Pri­va­ti­za­rea cur­sei

National Geographic Romania - - Din Nou -

Cursa ac­tua­lă că­tre Lu­nă, pro­pul­sa­tă în par­te de Lu­nar XPri­ze, pre­mi­ul ofe­rit de Goo­gle, adu­ce lao­lal­tă gru­puri pri­va­te din mai mul­te țări. Echi­pa câști­gă­toa­re tre­bu­ie să reușe­as­că ase­le­ni­za­rea, să par­cur­gă 500 m cu ve­hi­cu­lul și să tran­smi­tă ima­gini și vi­deo la re­zo­luție înal­tă.

ASCENSIUNEA AN­TRE­PRE­NO­RI­LOR SPAȚIA­LI

Nu­mă­rul de com­pa­nii spația­le co­mer­cia­le crește ra­pid. Per to­tal, in­dus­tria spațială a ge­ne­rat în 2016 veni­turi de pes­te 250 de mi­liar­de de do­lari.

ÎN CURSĂ SPRE VI­I­TOR

Du­pă anu­nța­rea pre­mi­u­lui Goo­gle, în 2007, s-au înscris în com­pe­tiția XPri­ze 30 de echi­pe. La da­ta apa­riți­ei aces­tui ar­ti­col, cinci au ră­mas în cursă.

RO­VE­RE VERSUS „LĂCUSTE”

Trei din­tre echi­pe mo­der­ni­ze­a­ză teh­no­lo­gia exis­ten­tă pen­tru de­pla­sa­rea ro­ve­re­lor pe su­pra­fața Lunii du­pă ate­ri­za­re. Do­uă vor să fo­lo­se­as­că mo­du­le de ase­le­ni­za­re ca­re vor fa­ce sal­turi prin pei­saj cu aju­to­rul pro­pul­soa­re­lor.

CUM AJUNGEM PE LU­NĂ

Lan­sa­rea unei ra­che­te din at­mos­fe­ra Pă­mântu­lui, la vi­te­za de 29.000 km/h, poa­te cos­ta zeci de mi­li­oa­ne de do­lari. Echi­pe­le fac con­trac­te cu di­ver­se com­pa­nii pen­tru ra­che­te ca­re le vor du­ce, spe­ră ele, la des­ti­nație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.