sa­ră” pes­te dis­ta­nța mi­ni­mă ne­ce­sa­ră, de 500 m.

Ca în mul­te din­tre pri­me­le con­cur­suri de aviație, echi­pa câști­gă­toa­re, ori­ca­re ar fi ea, va chel­tui mult mai mult pen­tru a obți­ne pre­mi­ul de­cât va pri­mi ca re­com­pen­să, deși toa­te echi­pe­le spe­ră ca pu­bli­ci­ta­tea glo­ba­lă și „plu­sul de ima­gi­ne” atra­se de vic­to­rie să le aco­pe­re cu vârf și înde­sat in­ves­tiția.

În ese­nță, no­ua cursă spațială ri­di­că o între­ba­re alt­fel ri­di­co­lă în anii 1960, în plin Răz­boi Re­ce, când S.U.A. erau dis­pu­se să chel­tu­ias­că pes­te 4% din bu­ge­tul fe­de­ral pen­tru a ajun­ge pe Lu­nă înain­tea su­per­pu­te­rii ina­mi­ce: chiar se pot fa­ce bani din­tr-o ex­pe­diție îndrăz­neață în spațiu? Pen­tru o ga­mă foar­te va­ria­tă de an­tre­pre­nori, oa­meni de ști­i­nță, vi­zi­o­nari, împă­ti­miți, vi­să­tori, ex­cen­trici și po­si­bi­li țic­niți im­pli­cați în tână­ra in­dus­trie spațială, răs­pun­sul es­te un „da” en­tu­ziast.

Au ră­mas ce­le­bre cu­vin­te­le preșe­din­te­lui John F. Ken­ne­dy din 1962: „ale­gem să mer­gem pe Lu­nă în de­ce­ni­ul aces­ta și să fa­cem atâtea alte lu­cruri nu pen­tru că sunt ușoa­re, ci pen­tru că sunt gre­le”. Azi, Bob Ri­char­ds, fon­da­tor și di­rec­tor exe­cu­tiv al Moon Express (echi­pa ame­ri­ca­nă),

ofe­ră o altă ex­pli­ca­ţie: „Ale­gem să mer­gem pe Lu­nă”, spu­ne el, „fi­in­dcă e pro­fi­ta­bil!”

Nu avem nici cea mai va­gă idee da­că Ri­char­ds are drep­ta­te sau, da­că da, când anu­me se va do­ve­di că a avut drep­ta­te. În do­me­ni­ul spa­ţial, întârzi­e­ri­le sunt la or­di­nea zi­lei; re­a­list vor­bind, mul­te com­pa­nii își vor câști­ga ba­nii, ini­ţial, din con­trac­te cu sta­tul, nu de la cli­en­ţi pri­va­ţi. To­tuși, Ri­char­ds pre­zi­ce că pri­mul tri­li­o­nar al pla­ne­tei va fi un an­tre­pre­nor spa­ţial, poa­te cel ca­re va sta­bi­li pe so­lul se­le­nar mi­ne de he­liu- , un gaz rar pe Pă­mânt, dar abun­dent pe Lu­nă și o ex­ce­len­tă sur­să po­ten­ţia­lă de com­bus­ti­bil pen­tru fu­zi­u­nea nu­cle­a­ră – un Sfânt Graal al teh­no­lo­gi­ei ener­ge­ti­ce, pe ca­re cer­ce­tă­to­rii se stră­du­i­esc de de­ce­nii să-l stă­pâneas­că. O ave­re fa­bu­loa­să ar pu­tea-o fur­ni­za și aste­roi­zii și alte cor­puri din apro­pi­e­rea Pă­mântu­lui, din ca­re s-ar pu­tea ex­tra­ge cu aju­to­rul ro­bo­ţi­lor mari can­ti­tă­ţi de aur, ar­gint, pla­ti­nă, ti­ta­niu și alte ele­men­te pre­ţi­oa­se.

„Aco­lo ne aște­ap­tă ce­curi de de mii de mi­liar­de, ga­ta de înca­sat!”, spu­ne Pe­ter Dia­man­dis, fi­zi­cian și in­gi­ner, co-fon­da­tor al Pla­ne­ta­ry Re­so­ur­ces, com­pa­nie sus­ţi­nu­tă de Ja­mes Ca­me­ron, re­gi­zo­rul fil­mu­lui Ava­tar, și de alţi câţi­va mi­liar­dari din sfe­ra teh­no­lo­gi­ei. Pla­ne­ta­ry Re­so­ur­ces a cum­pă­rat în com­pa­nia Aste­rank, a că­rei pa­gi­nă web ofe­ră date ști­in­ţi­fi­ce des­pre po­si­bi­le ex­ploa­tări mi­ni­e­re pe pes­te . de aste­roi­zi și le es­ti­me­a­ză va­loa­rea eco­no­mi­că.

Dia­man­dis es­te și fon­da­to­rul, și preșe­din­te­le exe­cu­tiv al Fun­da­ţi­ei XPri­ze, ca­re a spon­so­ri­zat alte câte­va com­pe­ti­ţii cu pre­mii me­ni­te să for­ţe­ze li­mi­te­le in­ven­ti­cii și teh­no­lo­gi­ei în do­me­nii pre­cum in­te­li­gen­ţa ar­ti­fi­cia­lă, ma­te­ma­ti­ca, ener­gia și să­nă­ta­tea glo­ba­lă. Între­gul efort din com­pe­ti­ţia Lu­nar Xpri­ze, spu­ne Chan­da Gon­za­les-Mow­rer, di­rec­tor se­ni­or al fun­da­ţi­ei, es­te me­nit să des­chi­dă ca­lea că­tre „o no­uă eră a că­lă­to­ri­i­lor ne­cos­ti­si­toa­re pe Lu­nă și din­co­lo de ea”.

Așa cum ma­rea reuși­tă a lui Lin­dber­gh, acla­ma­tă de între­a­ga lume, a ge­ne­rat un in­te­res enorm pen­tru avia­ţia ci­vi­lă, cursa că­tre Lu­nă es­te gândi­tă să aprin­dă ima­gi­na­ţia pu­bli­cu­lui când vi­ne vor­ba de pi­o­ni­e­rii spa­ţia­li pri­va­ţi, ca­re fac de­ja tran­spor­turi spre Sta­ţia Spa­ţia­lă In­ter­na­ţi­o­na­lă și lan­se­a­ză sa­te­li­ţi, ra­che­te or­bi­ta­le și mo­du­le de tes­ta­re. În cu­rând, ve­hi­cu­le­le ar pu­tea du­ce și pa­sa­geri: Vir­gin Ga­lac­tic, pe ca­re fon­da­to­rul ei mi­liar­dar Ri­chard Bran­son o nu­mește „pri­ma li­nie spa­ţia­lă co­mer­cia­lă”, se pre­gă­tește pen­tru scur­te tu­ruri spa­ţia­le în ca­re că­lă­to­rii vor

Cre­zi că nu ți-ar sta rău cu un Lu­nar XPri­ze (20 de mi­li­oa­ne de do­lari pen­tru lo­cul întâi și cinci mi­li­oa­ne pen­tru al doi­lea) în cont? Ia­tă ce tre­bu­ie să faci: Lan­sa­re înain­te de 31 de­cem­brie 2017 Ase­le­ni­za­re cu un mo­dul spațial Dis­ta­nță

500 m pe su­pra­fața Lunii Co­mu­ni­ca­re cu Pă­mântul, prin vi­deo și ima­gini

avea par­te de gra­vi­tație ze­ro și ima­gini ulu­i­toa­re ale Pă­mântu­lui. În fe­brua­rie, Elon Musk, fon­da­to­rul com­pa­ni­ei Spa­ceX, anu­nța că va tri­mi­te do­uă per­soa­ne încă nei­den­ti­fi­ca­te într-un tur în ju­rul Lunii la sfârși­tul lui 2018, cu na­va Dra­gon. Do­uă luni mai târziu, Jeff Be­zos, fon­da­to­rul Ama­zon, a de­cla­rat că va vin­de anual acți­uni în va­loa­re de un mi­liard de do­lari pen­tru a înfi­i­nța Blue Ori­gin, pro­pria lui com­pa­nie co­mer­cia­lă și de tu­rism spațial.

avem mo­ti­ve din plin să pri­vim cu scep­ti­cism ter­me­ne­le anu­nța­te de fir­me pen­tru tran­spor­tul cli­e­nți­lor pri­vați în spațiu; în fond, pră­buși­rea din 2014 a pro­to­ti­pu­lui na­vei de pa­sa­geri a Vir­gin Ga­lac­tic a întârziat efor­tu­ri­le com­pa­ni­ei cu câți­va ani. Deși com­pe­tiția Lu­nar XPri­ze pa­re să se apro­pie de sfârșit, ră­mân des­tu­le ob­sta­co­le, prin­tre ca­re ris­cul de a ra­ta ter­me­nul-li­mi­tă și eșe­cul ra­che­te­lor la tes­te­le pre-lan­sa­re. În plus, se prea poa­te ca im­pac­tul cur­sei asu­pra ima­gi­nați­ei pu­bli­ce să se do­ve­de­as­că mo­dest. În pri­mul rând, îi lip­sesc pur și sim­plu dra­ma și sus­pan­sul la sca­ră uma­nă al ase­le­ni­ză­rii din 1969 și al întoar­ce­rii cu bi­ne a echi­pa­ju­lui. Reuși­ta de atunci a dat star­tul erei ex­plo­ră­rii uma­ne pe su­pra­fața Lunii, eră ca­re, până la ur­mă, a du­rat doar trei ani. Ro­ve­re lu­na­re fă­ră echi­paj exis­tă de­ja de câte­va de­ce­nii: în 2013, oda­tă cu mi­si­u­nea Yu­tu, Chi­na de­venea a treia nați­u­ne ca­re tri­mi­tea un ro­ver pe Lu­nă. Deci, la ur­ma ur­mei: ce ma­re sco­fa­lă?

„Mai nou, cos­tu­ri­le zbo­ru­ri­lor spația­le scad, chiar dra­ma­tic”, ex­pli­că John Thor­nton, di­rec­tor exe­cu­tiv la Astro­bo­tic, com­pa­nie din Pit­tsbur­gh ca­re ur­mă­rește să „fa­că Lu­na ac­ce­si­bi­lă lu­mii între­gi” cu ser­vi­cii lo­gis­ti­ce ca­re pre­su­pun tran­sport pen­tru ori­ce, de la ex­pe­ri­men­te uni­ver­si­ta­re la Moo­nMail, poșta se­le­na­ră pen­tru cli­e­nți ca­re vor doar să la­se ce­va mic pe sa­te­li­tul nos­tru – un bi­lețel, o fotografie, o șu­viță de păr de la o fi­i­nță iu­bi­tă de­ce­da­tă.

„O com­pa­nie ca a noas­tră poa­te fa­ce cal­cu­le­le și le poa­te ară­ta in­ves­ti­to­ri­lor că avem, efec­tiv, un plan fe­za­bil pen­tru pro­fit”, spu­ne Thor­nton. „Acum câți­va ani, așa ce­va ar fi fost sci­en­ce-fic­ti­on.”

Da­că pri­ma cursă a omu­lui spre Lu­nă ar fi, să zi­cem, echi­va­len­tul con­stru­i­rii unui com­pu­ter cen­tral ma­re cât o ca­me­ră și enorm de scump, în zo­rii teh­no­lo­gi­ei de vârf, cursa de acum ar fi o altă eră in­for­ma­ti­că: între­ce­rea pen­tru a pu­ne un com­pu­ter con­vena­bil ca preț pe bi­ro­ul ori­cui sau, câți­va ani mai târziu, în te­le­fo­nul ori­cui. Astă­zi, com­pu­te­re­le sunt atât de mi­nus­cu­le (iar ba­te­ri­i­le lor atât de com­pac­te), încât pu­tem ajun­ge pe Lu­nă cu dis­po­zi­ti­ve tot mai mici și mai ief­ti­ne. În loc de ro­ve­re cât un cart de golf, se prea poa­te ca ur­mă­toa­rea ge­ne­rație de mașini ca­re vor ex­plo­ra, car­to­gra­fia și chiar să­pa în pei­sa­jul se­le­nar să fie cât un ca­mi­on de ju­că­rie. Aces­ta es­te prin­ci­pa­lul fac­tor ca­re pro­pul­se­a­ză eco­no­mia spațială ac­tua­lă.

„E vor­ba de mi­cro-ro­ve­re și Cu­beSats mi­nia­tu­ra­li”, spu­ne Wil­liam L. „Red” Whit­ta­ker, le­gen­dar ex­pert în ro­bo­ti­că la Uni­ver­si­ta­tea Car­ne­gie Mel­lon și pi­o­ni­er în teh­no­lo­gia ro­ve­re­lor și a au­to­mo­bi­le­lor fă­ră șo­fer. „E in­cre­di­bil ce se întâmplă. «Mic» e cu­vântul de or­di­ne. Foar­te mic.”

Fi­zi­ca zbo­ru­lui spațial uman ră­mâne mai com­ple­xă – noi nu ne mi­cșo­răm și nici nu de­venim mai com­pa­cți, deci tot avem ne­voie de mult com­bus­ti­bil ca să ajungem aco­lo – dar pro­gre­se­le aces­tea anu­nță, poa­te, o me­to­dă mai mi­nia­tu­ra­lă, mai ra­pi­dă și mai ief­ti­nă de a re­a­du­ce omul pe Lu­nă și din­co­lo de ea.

De fapt, unele voci din in­dus­tria spațială spun că, într-o bu­nă zi, Lu­na ar pu­tea de­ve­ni nu atât țin­ta că­lă­to­ri­ei, cât un fel de ae­ro­port inter­nați­o­nal uriaș, un­de ne vom opri în drum spre altă des­ti­nație și că in­gi­ne­ria și eco­no­mia din spa­te­le lan­să­rii de pe o su­pra­față cu gra­vi­tația

Spa­ceIL, Isra­el La se­di­ul echi­pei din Tel Aviv, Yu­val Klin­ger, 7 ani, poar­tă cos­tu­mul spațial ofi­cial și ur­mă­rește cu en­tu­ziasm pro­gre­sul or­ga­ni­zați­ei is­ra­e­li­e­ne, gândin­du-se da­că să-și in­clu­dă că­lă­to­ri­i­le spația­le în pla­nu­ri­le de ca­ri­e­ră. Nu es­te nici pe de­par­te sin­gu­ra in­te­re­sa­tă. „Am vrut să fie in­for­mați toți co­pi­ii din Isra­el”, spu­ne li­de­rul Spa­ceIL, Eran Priv­man. „Vrem să le poa­tă ex­pli­ca pă­ri­nți­lor ce se întâmplă.”

Moon Express

de șa­se ori mai mi­că de­cât a Pă­mântu­lui vor fa­ce o ba­ză lu­na­ră es­ca­la ide­a­lă pen­tru ex­plo­ra­rea Uni­ver­su­lui.

Apa, acum cap­ti­vă sub for­mă de ghe­ață la po­lii lu­nari, ar de­ve­ni atât eli­xir al vi­eții, cât și sur­să de com­bus­ti­bil: băut, iri­gații, des­com­pu­ne­re în oxi­gen și hi­dro­gen – pri­mul pen­tru res­pi­rat, al doi­lea pen­tru ali­men­ta­rea na­ve­lor spația­le cu ple­ca­re de la ba­za lu­na­ră. Din nou, nu se poa­te ști da­că toa­te aces­tea vor de­ve­ni re­a­li­ta­te și, da­că da, când. Dar știm de­ja că pri­ma des­ti­nație a noii in­dus­trii spația­le es­te evi­den­tă: Lu­na.

În Sep­tem­brie ANUL tre­cut, am ple­cat spre o re­gi­u­ne izo­la­tă și bă­tu­tă de vânturi din ves­tul Ja­po­ni­ei, du­ne­le de ni­sip Tot­tori, pen­tru a ve­dea o mi­si­u­ne-pro­bă a echi­pei Ha­ku­to – ja­po­ne­zii din com­pe­tiția Lu­nar XPri­ze. Zi­le între­gi, coas­ta a fost bi­ci­u­i­tă de o ploaie fe­ro­ce și câtuși de puțin se­le­na­ră, veni­tă de pe Ma­rea Ja­po­ni­ei, ca­re a îne­cat șan­se­le unui test cu ve­hi­cu­lul lu­nar. Într-un hos­tel din apro­pi­e­re, Ta­kes­hi Ha­ka­ma­da, li­de­rul echi­pei, și co­le­gii lui înce­pe­au să se agi­te. Pur­tau geci gri ară­toa­se, cu o si­glă în for­mă de ie­pu­re (Ha­ku­to es­te un ie­pu­re alb mi­to­lo­gic din bas­me­le ja­po­ne­ze), be­au ener­gi­zan­te pe ban­dă ru­lan­tă și fă­ce­au întru­na mo­di­fi­cări mă­run­te la un sof­twa­re ca­re imi­ta în de­ta­liu întârzi­e­rea de co­mu­ni­cații de 2,5 se­cun­de între Pă­mânt și Lu­nă, afla­tă la aproa­pe 400.000 km.

Apoi, din­tr-oda­tă, într-o se­a­ră, ce­rul s-a lim­pe­zit și au apă­rut ste­le­le. În hârșâi­tul apa­ra­te­lor de emi­sie-re­ce­pție, echi­pa lui Ha­ka­ma­da a tran­spor­tat o gră­ma­dă im­pre­si­o­nan­tă de lap­to­puri, ta­ble­te și sen­zori prin­tr-o poia­nă și apoi prin­tre du­ne. Au ur­mat doi ro­boți-ro­ver fă­cuți să lu­cre­ze pe Lu­nă mai ales în tan­dem, dar și in­de­pen­dent – aici in­ter­vi­ne ide­ea de pro­fit a lui Ha­ka­ma­da.

Echi­pa Ha­ku­to in­tră în com­pe­tiție cu un ro­ver pe pa­tru roți (bo­te­zat So­ra­to, du­pă o for­mație ja­po­ne­ză de rock alter­na­tiv), ca­re în misiunile de du­pă XPri­ze va fi le­gat de un ro­bot bas­cu­lant se­pa­rat, pe do­uă roți. Am­be­le uni­tăți sunt fă­cu­te în ma­re par­te din com­po­nen­te foar­te ușoa­re, re­zis­ten­te, din fi­bră de car­bon. Ha­ka­ma­da, un băr­bat slab și gândi­tor, cu o claie de păr ci­u­fu­lit, fas­ci­nat de spațiu de când a vă­zut Răz­boi­ul ste­le­lor în școa­la pri­ma­ră, spu­ne că ro­bo­tul mai mic poa­te fi co­bo­rât în fi­suri adânci, tu­buri de la­vă și peșteri. Va co­lec­ta date im­por­tan­te din ast­fel de locuri, ca­re într-o bu­nă zi ar pu­tea fi ese­nția­le ca ha­bi­ta­te tem­po­ra­re pen­tru ba­ze lu­na­re vi­i­toa­re, în ca­re oa­me­nii să fie pro­te­jați o vre­me, până se con­stru­i­esc adă­pos­turi per­ma­nen­te.

Com­pa­nia din To­kyo con­du­să de Ha­ka­ma­da, iSpa­ce, in­te­nți­o­nea­ză să se fo­lo­se­as­că de pro­gre­se­le Ja­po­ni­ei în mi­nia­tu­ri­za­rea teh­no­lo­gi­ei pen­tru a son­da, fo­to­gra­fia, car­to­gra­fia și re­a­li­za mo­de­le ale Lunii cu mult mai mul­te de­ta­lii de­cât în fo­to­gra­fi­i­le și re­zul­ta­te­le tes­te­lor de sol din misiunile an­te­ri­oa­re cu ro­ve­re lu­na­re.

„Nu vrem doar să câști­găm pre­mi­ul, deși ar fi bi­ne”, mi-a spus Ha­ka­ma­da cu puțin înain­te de pro­be. „Vrem să de­mon­străm lu­mii că avem o teh­no­lo­gie via­bi­lă, cu ca­re pu­tem obți­ne in­for­mații im­por­tan­te, pen­tru ca­re oa­me­nii vor fi dis­puși să plă­te­as­că.”

Ro­ve­rul prin­ci­pal, cu roți ca­re se­a­mă­nă cu cele ale ve­chi­lor mori de apă, a ajuns la un „punct de ase­le­ni­za­re” din­tre du­ne, înlo­cu­i­tor al su­pra­feței as­pre a Lunii. La sfârși­tul lui de­cem­brie, îl va lua „cu au­tos­to­pul” Or­ga­ni­zația de Cer­ce­ta­re Spațială India­nă, age­nția gu­ver­na­men­ta­lă a că­rei ra­che­tă va tran­spor­ta și ro­ve­rul lu­nar al ce­lor de la Te­a­mIndus. (Pen­tru XPri­ze, mi­si­u­nea tre­bu­ie lan­sa­tă înain­te de 31 de­cem­brie 2017, dar își poa­te încheia mi­si­u­nea și la înce­pu­tul lui 2018.)

Pe du­ne­le Tot­tori era li­niște și se apro­pia mi­e­zul no­pții; stânci­le înă­bușe­au mu­ge­tul mă­rii. Ro­ve­rul mi­cuț al lui Ha­ku­to ară­ta de par­că ar fi

fost aban­do­nat pe te­re­nul ni­si­pos. Ha­ka­ma­da și echi­pa lui au coor­do­nat o se­rie de co­men­zi și, din­tr-oda­tă, ro­ve­rul s-a tre­zit la viață cu un clic și a por­nit drept înain­te pe ni­sip, cu doar câți­va cen­ti­me­tri pe se­cun­dă. A per­ce­put co­rect și a oco­lit mai mul­te ob­sta­co­le din ca­lea lui. Abi­li­ta­tea ace­as­ta va fi ese­nția­lă pe Lu­nă, un­de o stâncă sau un șa­nț su­fi­ci­ent de mari pot ru­i­na între­a­ga mi­si­u­ne.

„Ro­ve­rul s-a des­cur­cat de mi­nu­ne”, a spus Ha­ka­ma­da mai târziu, mândru de par­că i se năs­cu­se un co­pil. De fapt, a ex­pli­cat el, cel mai ma­re du­biu nu mai ți­nea de încre­de­rea în reuși­ta ve­hi­cu­lu­lui. „Cre­dem că cea mai ma­re pro­ble­mă a ino­vați­ei spația­le nu mai es­te teh­no­lo­gia în si­ne, ci an­tre­pre­no­ria­tul din spa­te­le ei. Pen­tru a des­chi­de noi pi­ețe în do­me­ni­ul spațial, tre­bu­ie să con­vin­gem lu­mea că es­te ce­va re­al – lu­cru pen­tru ca­re tre­bu­ie să con­tra­zi­cem ve­chi­le ste­re­o­ti­puri ca­re spun că doar age­nți­i­le mari de stat pot fa­ce ast­fel de ex­pe­diții.

Asta e ne­mai­po­me­nit la cursa XPri­ze”, a adău­gat el. „Ci­ne o câști­gă va de­mon­stra că se poa­te.”

la câți­va pași de atlan­tic, pe un pe­tic uriaș de tu­fă­riș din Flo­ri­da frec­ven­tat de ali­ga­tori, țes­toa­se-de-ma­re și, din când în când, câte un linx, Com­ple­xul de Lan­sări Spația­le (SLC) 17 de la Ca­pe Ca­na­ve­ral pa­re, la pri­ma ve­de­re, o ru­i­nă. Din 1957 până în 2011, a fost fo­lo­sit pen­tru lan­să­ri­le mi­si­u­ni­lor Thor și Del­ta – cea din­tâi a tran­spor­tat pri­me­le ra­che­te ba­lis­ti­ce ame­ri­ca­ne, iar cea de-a do­ua, sa­te­liți –, son­de tri­mi­se în sis­te­mul so­lar și in­stru­men­te pen­tru ob­ser­va­rea mai de­ta­lia­tă a Soa­re­lui.

Într-o se­a­ră plă­cu­tă de mar­tie din anul aces­ta, la SLC-17 nu se au­zea de­cât șu­i­e­ra­tul ușor al bri­zei mă­rii prin­tre tur­nu­ri­le ata­ca­te de ru­gi­nă ale com­ple­xu­lui. Dar în spa­te­le unei uși încu­ia­te din­tr-o fos­tă ha­lă de men­te­na­nță, ve­hi­cu­lul-pro­to­tip al pri­mei com­pa­nii ame­ri­ca­ne ca­re a pri­mit apro­ba­rea sta­tu­lui pen­tru o mi­si­u­ne din­co­lo de or­bi­ta te­res­tră se pre­gă­tea să ia­să pe pla­jă – iar de aco­lo, spre Lu­nă.

Du­pă pă­re­rea lui Bob Ri­char­ds, fost asis­tent al ce­le­bru­lui astro­fi­zi­cian Carl Sagan și ac­tua­lul di­rec­tor al Moon Express, fru­mu­sețea de­sig­nu­lui ve­hi­cu­lu­lui com­pa­ni­ei, MX-1E, es­te uti­li­ta­tea du­blă. „Nu mai ai ne­voie de ro­ver da­că mo­du­lul de ase­le­ni­za­re poa­te înde­plini ace­le­ași fun­cții”, mi-a spus el. De fapt, a adău­gat, prea mu­lți iau Goo­gle Lu­nar XPri­ze drept o com­pe­tiție între ro­ve­re.

„Cea mai ma­re pro­vo­ca­re a GLXP es­te ase­le­ni­za­rea”, a spus el. „Ro­ve­re­le nu pot ase­le­ni­za sin­gu­re; de fapt, ter­me­nul „ro­ver” nici nu apa­re în re­gu­li­le de con­curs, es­te ne­ce­sar doar pen­tru a asi­gu­ra mo­bi­li­ta­tea pe mi­nim 500 m.”

Așa s-a năs­cut ide­ea sal­tu­ri­lor spre vic­to­rie cu aju­to­rul pro­pul­soa­re­lor. Du­pă o pri­mă lan­sa­re a unei ra­che­te pe o or­bi­tă te­res­tră in­fe­ri­oa­ră, MX-1E (o na­vă spațială ro­bo­ti­că cu o sin­gu­ră tre­ap­tă, de for­mă și mă­ri­me foar­te ase­mă­nă­toa­re cu ce­le­brul R2-D2 din Răz­boi­ul ste­le­lor) se va lan­sa cu vi­te­za glon­te­lui, având drept com­bus­ti­bil prin­ci­pal pe­ro­xi­dul de hi­dro­gen foar­te con­cen­trat, spre țin­ta ei lu­na­ră. Du­pă ce se înscrie pe or­bi­tă, ve­hi­cu­lul echi­pei Moon Express va reuși, în cele din ur­mă, ma­ne­vra nu­mi­tă eu­fe­mis­tic de in­gi­neri o „ase­le­ni­za­re ușoa­ră”: chiar și cu aju­to­rul pro­pul­soa­re­lor in­ver­sa­te, vi­te­za de co­bo­râre ver­ti­ca­lă va fi su­fi­ci­ent de vi­o­len­tă încât să fa­că ne­ce­sar un sis­tem de amor­ti­za­re fle­xi­bil pen­tru con­tac­tul cu so­lul, ca­pa­bil să ab­soar­bă șo­cul și să re­vi­nă la for­ma iniția­lă cu des­tu­lă ener­gie pen­tru eta­pa ur­mă­toa­re. Cu puți­nul com­bus­ti­bil ră­mas, MX-1E va fa­ce un salt uriaș – sau poa­te o se­rie de sal­turi mai mici – pe dis­ta­nța ne­ce­sa­ră pen­tru a câști­ga XPri­ze.

Cu to­nul lui pro­fund, demn de o con­fe­ri­nță

Echi­pa Ha­ku­to, Ja­po­nia Re­pre­zen­ta­nți ai ca­na­le­lor mass-me­dia ja­po­ne­ze se adu­nă pe izo­la­te­le du­ne de ni­sip Tot­tori pen­tru a asis­ta la tes­te­le pe te­ren ale ro­ve­ru­lui So­ra­to. Îl urmăresc pe Ha­ka­ma­da cum îl tran­spor­tă într-o groa­pă cu ni­sip pen­tru tes­ta­re, ca­re si­mu­le­a­ză su­pra­fața Lunii. „Vrem să de­mon­străm lu­mii că avem teh­no­lo­gie via­bi­lă”, spu­ne el.

TED, și o re­pu­tație (nu toa­tă po­zi­ti­vă) că știe să jon­gle­ze cu cu­vin­te­le, Ri­char­ds fa­ce lu­cru­ri­le să pa­ră atât de fe­za­bi­le, încât ești ten­tat să in­ves­tești. Dar exis­tă mo­ti­ve să nu des­chi­zi por­to­fe­lul – în pri­mul rând, de­o­cam­da­tă Moon Express in­te­nți­o­nea­ză să își lan­se­ze ve­hi­cu­lul nu cu un tran­spor­ta­tor încer­cat ca Spa­ceX, cu ra­che­te­le sa­le Fal­con, ci cu Roc­ket Lab, o com­pa­nie ame­ri­ca­nă ca­re și-a des­chis plat­for­ma de lan­sa­re din pe­nin­su­la ne­o­ze­e­lan­de­ză Ma­hia în sep­tem­brie anul tre­cut.

Anul aces­ta de-abia au înce­put tes­te­le, deci fir­ma va tre­bui să se gră­be­as­că se­ri­os ca să înde­pli­neas­că ce­ri­nța XPri­ze de a fa­ce lan­sa­rea pro­priu-zi­să anul aces­ta. Alte ter­me­ne-li­mi­tă pen­tru eta­pe­le in­ter­me­dia­re au fost pre­lun­gi­te, dar re­pre­zen­ta­nții XPri­ze spun că sunt ho­tă­râți să pu­nă ca­păt com­pe­tiți­ei în cu­rând. Așa­dar, es­te po­si­bil să se încheie fă­ră ni­ci­un câști­gă­tor, deși un ofi­cial al fun­dați­ei in­sis­tă că ace­as­ta „își do­rește foar­te, foar­te ta­re să câști­ge ci­ne­va pre­mi­ul”.

Ce­a­lal­tă echi­pă ca­re are de gând să par­cur­gă dis­ta­nța ne­ce­sa­ră până la vic­to­rie în sal­turi își are ba­za într-un mic com­plex de clă­diri in­dus­tria­le la mar­gi­nea Tel Avi­vu­lui. Li­de­rul ei nu e cu ni­mic mai puțin en­tu­ziast de­cât Ri­char­ds.

„Vi­zi­u­nea noas­tră es­te să re­cre­ăm un «efect Apol­lo» aici, în Isra­el, pen­tru a in­spi­ra o no­uă ge­ne­rație de co­pii să ex­ce­le­ze în ști­i­nță și teh­no­lo­gie”, spu­ne Eran Priv­man, erou nați­o­nal și di­rec­tor exe­cu­tiv al Spa­ceIL, cu un CV eclec­tic, ca­re in­clu­de ex­pe­ri­e­nța în lup­tă ca pi­lot în Fo­rțe­le Ae­ri­e­ne Is­ra­e­li­e­ne, un doc­to­rat în in­for­ma­ti­că și neu­roști­i­nțe de la Uni­ver­si­ta­tea Tel Aviv și tot fe­lul de fun­cții de cer­ce­ta­re, dez­vol­ta­re și exe­cu­ti­ve în mai mul­te com­pa­nii teh­no­lo­gi­ce im­por­tan­te din Isra­el. Se re­fe­rea la im­pac­tul pro­gra­me­lor spația­le Apol­lo asu­pra ti­ne­ri­lor din anii 1960 și 1970, când reuși­ta mi­si­u­ni­lor i-a in­spi­rat pe mu­lți din­tre fon­da­to­rii

ma­ri­lor com­pa­nii hi-te­ch din ziua de azi.

Ve­hi­cu­lul echi­pei Spa­ceIL, cam cât un fri­gi­der mic, dar mai ro­tun­jit (ase­mă­nă­tor cu o far­fu­rie zbu­ră­toa­re), va cântări apro­xi­ma­tiv 600 kg când se va de­tașa de o ra­che­tă Fal­con 9 de la Spa­ceX, dar cam do­uă trei­mi din ma­sa lui vor con­sta din com­bus­ti­bil ca­re se va fi con­su­mat de­ja când se va pre­gă­ti de ate­ri­za­re. Cu aju­to­rul efec­tu­lui re­zi­dual de ar­cu­i­re din tre­nul de ate­ri­za­re, ase­mă­nă­tor cu cel al lui MX-1E, va fo­lo­si puți­nul com­bus­ti­bil ră­mas ca să par­cur­gă în sal­turi ju­mă­ta­tea de ki­lo­me­tru din re­gu­la­men­tul XPri­ze.

Efor­tul is­ra­e­lian a înce­put spre sfârși­tul lui 2010, cu „trei ne­buni ca­re nu ave­au prea mu­lți bani, dar ca­re cre­de­au că ar fi foar­te ta­re să duci un ro­bot pe Lu­nă”. Așa mi-a des­cris co-fon­da­to­rul Ya­riv Bash înce­pu­tu­ri­le com­pa­ni­ei când am vi­zi­tat la­bo­ra­to­rul de tes­ta­re al com­pu­te­ru­lui prin­ci­pal al ve­hi­cu­lu­lui. Fir­ma s-a lup­tat din răs­pu­teri să res­pec­te ter­me­nul-li­mi­tă inițial al com­pe­tiți­ei, când tre­bu­ia să pre­zin­te pla­nu­ri­le pen­tru stra­te­gia de ase­le­ni­za­re și fon­duri de cel puțin 50.000 $.

„Am ce­rut bani de la ori­ci­ne am pu­tut”, își amin­tește Bash. „Am ajuns să-i cer soți­ei bani în somn.” Gru­pu­lui îi lip­sea ca­pi­ta­lul, dar nu și pri­ce­pe­rea: Bash es­te in­gi­ner elec­tro­nist și in­for­ma­ti­cian și a con­dus de­par­ta­men­tul de cer­ce­ta­re-dez­vol­ta­re al ser­vi­ci­u­lui is­ra­e­lian de in­for­mații. („Îl ți­neți min­te pe Q din fil­me­le cu Ja­mes Bond?” m-a între­bat el, fă­când cu ochi­ul. „Cam așa era.”)

Pla­nu­ri­le iniția­le erau mult mai mici – unul din­tre ve­hi­cu­le era cât o sti­clă de suc de doi li­tri – de­cât cel pe ca­re îl pun în prac­ti­că în va­ra ace­as­ta, cu pi­e­se din lu­mea între­a­gă. În loc să ur­mă­re­as­că pro­fi­tul, Spa­ceIL a ajuns sin­gu­ra or­ga­ni­zație non-pro­fit din­tre com­pe­ti­to­rii ră­mași în

Te­a­mIndus

Te­a­mIndus, India Oda­tă ce ECA e pus la păstrare, in­gi­ne­rul Lak­shman Mur­thy ia o pau­ză. Cei pes­te o su­tă de mem­bri ai echi­pei spe­ră re­com­pen­se mult mai mari de­cât ba­nii din pre­miu. „În orașe și în co­lțu­ri­le izo­la­te ale ță­rii sunt co­pii stră­lu­ciți”, spu­ne She­e­li­ka Ra­vis­han­kar (po­re­cli­tă de echi­pă „Ma­es­tra Je­di”). „Tre­bu­ie să știe că to­tul e po­si­bil. Tre­bu­ie să ajungem la ei.”

Dar stați. Asta nu e tot. Fi­na­liștii Lu­nar XPri­ze ca­re ajung pe Lu­nă pot con­cu­ra pen­tru un pot su­pli­men­tar de până la pa­tru mi­li­oa­ne de do­lari, pen­tru alte fap­te de vi­te­jie: Vi­zi­ta­rea unui loc is­to­ric de pe Lu­nă și tran­smi­sia de la fața lo­cu­lui: 1-4 mi­li­oa­ne Cinci ki­lo­me­tri par­cu­rși:

2 mi­li­oa­ne Su­pra­vi­ețu­i­re și tran­smi­sie timp de do­uă zi­le lu­na­re:

2 mi­li­oa­ne

Do­ve­zi de exis­te­nță a apei:

4 mi­li­oa­ne

cursa XPri­ze fi­na­nța­tă ge­ne­ros de doi mi­liar­dari ce­le­bri. Acum, mi­si­u­nea com­pa­ni­ei es­te, în ese­nță, du­blă – să câști­ge pre­mi­ul, fi­rește, dar și să edu­ce și să in­spi­re o no­uă ge­ne­rație de po­si­bi­li li­deri ai sfe­rei teh­no­lo­gi­ce din­tr-o ța­ră nu­mi­tă une­ori „nați­u­nea start-up-uri­lor”.

Ca și în India, și aici, mândria nați­o­na­lă es­te evi­dent în joc. Aproa­pe toa­te șco­li­le din Isra­el au acum un mo­dul de pre­da­re des­pre efor­tul Spa­ceIL, iar șco­la­rii spe­ră că ța­ra lor va de­ve­ni pri­ma ca­re să tri­mi­tă o mi­si­u­ne cu fi­na­nța­re pri­va­tă pen­tru ex­plo­ra­rea Lunii.

„Am vrut să cap­tăm ate­nția tu­tu­ror co­pi­i­lor din Isra­el”, a spus Priv­man, apoi a adău­gat, râzând: „Vrem să le poa­tă ex­pli­ca pă­ri­nți­lor ce se întâmplă.”

Dar să lă­săm ve­hi­cu­le­le săl­tă­rețe. Ha­ku­to, Te­a­mIndus și un con­so­rțiu inter­nați­o­nal cu se­di­ul în Ca­li­for­nia, Sy­ner­gy Moon, in­te­nți­o­nea­ză să fo­lo­se­as­că un ro­ver se­pa­rat, pe roți, pen­tru co­lec­ta­rea de date, ce­ea ce evi­de­nția­ză o po­si­bi­lă por­tiță de scă­pa­re în re­gu­la­ment: Ha­ku­to ar pu­tea câști­ga sub-con­trac­tând atât lan­sa­rea, cât și ase­le­ni­za­rea, și ar mai tre­bui doar să par­cur­gă dis­ta­nța ce­ru­tă cu ro­ve­rul So­ra­to ca să obți­nă vic­to­ria. Gon­za­les-Mow­rer, di­rec­to­rul cur­sei XPri­ze, spu­ne că nu ar fi ni­cio pro­ble­mă: „Am vrut ca echi­pe­le să gă­se­as­că me­to­de di­fe­ri­te de a du­ce la ca­păt mi­si­u­nea”, ex­pli­că ea. Din punct de ve­de­re fi­nan­ciar, prin­ci­pa­lul cri­te­riu es­te fap­tul că par­ti­ci­pa­nții tre­bu­ie să de­mon­stre­ze ju­ri­u­lui XPri­ze că cel puțin 90% din bani le-au venit din surse non-gu­ver­na­men­ta­le.

„A fost in­te­re­sant să ur­mă­rim cum au coo­pe­rat echi­pe­le între ele și cu alte pă­rți pen­tru a re­du­ce cos­tu­ri­le”, a spus ea. „La ca­pi­to­lul ăsta, com­pe­tiția și-a atins de­ja sco­pul su­prem.”

Da­că va exis­ta VRE­O­DA­TĂ un su­per­mar­ket uriaș, poa­te un Ikea, pen­tru iniția­ti­ve spația­le, atunci Inte­ror­bi­tal Sys­tems, prin­ci­pa­la com­pa­nie din spa­te­le con­so­rți­u­lui Sy­ner­gy Moon, es­te ho­tă­râtă să preia ea ro­lul. In­te­nți­o­nea­ză să fie „cel mai ief­tin lan­sa­tor din in­dus­tria spațială co­mer­cia­lă”, spu­ne co-fon­da­to­rul și di­rec­to­rul ei exe­cu­tiv, Ran­da Re­li­ch Mil­li­ron. Pen­tru asta, ex­pli­că ea, fir­ma va con­strui ra­che­te în uni­tăți

mo­du­la­re, stan­dar­di­za­te, va fo­lo­si com­po­nen­te de pe piață pe cât po­si­bil, in­clu­siv tu­buri de iri­gație in­dus­tria­le, și va ex­pe­ri­men­ta cu com­bus­ti­bi­li ief­tini ca te­re­ben­ti­na.

În bi­ro­ul ei de la Mo­ja­ve Air & Spa­ce Port din deșer­tul ca­li­for­nian, la cir­ca 160 km nord de centrul Los Ange­le­su­lui, Mil­li­ron mi-a ară­tat, mândră, broșu­ra com­pa­ni­ei, ca­re ofe­ră un Tu­beSat Per­so­nal Sa­tel­li­te Kit de asam­blat la prețul de apro­xi­ma­tiv 16.000$, cu „Lan­sa­re gra­tu­i­tă in­clu­să!”, preț ca­re ar pu­tea scă­dea la 8.000$ pen­tru stu­de­nți sau ele­vi de li­ceu. Cli­e­nții vor asam­bla sin­guri tu­bul (exis­tă și un mo­del mai scump, nu­mit Cu­beSat) și îi pot atașa ori­ce echi­pa­ment su­pli­men­tar mi­nia­tu­ral po­tri­vit, de exem­plu un apa­rat fo­to pen­tru ur­mă­ri­rea de pe or­bi­tă a ani­ma­le­lor mi­gra­toa­re sau sen­zori pen­tru con­diți­i­le me­teo. Com­pa­nia in­te­nți­o­nea­ză să lan­se­ze sa­te­liții per­so­na­li pe or­bi­tă la 309 km dea­su­pra Pă­mântu­lui, înă­lți­me su­fi­ci­en­tă pen­tru un timp de fun­cți­o­na­re între trei săp­tă­mâni și do­uă luni, în fun­cție de ac­ti­vi­ta­tea so­la­ră; dis­po­zi­ti­ve­le vor ar­de apoi fă­ră ris­curi la in­tra­rea în at­mos­fe­ră.

Mil­li­ron și soțul ei, Ro­de­rick, lu­cre­a­ză de pes­te 20 de ani la lan­sa­rea com­pa­ni­ei și a ra­che­te­lor sa­le. S-ar pu­tea spu­ne că mai mu­lți foști și ac­tua­li con­cu­re­nți din cursa GLXP le ad­mi­ră cu­ra­jul, dar se îndoi­esc că au șan­se. Chiar da­că ajung pe Lu­nă cu una din­tre ra­che­te­le lor „bri­co­la­te”, in­te­nția lor de a fo­lo­si drept ro­ver se­le­nar un throw­bot a ri­di­cat de­ja mai mul­te sprânce­ne. (E vor­ba de un ro­bot lan­sat prin arun­ca­re, fo­lo­sit frec­vent de ar­ma­tă, po­liție și pom­pi­eri pen­tru a obți­ne date vi­deo din­tr-un loc prea pe­ri­cu­los pen­tru oa­meni, pre­cum o as­cun­ză­toa­re te­ro­ris­tă, un po­si­bil la­bo­ra­tor pen­tru dro­guri sau o clă­di­re în flă­cări.)

În ori­ce caz, soții și mi­ca lor echi­pă de an­ga­jați con­ti­nuă să lu­cre­ze în de­po­zi­tul aflat prin­tre ha­le­le mari, de uz mi­li­tar, și adă­pos­tu­ri­le Qu­on­set, ca­re for­me­a­ză se­cți­u­nea de lan­sa­re spațială din com­ple­xul pră­fu­it din deșert – ce­a­lal­tă par­te a pis­tei es­te un „ci­mi­tir ae­rian” uriaș în ca­re au fost adu­se la lo­cul de veci avi­oa­ne co­mer­cia­le ca ve­chi­le Bo­eing 747 și DC-10, par­ca­te de­fi­ni­tiv în aștep­ta­rea echi­pe­lor de de­mon­ta­re.

Soții Mil­li­ron spun că pri­me­le lan­sări vor fi fă­cu­te de pe o bar­jă, unde­va în ocean, în lar­gul coas­tei Ca­li­for­ni­ei. Având în ve­de­re bu­ge­tul umil pe ca­re re­fu­ză să îl fa­că pu­blic, dar și vi­su­ri­le mari pe ca­re le des­criu pe larg, e greu de ști­ut ce șan­se au în cursa spațială, ei sau efor­tul Sy­ner­gy Moon, su­sți­nut în ma­re par­te de com­pa­nia lor. Echi­pa are un con­tract de lan­sa­re ve­ri­fi­cat, dar pa­re să fie sem­nat, în fond, cu ea însăși, fi­in­dcă es­te sin­gu­rul par­ti­ci­pant ca­re in­te­nți­o­nea­ză să fa­că to­tul sin­gur – lan­sa­re, ase­le­ni­za­re, de­pla­sa­re și tran­smi­sie.

„Une­ori, ne si­mțim ca niște re­ne­gați sau pros­criși, fi­in­dcă ne con­stru­im sin­guri ra­che­te­le”, mi-a spus Ran­da Mil­li­ron în timp ce îmi ară­ta ate­li­e­rul Inte­ror­bi­tal. „Dar, în fond, asta es­te și ide­ea. Agi­tăm ape­le. Avem de gând să ară­tăm lu­mii că to­tul se poa­te fa­ce cu cos­turi ex­trem de mici.”

Din avan­pos­tul aflat în deșer­tul Mo­ja­ve până la Ca­pe Ca­na­ve­ral, pe țăr­mul Atlan­ti­cu­lui, de la mar­gi­nea Tel Avi­vu­lui până pe du­ne­le de ni­sip din Ja­po­nia și în de­po­zi­tul din Ban­ga­lo­re, toa­te cele cinci echi­pe tru­desc în con­ti­nua­re la misiunile lor. Fi­e­ca­re e ho­tă­râtă să câști­ge – dar e și sur­prin­ză­tor de pri­e­te­noa­să cu com­pe­ti­to­rii. În ul­ti­mii ani, în timp ce nu­mă­rul de par­ti­ci­pa­nți ofi­cia­li a scă­zut de la 29 la 16, apoi la cei cinci exis­te­nți la da­ta scri­e­rii aces­tui ar­ti­col, câte unul din­tre ei a or­ga­ni­zat un sum­mit anual pen­tru toți cei­la­lți și pen­tru ofi­cia­lii Fun­dați­ei XPri­ze, în ca­re fi­e­ca­re li­der și-a pre­zen­tat fă­ră as­cun­zișuri reuși­te­le și eșe­cu­ri­le de până atunci. S-au for­mat alia­nțe, ca acor­dul între Te­a­mIndus și Ha­ku­to, ca­re vor ple­ca împreu­nă cu ra­che­ta age­nți­ei spația­le in­di­e­ne și cu mo­du­lul de ase­le­ni­za­re al echi­pei Indus și ca­re se vor între­ce abia du­pă ce ajung pe Lu­nă. Asis­tăm la naște­rea unei in­dus­trii.

„Avem o at­mos­fe­ră de «Yes We Can»”, spu­ne Ra­hul Na­rayan, li­de­rul ca­ris­ma­tic al ce­lor 112 mem­bri ai echi­pei Te­a­mIndus. „A venit tim­pul. Cum anu­me vor evo­lua lu­cru­ri­le, nu știu. Nu cred că știe ci­ne­va. Dar a venit tim­pul.”

Te­a­mIndus, India Cântă­rind doar 7,5 kg – deși poar­tă pe ca­drul fi­rav mândria și spe­ra­nțe­le unei între­gi nați­uni – ro­ve­rul echi­pei in­di­e­ne, cu nu­me de cod ECA, es­te tes­tat la Ban­ga­lo­re. De el es­te prins un ba­lon ma­re cu he­liu pen­tru a si­mu­la gra­vi­tația Lunii, de șa­se ori mai mi­că de­cât a Pă­mântu­lui.

Spa­ceIL, Isra­el Un mo­del pa­rțial al mo­du­lu­lui de ase­le­ni­za­re Spa­ceIL stă într-o ca­me­ră ane­coi­dă, adi­că lip­si­tă de ecou (sus), ca­re ab­soar­be un­de­le elec­tro­mag­ne­ti­ce; ast­fel, ingi­ne­rii pot tes­ta tran­smi­sia și re­ce­pția da­te­lor prin an­te­ne în me­di­ul lu­nar. În alt spațiu din fa­ci­li­ta­tea Spa­ceIL, din apro­pi­e­re de Tel Aviv, o ca­me­ră vi­da­tă ter­ma­lă cre­e­a­ză ace­e­ași căl­du­ră ar­ză­toa­re cu ca­re se va con­frun­ta mo­du­lul de ase­le­ni­za­re în tim­pul zi­lei lu­na­re, echi­va­len­tă cu lu­mi­na so­la­ră con­ti­nuă a 14 zi­le pă­mânte­ne.

Moon Express, S.U.A. Echi­pa ca­re con­stru­i­ește mo­du­lul de ase­le­ni­za­re MX-1E își are ba­za la Ca­pe Ca­na­ve­ral. Un mo­del mi­nia­tu­ral al na­vei ocu­pă lo­cul de onoa­re pe o ma­să de con­fe­ri­nțe (sus), în tim­pul unui prânz in­for­ma­tiv. Afa­ră, mem­brii echi­pei iau o pau­ză de la se­si­u­nea de tes­te și își po­ziți­o­nea­ză pro­to­ti­pul (jos) pen­tru o șe­di­nță fo­to. Di­rec­to­rul exe­cu­tiv al Moon Express, Bob Ri­char­ds, de­cla­ră: „Acum e la mo­dă ide­ea că ne tran­sfor­măm într-o spe­cie spațială, ce­va poa­te la fel de im­por­tant ca tre­ce­rea am­fi­bi­e­ni­lor din oce­a­ne pe us­cat.”

Echi­pa Ha­ku­to, Ja­po­nia Kyo­ko Yo­ne­za­wa cu­ge­tă asu­pra pro­gre­su­lui echi­pei, în timp ce ter­me­nul-li­mi­tă se apro­pie. So­ra­to, ro­ve­rul ja­po­nez, va fa­ce au­tos­to­pul spre Lu­nă pe ra­che­ta și mo­du­lul de ate­ri­za­re de la Te­a­mIndus – apoi va aștep­ta sfârși­tul lup­tei între ro­ve­re­le ca­re vor încer­ca să ajun­gă la punc­tul fi­nal pe su­pra­fața Lunii. Mândria nați­o­na­lă și op­ti­mis­mul ti­ne­resc au fă­cut din com­pe­tiția XPri­ze un su­bi­ect fi­er­bin­te în Ja­po­nia. Li­de­rul echi­pei, Ta­kes­hi Ha­ka­ma­da, spu­ne: „Nu vrem doar să câști­găm pre­mi­ul, deși ar fi bi­ne.”

Te­a­mIndus, India Con­cep­tul, mo­de­lat din po­lis­ti­ren pen­tru un clip vi­deo (sus), imi­tă un pro­to­tip al ro­ve­ru­lui ECA, ga­ta de tes­ta­re într-un la­bo­ra­tor din Ban­ga­lo­re (jos). Ingi­ne­rii dis­cu­tă pro­vo­că­ri­le in­je­cți­ei tran­slu­na­re, un me­nuet al pro­pul­soa­re­lor ca­re tre­bu­ie co­re­gra­fiat per­fect pen­tru o ase­le­ni­za­re reuși­tă. „Da­că vi­te­za e prea ma­re, na­va se va iz­bi de Lu­nă”, ex­pli­că unul din­tre ei. „Da­că e prea mi­că, va de­ve­ni o mi­si­u­ne cu des­ti­nația Marte, pro­pul­sa­tă ca o praștie” – alt­fel spus, ECA se va pi­er­de pen­tru tot­de­au­na în spațiu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.